TILBAGEBETALING LOV

Påtalefrafald i Kbh. Byret.

Da Skats krav om moms, skat og AM Ikke bestod.

 

Kbh. Byrets Dommer  og Statsadvokaten, frafalder påtale:

"Overtrædelse af Skattekontrollovens § 16, Stk. 3,jf.Stk 1. Samt momssvig m.v."

Hele Anklageskriftet er frafaldet, da kravet ikke bestod. Myndighederne havde givet falske oplysninger til Kbh. Byret og tidliger sag i Landsskatteretten.

 

Anklageskriftet var Skats Tiltalebegæring 15. juni 2001.

Skattekontrollovens § 16.

 

Skat og LSR. Er omfattet af påtalefrafald. Skat har bevidst forsømt at sende Påtalefrafald til Landsskatteretten, så en tidligere fejl afgørelse ikke er rettet.

Skat oplyser der slet ikke er nogen:Cvr. 21 19 86 84 Baby Hjælps Fond.

Med henvisning til 2 fejl Tiltalerejsninger fra Skats Økonomisk Kriminalitet v/ Johnny Sofus Hansen Direktør. Der med samme fejl oplysninger, har bestilt en Tiltalerejsning fra Kbh. Polit B.

De 3 hemmelig holdte Tiltalerejsninger er bugt til af vinde en sag.

Skats Borgerambassadør Jens Drejer har i klagesag brugt samme fejl oplysninger.

Efter møde i Skatteministeriet, hvor han med de fremlagte beviser, godkendte Fonden var bestående og ophørt.

 

Der kan derfor ikke udskrives skat, moms og AM i Bestyrelses medlem Preben Hansen, af Fondens indsamlede penge til nødhjælp til babyer.

 

Efter påtale frafald skal lave nye årsopgørelse inden 14 dage, og der skal slettes al moms, skat og AM.Det er en forsømmelse hos Skats Økonomisk Kriminalitet.

 

Skat fastholder alle krav

 

Skat som har tabt sagen, skal herefter rette Årsopgørelserne 1996, 1997 og 1998.

Den fejl udskrevne skat skal slettes. AM skal slettes.

Moms skal slettes. Her er moms i  nu nul. Og betalt af en ukendt beslaglægelse.

 

De udbetalte penge skal udbetales Fonden, som er rette ejer.

J.2. Tilbagebetaling som følge af afgørelse fra de administrative myndigheder

J.2. Tilbagebetaling som følge af afgørelse fra de administrative myndigheder

 

Når en skatteansættelse for personer nedsættes, skal dette medføre en ændret årsopgørelse, jf. kildeskattelovens § 62 A. Den beregnede skat skal nedsættes, og skattebeløbet skal tilbagebetales i overensstemmelse med reglerne i kildeskatteloven. Dette gælder både, når skatteansættelsen nedsættes ved skatteankenævnet og ved Landsskatteretten, og det gælder uanset, om afgørelsen er påklaget. Tilsvarende gælder på told-, moms- og afgiftsområdet. Hvis SKAT har tabt en sag og indbringer den for domstolene, skal der naturligvis kun ske nedsættelse for så vidt angår de indkomstår eller perioder, der udgør sagens genstand. Indbringelsen for domstolene er udtryk for, at hidtidig praksis indtil videre er opretholdt, herunder i forhold til andre skattepligtige med tilsvarende sager. Hvis en sag indbringes for domstolene under disse omstændigheder, skal SKAT i forbindelse med nedsættelse og udbetaling tage forbehold om, at beløbet vil blive genopkrævet, hvis SKAT vinder sagen ved domstolene.

 

Tilbagebetaling som følge af dom eller forlig ved domstolene

Det følger af retsplejelovens § 480, at domme kan fuldbyrdes 14 dage efter dommens afsigelse. Ifølge en retssag, som Skatteministeriet tabte, skal den udbetalende myndighed ikke afvente en henvendelse fra borgeren/virksomheden om udbetaling af beløbet, men myndigheden skal beregne et evt. overskydende beløb manuelt og udbetale det til borgeren/virksomheden inden 14 dage, jf. TfS 2000, 951 TSS.

 

 

 

§ 514. Udlæg kan ikke foretages i gaver, hvis giveren, da gaven blev givet, har bestemt, at udlæg ikke kan foretages. Udlæg kan heller ikke foretages i uhævede renter eller udbytte af en sådan gave indtil 6 måneder efter forfaldsdagen.

Stk. 2. Udlæg kan ikke foretages i aktiver, som skyldneren i øvrigt har erhvervet på vilkår som nævnt i stk. 1, hvis erhvervelsen og vilkåret er led i en tilsvarende ordning for en flerhed af personer og hensynet til ordningens formål taler afgørende imod at tillade udlæg.

Brev fra Skats Sagsbehandler. Der er stoppet, da sagen er i Inddrivelsen!

Leif Aaberg:

Ud fra det fremsendte materiale, er det min vurdering, at det ikke er selve modregningen der klages over, men derimod kravets eksistens.

Skats Sagsbehandler har forstået sagen, men er kreativ frataget at lave en korrekt afgørlse. Inddrivelsen Gert Bigum, eller Skatteministeriet.

                                                                                                                                                                                                                                                                        

//mail.google.com/mail/u/0/images/cleardot.gif

 

//mail.google.com/mail/u/0/images/cleardot.gif

//mail.google.com/mail/u/0/images/cleardot.gif

 

//mail.google.com/mail/u/0/images/cleardot.gif

Til Preben Hansen

 

Svar på mail af 21. september 2012.

 

Sag: 12-0196529: Jeg har afsluttet min sagsbehandling ud fra, at sagen blev fremsendt til BetalingsCentrets sagsbehandling’s afdeling til behandling af klage over modregning.

 

Ud fra det fremsendte materiale, er det min vurdering, at det ikke er selve modregningen der klages over, men derimod kravets eksistens.

 

Det er min vurdering, at den del allerede er behandlet, eller er under behandling andet sted i SKAT. Se Helle Frejlevs svar af 10 september 2012.

 

Jeg har derfor afsluttet min sagsbehandling.

 

Mail fremsendt til min private mail, kan ikke fremover forventes at blive besvaret.   

 

 

Med venlig hilsen

 

Leif Aaberg

 

Beskrivelse: C:\Skat\Logoer\SKAT_CMYK.eps

   Betalingscenter

   Renter/gebyrer mv

   Damstrædet 2, 6950 Ringkøbing

 

   E-mail: Leif.Aaberg@Skat.dk

   Telefon: (+45) 72 38 40 47

 

Preben Hansens brev til Dommer i Kbh. Byrert.

Pernille Kjærulf indkaldte Skat, Kbh. Politi B. & Anklager, der alle godkendte sagen blev stoppet, da kravet om skat moms og AM for over 5.000.000 kr. Var fejl og ikke bestod.

Myndighederne havde sendt Dommer og Kbh. Byret fejl, oplysninger om der set ikke var nogen Fond, og alt var i Preben Hansens private firma.

Dommer Pernille Kjærulf

Københavns Byret

Domhuset Nytorv

1450 København K

 

Vedr.: SS.35. 10076 / 2006 Anklagemyndigheden mod

Cpr. 060345 – 0493 Preben Hansen.  Ukorrekt juridisk person i sagen. Ansat i Fonden.

Hermed korrekte oplysninger, jeg Preben Hansen anmoder om indgår i sagen.

Skat Peter Knudsens brev til mig 26. okt. 2000. Svar til Skatteministeren.

Ad. 3: Baby Hjælps Fondens status som selvstændigt rets subjekt.

Baby Hjælps Fonden var for indkomståret 1996 og frem til 8. juni 1998 godkendt efter Ligningslovens § 8A som velgørende fond. Jf. Told- og Skattestyrelsens cirkulære 1996-17 pkt. 2.3.1.

Med venlig hilsen

Revision 2 Peter Knudsen

Tydeligere kan det da ikke skrives. Det er Skats sagsbehandler i sagen, der har lavet de falske opgørelser om Moms & Skat, og oplyst alt er i Preben Hansens firma, og der aldrig er godkendt nogen Baby Hjælps Fond. Til mig i brev 26. okt. 2000 skrives det korrekt.

Den juridiske person er: CVR. 21 19 86 84 Baby Hjælps Fonden v/ Lamai Patsuri.

 

Jeg kan kun beklage Skats Sagsbehandlere har givet Dem, ukorrekte oplysninger, som Dommer i sagen, og fejl i så mange år ikke er rettet, og sagen ikke er afvist.

Moms i sagen, er allerede frafaldet i Kbh. Byret, bestilt af Skat i selv, i:   

CVR. Nr.: 21 19 86 84 Baby Hjælps Fonden v/ Lamai Patsuri.

Oplysninger fra TDC A/S / Tele Danmark var ukorrekte. For at skjule eget bedrageri.

Med venlig hilsen

Preben Hansen

Juridisk Rådgiver i

SOS Baby Hjælps Fonden

Prinsessegade 89 Lej. 31 st

1422 København K

 

ALMEN VELGØRENDE FOND SKATTEFRITAGET. LIG. § 8 A

En forening er skattefri, hvis den er udelukkende almennyttig eller almenvelgørende, eller hvis den ikke har erhvervsmæssig indkomst.
 
Indkomst ved leverancer til medlemmerne herunder medlemmernes betaling af kontingent er ikke erhvervsmæssig indkomst.
En skattefri forening skal ikke indgive selvangivelse.
Foreninger kan være pligtig til at udarbejde et regnskab - også selvom det ikke skal indsendes til SKAT (læs mere om pligt i vejledningen til bogføringsloven på erhvervsstyrelsen.dk).
En forening, som ikke er skattepligtig, og som ikke har nogen pligter i forhold til det offentlige, kan lade sig registrere, fordi foreningen skal bruge et cvr-nr.
Et cvr-nummer kan anvendes til at oprette en bankkonto eller til modtagelse af tilskud fra kommunen. I den situation kan foreningen registrere sig som en frivillig forening.
 
Log på indberet.virk.dk og registrer foreningen
 
Almennyttig eller velgørende forening?
For at en forening kan anses for at være almennyttig eller almenvelgørende, er det en betingelse, at foreningen bruger sine midler til støtte for en større kreds af personer eller sammenslutninger. 
 
Støtten skal gå til personer, der har vanskelige økonomiske forhold, eller til et formål, som - ud fra en i befolkningen almindelig opfattelse - er nyttigt. 
 
En forening kan i nogle tilfælde anses for at være almennyttig eller almenvelgørende, selv om foreningen har erhvervsmæssig indkomst. 
 
Det er en betingelse, at den erhvervsmæssige indkomst er tæt forbundet med det almennyttige formål, og at indkomsten anvendes eller hensættes til foreningens almennyttige formål. 
 
Organisationer, der varetager politiske, økonomiske eller erhvervsmæssige interesser, anses ikke som almennyttige.
 
Indberetning af løn og honorarer mv.
Har en forening ansatte, skal den trække A-skat og bidrag ligesom andre arbejdsgivere. Den skal også indberette udbetalingerne mv. til SKAT. Indberet løn og honorarer mv.
 
 
Skattepligtig forening
 
Godkendelse til at modtage gaver
Godkendelse af en forening til at modtage gaver efter Ligningslovens § 8 A
En forening kan blive godkendt til at modtage gaver med fradragsret for giveren, hvis foreningen hører hjemme i Danmark eller i et andet EU-/EØS-land.
 
Betingelser for at foreninger, religiøse samfund, fonde og selvejende institutioner kan godkendes
Det skal fremgå af foreningens vedtægter, at formålet er almenvelgørende eller almennyttigt.
Likvidationsprovenuet eller overskuddet ved opløsning skal tilfalde en anden forening eller et religiøst samfund med almenvelgørende eller -nyttigt formål, som hører hjemme i Danmark eller et andet EU-/EØS-land.
Foreningen hører hjemme i Danmark eller et andet EU-/EØS-land.
De indsamlede midler skal bruges til fordel for en befolkningsgruppe, der ikke geografisk eller på anden måde er på under 35.000 personer.
Der skal være flere end 100 gavegivere om året i EU-/EØS-lande, og den enkelte giver skal i løbet af året samlet have givet en gave på mindst 200 kr. 
Den årlige bruttoindtægt eller formuen (egenkapitalen) skal være over 150.000 kr.
Der skal være flere end 300 kontingentbetalende medlemmer i EU/EØS-lande, og kontingentet skal være stort nok til at dække foreningens normale administrationsudgifter.
Bestyrelsen må ikke i overvejende grad være selvsupplerende.
Foreningen må ikke være medlem af en allerede godkendt forening. Det gælder dog ikke, hvis den ansøgende forening er en landsorganisation.
Der er særlige regler for religiøse samfund (Ministeriet for Børn, Ligestilling, Integration og Sociale Forhold).
Fonde, selvejende institutioner mv. skal ikke opfylde betingelserne i punkt 7-10, men opfylde kravet om, at fonden mv. enten er omfattet af lov om fonde og visse foreninger eller lov om erhvervsdrivende fonde eller ledes af et styrelsesorgan, hvor mindst ét medlem er uafhængigt og uvildigt i forhold til stifterne.
Udenlandske foreninger mv. og religiøse samfund mv. skal opfylde de samme objektive regler som danske foreninger mv., og religiøse samfund mv. 
Sådan søger I om godkendelse
Hvis foreningen ønsker at blive godkendt for indeværende år, er fristen 1. oktober. Ansøgning sker ved indsendelse af blanket 03.068.