FALSK SKAT AM UDSKREVET AF GERT BIGUM.

Skat Nærum Betalings Centrets sagsbehandling’s afdeling. Der stadig laver bedrageri, efter alle de fejl, der er kommet frem i Pressen. Helt uden om de gællende Love og Retsafgørelser. Med overtrædelse af Persondataloven, med fejl afgørelser i LSR. & Skatteankestyrelsen, hvor Skat selv har klager over deres egne afgørelser og får alle Skats fejl godkendt. Der er brugt fejl Data, Datatyveri Sagsbehandler Helle Frejlev ved er fejl, og har set i sin PC, slet ikke findes i www.cvr.dk

Skatteankestyrelsen lyver og fastholder:        

Cvr. 21198684 Baby Hjælps Fonden, Ikke er godkendt. Påtalefrafald i Kbh. Byret afvises!

PENGENE DER ER SKATS FEJL AFGIFTER FOR 2.157.599 kr. DER ALDRIG UDBETALT, TIL FONDEN ELLER  PREBEN HANSEN, DER HAR MODTAGET FEJL KRAV OM BETALING AF SKAT OG AM.

FONDENS INDSAMLEDE PENGE TIL NØDHJÆLP 4.112.706 Kr. + moms 25 % AFSLØREDE SKAT TDC SELV HAVDE STJÅLET, PENGE INDSAMLET MED TDC 905 INDSAMLINGS NR.

Penge Skat selv har modtaget fra TDC. Ja, Skat har selv beholdt Fondens indsamlede penge. 4.112.706 kr. + moms m.fl. Skat har så udskrevet moms, skat og AM.

Af de penge Skat selv har beholdt, og har nægtet at give oplysninger om til Fondens Revisor og Kbh. Bevillings Politi. Det er bedrageri af Skat ansatte helt uden om gællende love, og afgørelse i Kbh. Byret, hvor der er Påtalefrafald da kravet ikke bestod, og Skats sagsbehandlere, havde lavet Data tyveri og skiftet Fondens data over til Preben Hansens gamle ugyldige Data, for selv at beholde de 4.112.706 kr. + moms 25 % m.fl. Sendt fra TDC. Skat havde modtaget pengene direkte fra TDC Erhverv.

Det er jo groft bedrageri at Skats ansatte, lyver og skifter DATA, og beholder penge til Baby Nødhjælp.

At Skat, så også udskriver moms, skat og AM af de penge, der slet ikke er udbetalt, er jo tydeligt bevis på Skats ansattet, selv har deres egen "Forretning" i Skat.

Her stoppes en ærlig sagsbehandler Leif Aaberg, der vil rette Skattefejl. Sagsbehandling og rettelse af fejl fratages Leif Aaberg af Borgerambassadør Jens Drejers Rådgiver Gert Bigum.

 

Straffeloven er overtrådt af sagsbehandlere

SKAT, LSR. & SKATTEANKESTYRELSEN LYVER OG FASTHOLDER I AFGØRELSER:

CVR. Baby Hjælps Fonden er ophørt.

HER ER BEVIS FOR: CVR. 21198684

BABY HJÆLPS FONDEN IKKE ER OPHØRT.

Skats Sagsbehandler Peter Knudsens:

Svar brev på Preben Hansens klage, til Skatteministeren.

Brev 26. Okt. 2000.

”AD. 3: Baby Hjælps Fondens status som selvstændigt retssubjekt.

Baby Hjælps Fonden var fra indkomståret 1996 og frem til 1998 GODKENDT efter Ligningslovens § 8 A, som velgørende fond jf. Told- og Skattestyrelsens cirkulære 1996-17, pkt. 2.3.1.

Med venlig hilsen  

Revision 2

Peter Knudsen

************************************************

Baby Hjælps Fonden er ikke er ophørt.

Se brev fra:

ERHVERVS- OG SELSKABSSTYRELSEN

Erhvervscenteret
Kampmannsgade 1
1780 København V

Fra: Carina Gaarde Sørensen <CGS@eogs.dk>
Dato: 26. sep. 2011


Emne: Svar på din henvendelse til Økonomi- og Erhvervsminister Brian Mikkelsen
Til: henning.mensa@gmail.com
Cc: 2 - EOGS Direktions Sekretariatet <DirSekretariatet@eogs.dk>

Kære Henning Söderhamn

Økonomi- og Erhvervsminister Brian Mikkelsen har den 7. september 2011 modtaget din mail vedr. Baby Hjælps Fonden.

Økonomi- og Erhvervsministeriets departement har bedt Erhvervs- og Selskabsstyrelsen om at besvare din henvendelse.
Din henvendelse vedrører tilsyneladende en uoverensstemmelse mellem Baby Hjælps Fonden og TDC i forbindelse med et indsamlet pengebeløb. 
Der synes ifølge nogle af de vedlagte bilag at være tvivl om, hvorvidt Baby Hjælps Fonden er ophørt.

Hertil kan Erhvervs- og Selskabsstyrelsen oplyse, at Baby Hjælps Fonden ikke er ophørt, men at fonden er registreret i vores it-system med CVR. Nr. 21 19 86 84 med start dato 1. januar 1997.

I din mail skriver du afslutningsvis: ”I henhold til min opfattelse, må en virksomhed, som ikke opfylder retslige myndigheders pålæg, af eogs og teleankenævnet, pålægges at honorere kravene, subsidiært ophøre med erhvervsaktiviteter”.

Med venlig hilsen

Lars Bunch
Kontorchef

ERHVERVS- OG SELSKABSSTYRELSEN
Erhvervscenteret

Kampmannsgade 1
1780 København V
Telefon: 3330 7700
Direkte: 3330 7560
E-mail: LBU@eogs.dk
www.eogs.dk

ØKONOMI- OG ERHVERVSMINISTERIET

****************************************************** 

 

CVR. 21 19 86 84 Baby Hjælps Fonden v/ Lamai Patsuri.

 

Er den juridiske person i Skat fra: Start 1994 til I dag 2017. Fonden er aldrig lukket. 

Foged Birte Galle laver ulovligt Udlands Udlæg i KBH.

 

Baby Hjælps Fonden er godkendt i Skat!

Preben Hansen gav Fogedretten Morten Lange beviser fra Skats Nets ID, som Leder i Fonden og Cvr. Nr. 21198684 Bevis fra Erhvervs og Selskabsstyrelsen.

Stamoplysninger fra Skats Pantefoged med Fondens Cvr. Nr. 21198684. Preben Hansen selv havde modtaget ved Protest i Skat Sluseholmen Foged Afd.

I denne sag er der brugt Preben Hansens gamle Se. Nr. stoppet 1985. og hans Person Nr. 060345-XXXX. Med Datatyveri fra Birte Galle.

Fonden er selvstændig Juridisk Person og hæfter selv for al gæld. Fondsloven.

Der er overtrædelse af Persondataloven, som Skat og Fogedretten er omfattet af.

Alt er alene af den grund ulovligt § 69.

Klare og tydelige beviser, der er afleveret er slet ikke brugt af Morten Lange. Som det ses blev Preben Hansen stoppet, og fremlagte beviser fra tidligere sag om samme penge, der er frafaldet i samme Kbh. Fogedret tidliger i Fondens Data:

Cvr. 21198684 Baby Hjælps Fonden v/ Lamai Patsuri.

Samme penge er tidligere frafaldet her.

Igen blev de penge beslaglagt i den Straffesag der er stoppet med Påtalefrafald.

Skat bruger jo Kbh. Byret og dens Dommere til at snyde og hvidvaske, her indsamlede penge til babyer og en Fonds nødhjælps arbejde, stopes.

Grunden er Skats ansatte modtager BONUS.

Så her er der mange millioner, Skat har modtaget direkte fra TDC Erhverv, der som det tydeligt ses, er der udskrevet falske afgifter for med datatyveri. Fejl afgifter Skat har opfundet for at modrerege i Fonden tilgodehavend!

Der er i Skat egen Sagsbehandler Aaberg, der efter at have modtaget sagen oplyser:

"Der er ikke krav om modregning.

Kravet består slet ikke."

SEL § 1, stk. 1, nr. 6, er fritaget for selvangivelsespligt

Foreninger m.v. som nævnt i SEL § 1, stk. 1, nr. 6, er fritaget for selvangivelsespligt, hvis foreningen m.v., som følge af fradragsretten efter SEL § 3, stk. 2 og SEL § 3, stk. 3, ikke har indkomst til beskatning og foreningens formål udelukkende er Almenvelgørende eller på anden måde almennyttigt, jf. SKL § 2, stk. 1, nr. 5. Det er en betingelse, at foreningens vedtægtsmæssige formål udelukkende er Almenvelgørende eller på anden måde almennyttigt, samt at foreningens formue ved opløsning ifølge vedtægterne udelukkende skal anvendes til sådanne formål.

De foreninger m.v., der er fritaget for selvangivelsespligt, svarer til de foreninger m.v., der under det tidligere gældende fritagelsessystem var bevilget eller kunne bevilges en stående skattefritagelse. Disse foreninger m.v. skal ikke oplyse skattemyndighederne om de foretagne udlodninger.

 CVR. 21198684 BABY HJÆLPS Fonden v/ Lamai Patsuri

Er med i Ligningslov § 8 A. Med sit navn i Loven, der er vedtaget i Folketinget.

Det afviser RIM af bruge.

SKAT HAR HELE 4 GANGE GENOPTAGET OG LAVET SAMME SAG OM SAMME MOMSUDLÆG.

Alle medvirkende er tilsendt anmodning om at rette fejl Data og Se. Nr./ Cvr. Nr og Cpr. nr. Fra Datatilsynet, Folketingets Ombudsmand og Fondens Advokater og Revisor. Skat afviser alle.

 

Med Stifter og Juridisk Rådgiver Preben Hansen. Er af NETS Godkendt som: Leder i Cvr.21198694 Baby Hjælps Fonden.

Det er også afvist af Skat RIM. Og Dommerfuldmægtig Morten Lange. Der i Retten fastholder der ikke ern nogen godkendt Fond, så Preben Hansen skal betale afgifter af over 6.500.000 kr. Af penge han og Fonden,aldrig har modtaget.

Skat har selv alle de penge, der er afgifter af de tilgodehavender Skat også har modtaget direkte fra TDC. I bestikkelse.

Sidste sagsbehandling i sagen!


Svar på mail af 21. september 2012.

Sag: 12-0196529: Jeg har afsluttet min sagsbehandling.

(Skat Gert Bigum fik stoppet en medarbejder, der ville rette Skats ulovlige fejl krav.)

Klage over modregning.

Ud fra det fremsendte materiale, er det min vurdering, at det ikke er selve modregningen der klages over, men derimod kravets eksistens.
Jeg har derfor afsluttet min sagsbehandling.

Med venlig hilsen

Leif Aaberg

Betalingscenter Renter/gebyrer mv

Damstrædet 2,

6950 Ringkøbing

E-mail: Leif.Aaberg@Skat.dk
Telefon: (+45) 72 38 40 47

 

Her er Loven Skat ikke har brugt, det viser der er lavet ulovlig fogedforretning, der også var uden forkyndelse og i Kbh. I stedet for Malmø, hvor Preben Hansen bor.

§ 514. Udlæg kan ikke foretages i gaver, hvis giveren, da gaven blev givet, har bestemt, at udlæg ikke kan foretages. 

Stk. 2. Udlæg kan ikke foretages i aktiver, som skyldneren i øvrigt har erhvervet på vilkår som nævnt i stk. 1, hvis erhvervelsen og vilkåret er led i en tilsvarende ordning for en flerhed af personer og hensynet til ordningens formål taler afgørende imod at tillade udlæg.

Skats krav i 2 Fogedudlæg er 4.239.751 kr. + 2.157.599 kr. IGEN. DET ER AGIFTER!

SÅ SKAT HAR OGSÅ DE PENGE DER ER UDSKREVET AFGIFTER AF.

Hvordan Skat RIM. Ulla Ronau og Theis Krogager, har fået det godkendt i Kbh. Byret Foged v/ Dommerfuldmægtig Moreten Lange og i Kæresag til Østre Landsret? 

Skat laver Identitetstyveri med CPR. & CVR. Nr. Skift

Identitetstyveri

Er du offer for identitetstyveri?

Det er ikke sikkert, at du selv opdager, at sundhedskortet eller andre ID-kort er borte, eller at du har opgivet personlige oplysninger på internettet eller via mobilen til nogen, der ikke skulle have oplysningerne.

Derfor risikerer du, at du først opdager tyveri af dine personlige oplysninger, når/hvis der sker et misbrug af oplysningerne, fx hvis der kommer regninger eller opkrævninger, som du ikke kender noget til.

Hvis du opdager eller mistænker, at dine personlige oplysninger er blevet stjålet, er det vigtigt, at du reagerer på det.

Det skal du gøre:

1. Meld tyveriet til politiet

Tyveri og bedrageri eller andre kriminelle forhold, hvor dine personlige oplysninger er blevet stjålet, bør altid meldes til politiet. For alle identitetstyverier gælder, at du skal kontakte din lokale politimyndighed og indgive en anmeldelse.

Identitetstyverier vil afhængig af fremgangsmåde være omfattet af:

  • Straffelovens § 171 – dokumentfalsk – bøde eller fængsel op til 2 år
  • Straffelovens § 263 – hacking – bøde eller fængsel op til 1 år og 6 måneder
  • Straffelovens § 276 – tyveri – bøde eller fængsel op til 1 år og 6 måneder
  • Straffelovens § 279 – bedrageri – bøde eller fængsel op til 1 år og 6 måneder.

En kopi af politianmeldelsen eller en kvittering for din henvendelse kan bruges som dokumentation over for kreditorer, pengeinstitutter eller andre involverede, hvis det viser sig, at de personlige oplysninger er blevet eller senere bliver misbrugt.

Pantefoged Birte Galle. Sender ikke Forkyndelse

 

Skats Foged Birte Galle for Udlandland Tønder, laver bevidst fejl, bedrageri og datatyveri. Hvor der er straf op til 8 års fængsel.

Birte Galle Skat Udland, skriver til Kammeradvokaten, hun helt bevidst har lavet fejl, og ikke sendt forkyndelse, det godkende han. Der er betalt af Skat.

Så den Foged Forretning er ulovlig og ugyldig.

 

Kbh. Byrets Dommer stoppede sagen  mod Cpr. 060345 Preben Hansen, efter modtagelse af brevet til Skatteministeren. Påtalefrafald af alle skats moms og skatte krav, og frigivelse af moms beslaglæggelsen i Kbh. Byret. På kontant 1.010.056,99 kr.    Der var opbevaret hos Kbh. Politi.  

 DET ER BABY HJÆLPS FONDENS PENGE.

DE PENGE LAVER RIM. FEJL FOGEDUDLÆG I, INDEN SAGEN ER SLUT I KBH. BYRET MED PÅTALEFRAFALD.

DET ER JO GROFT BEDRAGERI, AT STJÆLE DE PENGE DER VED PÅTALEFRAFALD VIL BLIVE FRIGIVET TIL FONDENS HJÆLPE ARBEJDE FOR BABYER.

PÅTALEFRAFALD ER SKET DA DER IKKE VAR NOGEN FEJL OG SAGSBEHANDLER I SAGEN PETER KNUDSEN I BREV TIL SKATTEMINISTEREN SKREV FONDEN VAR GODKENDT OG MED I LIGNINGSLOV 8 A, MOMS OG SKATTEFRITAGET.

SKAT HAVDE LAVET DATATYVERI OG BRUGT PREBEN HANSENS CVR / SE. NR. DET ER SÅ SKIFTET IGEN TIL HANS CPR. NR. 060345.

DER ER BRUGT TIL BESLAGLÆGELSER, I KBH. BYRET OG ØSTRE LANDSRET. MED ULOVLIGT IDENTITETS TYVERI. SKAT HAR SELV FRAFALDET KRAVET OVER FOR DOMMER I KBH. BYRET. DOMS UDSKRIFT. HVOR EFTER DIREKTØR JOHNNY S. HANSEN, SKATS ØKONOMISK KRIMINALITET,NÆGTER AT AT RETTE SIG EFTER KBH. BYRETS PÅTALEFRAFALD.

 

Pantefoged Lone Christiansen, og Birte Galle starter samme sag for 4. gang, om de samme penge, det sker med datatyveri af Preben Hansens Cpr. nr. 060345-XXXX.

 

Udlægsforetning sker i. Cvr. 21198684 Baby Hjælps Fondens indsamlede penge.

Der med Påtalefrafald er frafaldet i Kbh. Byret 7 afd. Da kravet ikke bestod. Skat havde fejl oplyst Kbh. Byret. Baby Hjælps Fonden ikke var godkendt, og Stifter Preben Hansen bosat i Sverige var derfor, sat i Skat af hele Fondens indsamling. Berigelses forbrydelse fra Skat

Skat Økonomisk Kriminalitet Direktør Johnny S. Hansen, Borgerambassadør Jens Drejer og hans Rådgiver Gert Bigum. Afviser Dommers Påtalefrafald i Kbh. Byret, og starter bare samme sag igen, med krav om højere skat, AM og afgifter fra Preben Hansen. NYT FEJL KRAV!

Skats Fogeder og RIM. Overtrædelse af Straffeloven

 

§ 164. Den, der afgiver urigtige oplysninger til offentlig myndighed med forsæt til, at en uskyldig derved bliver sigtet, dømt eller undergivet strafferetlig retsfølge for et strafbart forhold, straffes med fængsel indtil 6 år.

 

Stk. 2. På samme måde straffes den, der tilintetgør, forvansker eller bortskaffer bevis eller tilvejebringer falsk bevis med forsæt til, at nogen derved sigtes eller dømmes for et strafbart forhold.

 

Stk. 3. Den, der foretager en handling som nævnt i stk. 1 og 2 med forsæt til, at han selv eller en anden med dennes samtykke derved bliver sigtet, dømt eller undergivet strafferetlig retsfølge for et strafbart forhold, som han ikke har begået, straffes med bøde eller fængsel indtil 1 år.

 

Stk. 4. Efter den forurettedes begæring kan det i dommen bestemmes, at domsslutningen og så meget af domsgrundene, som retten skønner fornødent, ved offentlig foranstaltning skal kundgøres i en eller flere offentlige tidender.

 

§ 165. Den, der til offentlig myndighed anmelder en strafbar handling, der ikke er begået, såvel som den, der til sådan myndighed indgiver falske klagemål, straffes med bøde eller fængsel indtil 6 måneder.

 

§ 171. Den, der gør brug af et falsk dokument til at skuffe i retsforhold, straffes for dokumentfalsk.

 

Stk. 2. Ved et dokument forstås en skriftlig eller elektronisk med betegnelse af udstederen forsynet tilkendegivelse, der fremtræder som bestemt til at tjene som bevis.

 

Stk. 3. Et dokument er falsk, når det ikke hidrører fra den angivne udsteder, eller der er givet det et indhold, som ikke hidrører fra denne.

 

§ 172. Straffen for dokumentfalsk er bøde eller fængsel indtil 2 år.

 

Stk. 2. Er dokumentfalsk af særlig grov karakter, eller er et større antal forhold begået, kan straffen stige til fængsel i 6 år.

 

§ 279 a. For databedrageri straffes den, som for derigennem at skaffe sig eller andre uberettiget vinding retsstridigt ændrer, tilføjer eller sletter oplysninger eller programmer til elektronisk databehandling eller i øvrigt retsstridigt søger at påvirke resultatet af sådan databehandling.

§ 280. For mandatsvig straffes, for så vidt forholdet ikke falder ind under §§ 276-279 a, den, som for derigennem at skaffe sig eller andre uberettiget vinding påfører en anden formuetab

1) ved misbrug af en for ham skabt adgang til at handle med retsvirkning for denne eller

2) ved i et formueanliggende, som det påhviler ham at varetage for den anden, at handle mod dennes tarv.

§ 281. For afpresning straffes, for så vidt forholdet ikke falder ind under § 288,

1) den, som, for derigennem at skaffe sig eller andre uberettiget vinding, truer nogen med vold, betydelig skade på gods eller frihedsberøvelse, med at fremsætte usand sigtelse for strafbart eller ærerørigt forhold eller åbenbare privatlivet tilhørende forhold,

 

 

§ 283. For skyldnersvig straffes den, som for derigennem at skaffe sig eller andre uberettiget vinding

1) afhænder, pantsætter eller på anden måde råder over ham tilhørende gods, hvorover tredjemand har erhvervet en rettighed, med hvilken handlingen er uforenelig,

2) efter at hans bo er taget under konkursbehandling, eller forhandling om tvangsakkord uden for konkurs er åbnet, foretager handlinger, der går ud på, at boets ejendele og fordringer ikke kommer fordringshaverne til gode,

3) ved falske foregivender, forstikkelse, proformaretshandler, betydelige gaver, uforholdsmæssigt forbrug, salg til underpris, betaling af eller sikkerhedsstillelse for uforfaldne gældsposter eller på anden lignende måde unddrager sine ejendele eller fordringer fra at tjene sine fordringshavere eller nogen enkelt af disse til fyldestgørelse.

Stk. 2. Er handlinger af den under nr. 3 angivne art foretaget til begunstigelse af en fordringshaver, bliver denne dog kun at straffe, hvis han på en tid, da han forudså, at skyldnerens konkurs eller betalingsstandsning var umiddelbart forestående, har bestemt skyldneren til at yde ham sådan begunstigelse.

§ 285. De i §§ 276 og 278-283 nævnte forbrydelser straffes med fængsel indtil 1 år og 6 måneder. I de i § 283, stk. 2, nævnte tilfælde kan straffen såvel for skyldneren som for den begunstigede fordringshaver gå ned til bøde.

Stk. 2. Ulovlig omgang med hittegods straffes med bøde eller fængsel indtil 1 år og 6 måneder.

§ 286. Straffen kan stige til fængsel indtil 6 år, når de i §§ 276, 281 og 282 nævnte forbrydelser er af særlig grov beskaffenhed navnlig på grund af udførelsesmåden, eller fordi forbrydelsen er udført af flere i forening eller under medtagelse af våben eller andet farligt redskab eller middel, eller på grund af de stjålne genstandes betydelige værdi eller de forhold, under hvilke de befandt sig, eller når et større antal forbrydelser er begået.

Stk. 2. Straffen kan stige til fængsel indtil 8 år, når de i §§ 278-280 og 283 nævnte forbrydelser er af særlig grov beskaffenhed navnlig på grund af udførelsesmåden, eller fordi forbrydelsen er udført af flere i forening, eller som følge af omfanget af den opnåede eller tilsigtede vinding, eller når et større antal forbrydelser er begået.

 

Stk. 2. Forsøg på forbrydelse, der er omfattet af stk. 1, er strafbart.

§ 288. For røveri straffes med fængsel indtil 6 år den, som for derigennem at skaffe sig eller andre uberettiget vinding ved vold eller trussel om øjeblikkelig anvendelse af vold

1) fratager eller aftvinger nogen en fremmed rørlig ting,

2) bringer en stjålen ting i sikkerhed eller

3) tvinger nogen til en handling eller undladelse, der medfører formuetab for den overfaldne eller nogen, for hvem denne handler.

Stk. 2. Straffen kan stige til fængsel i 10 år, når et røveri er af særlig grov beskaffenhed navnlig på grund af dets særlig farlige karakter, udførelsesmåden eller omfanget af den opnåede eller tilsigtede vinding, eller når et større antal forbrydelser er begået.

§ 289. Med fængsel indtil 8 år straffes den, som for derigennem at skaffe sig eller andre uberettiget vinding gør sig skyldig i overtrædelse af særlig grov karakter af skatte-, told-, afgifts- eller tilskudslovgivningen eller af § 289 a.

Stk. 2. Bestemmelsen i stk. 1 finder kun anvendelse, hvis der i den i stk. 1 nævnte lovgivning er henvist til denne bestemmelse.

Skattedirektør Johnny Schaadt Hansen § 514. Udlæg kan ikke foretages i gaver

 
Skattedirektør Johnny Schaadt Hansen                           
10. aug. 2010 BREV Ubesvaret.J. Nr. 060345. Straffesag frafaldet, Preben Hansen, var ukorrekt juridisk person.

Klage sag.

Her er Loven, De og Skat ikke har brugt, den viser der er lavet alvorlig fejl:

§ 514. Udlæg kan ikke foretages i gaver, hvis giveren, da gaven blev givet, har bestemt, at udlæg ikke kan foretages. 

Stk. 2. Udlæg kan ikke foretages i aktiver, som skyldneren i øvrigt har erhvervet på vilkår som nævnt i stk. 1, hvis erhvervelsen og vilkåret er led i en tilsvarende ordning for en flerhed af personer og hensynet til ordningens formål taler afgørende imod at tillade udlæg.

 

Skats krav i 2 Fogedudlæg er 4.239.751 kr. + 2.157.599 kr. IGEN. Afgifter

 

 

Dommerfuldmægtig Morten Lange og RIM.

Afviser i sin fejl Afgørelse Fonden er godkendt  Fonden er med i Ligningslov § 8 A

Preben Hansen gav Fogedretten Morten Lange beviser fra Skats Nets ID, som Leder i Fonden og Baby Hjælps Fondens Cvr. Nr. 21198684. Bevis fra Erhvervs og Selskabsstyrelsen.

Stamoplysninger fra Skats Pantefoged med Fondens Cvr. Nr. 21198684. Preben Hansen selv havde modtaget ved Protest i Skat Sluseholmen Foged Afd.

Der er lavet Datatyveri af RIM, Pantefoged Lone Christiansen med 2 falske Fogedudlæg, for penge der aldrig er udbetalt.

Udlæg Nr 1.  2.157.599 kr. Er allerede modregnet i fejl afgifter Skat og AM.            Hos Preben Hansen, resten af afgifterne er eftergivet af Skatterevisor Gert Bigum!       RIM. Får samme krav godkendt igen af Dommerfuldmægtig Morten Lange.

I denne sag er der brugt Preben Hansens gamle Se. Nr. stoppet 1985. og hans Person Nr. 060345. Persondataloven er afvist. § 69.

Fonden er selvstændig Juridisk Person og hæfter selv for al gæld. Fondsloven.

Der er overtrædelse af Persondataloven, som Skat og Fogedretten er omfattet af.

Alt er alene af den grund ulovligt § 69.

Klare og tydelige beviser der er afleveret er slet ikke brugt af Morten Lange. Som det ses blev Preben Hansen stoppet, og fremlagte beviser fra tidligere sag om samme penge, der er frafaldet i samme Kbh. Fogedret tidliger i Fondens Data:

Cvr. 21198684 Baby Hjælps Fonden v/ Lamai Patsuri.

Samme penge er tidligere frafaldet her.

Igen blev de penge beslaglagt i den Straffesag der er stoppet med Påtalefrafald.

Skat bruger jo Kbh. Byret og dens Dommere til at snyde og hvidvaske, her indsamlede penge til babyer og en Fonds nødhjælps arbejde, stopes.

Grunden er Skats ansatte modtager BONUS.

Så her er der mange millioner, Skat har modtaget direkte fra TDC Erhverv, der som det tydeligt ses der er udskrevet falske afgifter for med datatyveri.