SKATS BEGRUNDELSE FOR SKAT. VAR MED EN LOV DER ER UDGÅET

Københavns Kommune Skatteankenævnet

Begrundelse

 Journal nr.: 060345-0493

Ansættelsen er fastholdt.


 

Indkomstår: 1996

Nævnet har ved afgørelsen lagt vægt på, at SOS Baby Hjælps Fonden ikke er gyldigt oprettet og anmeldt, j f. lov om fonde og visse foreninger.

Det bemærkes herved, at en godkendelse efter ligningslovens § 8 A, ikke kan kompensere fra en 

manglende godkendelse af Civilretsdirektoratet, jf. lovbekendtgørelse lli. 698 af 11/8-1992, § 6.

Der henvises i øvrigt til Nævnets sagsfremstilling.

________________________________________

 

Civilstyrelsen

 

Preben Hansen 

Østerbæksvej 149 

5000 Odense C

 

J.nr.: 05-410-14729/2

 

Baby Hjælps Fonden

Sagsbehandler: Evy Nielsen

Dato 21. december 2005

1. Civil styrelsen har modtaget Deres e-mail af 6. december 2005 med oplysning om fondens bestyrelsesmedlemmer.

Vi skal fortsat bede Dem indsende meddelelse om, hvem der er udpeget til fon­dens revisor, j f. fondslovens § 23, stk. 3.

2. De har oplyst, at T &S Nærum ved brev af 29. april 1998 har meddelt fonden, at fondens navn vil blive ændret til Baby Hjælps Fonden i Told og Skats cirkulæ­re, når Civilretsdirektoratets godkendelse foreligger.

Vi har forstået oplysningen som en anmodning om tilladelse til at ændre fondens

navn.

Vi tillader, at fondens navn ændres til Baby Hjælps Fonden.

De bedes indsende en ny vedtægt, hvor fondens navn er ændret. Vedtægten eller vedtægtstillægget skal være dateret og underskrevet af bestyrelsen.

Hvis vi ikke har bemærkninger til det indsendte, vil De ikke høre mere herfra.

Civilstyrelsen

Gyldenløvesgade 11 1600 København V

Telefon 33 9233 34 (10.00 - 15.00) Telefax 39 20 45 05

E-post: civilstyrelsen@civilstyrelsen.dk //www.civilstyrelsen.dk