Protest over udlæg.23. marts 1999. AFGØRELSE SAGEN ER SLUT

Baby Hjælps Fonden                                                                

c/o L. Patsuri                                                                           

Prinsessegade 89                                                                      

1422 København K

Protest over udlæg.23. marts 1999

Journal nr. 02/99-801-00021 

Se nr.

21 19 86 84

 

Told- og Skatteregion København skal herved meddele, at fondens protest, over det udlæg der er foretaget i fondens tilgodehavende hos Tele Danmark Erhverv, dags dato er sendt til behandling i Københavns Byret, Fogedafdelingen.

Med venlig hilsen

Tina Pedersen

Told- og skattefoged

 

Told- og Skatteregion København Hermodsgade 8 2200 København N

Telefon 35 87 73 00 Telefax 35 85 90 94

E-postadresse, X.400: l=tsr02;

S= Told-og-Skatteegion-Kbh2 Nord; 0=

Told-og-Skattestyrelsen;

OU1=tu02;P=tss;A=dk400;C=dk;

________________________________________


FS 06308/99 
BOG F56

 

 

 

FOGEDBOGEN FOR KØBENHAVNS BYRET

 

Told-Skatteregion København 2 (Nord) Hermodsgade 8 2200 København N


mod: Baby Hjælpe Fonden c/o L. Patsuri prinsessegade 89 1422 København K

 

 

Den 22/06-1999 Kl. 11: 08 blev fogedretten sat på fogedkontoret 1

 Postbox 2255 

1019 København K 

                     

Anders Martin Jensen, dm.fm.

For rekvirenten mødte ingen.

Skyldneren var ikke mødt.

Der fremlagdes brev af 17.5.1999 fra klageren Baby Hjælps Fonden v. Lamai Patsuri samt af 25.5.1999 fra rekvirenten vedlagt akterne i sagen.

 

Det fremgår af brevet fra rekvirenten, at det påklagede udlæg er frafaldet, allerede fordi Københavns Byret under en straffesag har beslaglagt det udlagte. 

 

Endvidere oplyser rekvirentenat det påklagede udlæg under alle omstændigheder ville være blevet fra faldet idet der ikke er givet behørig underretning om udlæggets foretagelse.

 

 Da det påklagede udlæg således under alle omstændigheder er bortfaldet besluttede fogedretten at afslutte sagen uden videre. Sagen sluttet.

Fogedretten hævet.

Anders Martin Jensen, dm.

_______________________________________

 

BABY HJÆLPS FONDEN

POSTBOKS 1978 -1023 KØBENHAVN K

Brev fra Fonden Fremlagt i Retten.

Told Skatteregion København Hermodsgade 8

2200 København N


Den 17. maj 1999

 

FORETAGNE UDLÆGSFORRETNINGER IMOD BABY HJÆLPS FONDEN

Da Baby Hjælps Fonden trods store undersøgelser ikke indser rigtigheden de foretagne ud­lægsforretninger imod fondens tilgodehavender fra Tele Danmark AIS, skal denne klage her­ved indgives, idet fondens midler fra Tele Danmark jo uretmæssigt tilbageholdes af Told Skat på grund af fejl, foretaget af konsulent Gunnar Petersen, Tele Danmark AIS. omkring op­lysning af forkert SE-nummer.

Derfor skal Baby Hjælps Fonden herved udbede sig en skriftlig forklaring på grundlaget for udlægsforretningerne, og hvordan de tilbageholdte midler sammensættes og endelig på, hvem udlægsforretninger er varslet overfor.

Baby Hjælps Fonden har et stort og livsvigtigt arbejde at udrette for uskyldige babyer og de­res mødre, hvorfor det er af afgørende betydning. at fonden har midler til fortsat at drive ad­ministrationen. Det vil sige, at Baby Hjælps Fonden er nødsaget til at få udbetalt a conto beo løb, som i minimum svarer til den daglige drift, altså løn. husleje og øvrige drift.

Med venlig hilsen

f. BABY HJÆLPS FONDEN                                                                                                    Lamai Patsuri

 

_________________________________________

Københavns Byret

Fogedretten

 

Lavendelstræde l, st. tv.

Postboks 2255

1 O 1 9 København K

Tlf.: 33 93 32 33

Fax 33 11 47 67

 

 

Baby hjælps Fonden                                                                                                  

Postboks 1978

1023 København K

 

Fogedretten

Den 1. september 1999 FS. 6308/1999

 

Vedr: FS 6308/1999 - Told- Skatteregion mod Baby Hjælps Fonden.

Fogedretten har modtaget Baby Hjælps Fondens brev af 7. juli 1999. hvori fogedretten på ny opfordres til at tage stilling til Told- og Skatteregionens udlæg af 17. februar 1999.

Fogedretten har på ny haft Told og Skatteregionens akter til gennemsyn og kan henholde sig til det i foged bogen for den 22. juni 1999 anførte.

Det bemærkes særligt, at fogedret(en i medfør af reglerne i skatteinddrivelses loven (lov nr. 276 af 26. maj 19976 om fremgangsmåden ved inddrivelse af skatter og afgifter) kan tage stilling til indsigelser mod udlæg foretaget af Told- og Skatteregionen og i givet fald ophæve udlægget.

Udlægget er imidlertid bortfaldet. fordi Told- og Skatteregionen har frafaldet det, og fo­gedretten har derfor ikke mulighed for at foretage yderligere.

Der gøres særligt opmærksom på. at fogedretten ikke kan tage stilling til, om Told- og Skatteregionen med frigørende virkning har kunnet betale det udlagte beløb i forbindelse med beslaglæggelsen heraf, eller om Baby Hjælps Fonden har krav på tilbagebetaling el­ler erstatning.

De opfordres til at kontakte en advokat herom, ligesom De er velkommen til at kontakte undertegnede på telefon.

                               

Anders Martin Jensen dommerfuldmægtig

 ______________________________________

 Københavns Byret, fogedafdelingen, d. 27. januar 2000

NOTITS

  Vedr. FS 6308/99. Told- og Skatteregionen mod Baby Hjælps Fonden.

I ovennævnte sag modtog fogedretten den 26. maj 1999 gennem Told- og Skatte­regionen en klage fra Baby Hjælps Fonden over et udlæg foretaget af Told- og Skatteregionen den 17. februar 1999.

Told- og Skatteregionen oplyste samtidig, at man har,frafaldt udlægget, dels fordi det udlagte efterfølgende tillige var blevet beslaglagt underen straffesag, dels fordi pantefogeden ikke havde overholdt formalia i forbindelse med udlægsforretningen.

Told- og Skatteregionen må således anses endeligt at have frafaldet det foretagne udlæg.

Herefter, og da fogedretten ikke kan tage stilling til lovligheden af beslaglæggel­sen, blev sagen afsluttet uden yderligere, jf. fogedbogen for den 22. juni 1999 og fogedrettens brev af 1. september 1999, der er vedhæftet.

Fogedsagens akter er returneret til Told- og Skatteregionen.

 

Created by DPE, Copyright
 IRIS 2005

Anders Martin Jensen, dmf.

 

 

@SKAT

Skattecenter København

 

 

 

Preben Hansen 

Østerbæksvej 149, 1. tv. 

5000 Odense C

Afslag på genoptagelse

Du har bedt om at få genoptaget skatteansættelsen for indkomståret 2004.


 

Sluseholmen 8 B 2450 København SV

Telefon 7222 1818

skat@skatdk www.skal.dk

9. februar 2006

J. nr, 060345-0493 Indkomstår 2004

Margil.Kristensen@Skal.dk Dir. telefon 7238 2526

 

Vi kan ikke genoptage din sag, fordi du ikke er skattepligtig til Danmark, jf. kildeskattelovens § 2. Din fulde skattepligt er ophørt den 31/12 1999 og genindtræder før igen den 18/3 2005.

Indkomst samt fradrag for indkomståret 2004 skal ikke selvangives her i Danmark.

Der vil ikke blive dannet en årsopgørelse for 2004.

Hvis du skal bruge en øpgørelse mådu bruge forskudsøpgørelsen for indkomståret ZOOS 'tiller den for 2006.

Du har to muligheder for at klage over vores afgørelse:                                                                 

Du kan klage til Skatteankenævnet.

Skatteankenævnet 

Finsensvej 15, 2000 Frederiksberg.

Klagen skal være modtaget i Skatteankenævnet senest 3 måneder efter modtagelsen af dette brev.

Klagen skal være skriftlig og begrundet. Skatteankenævnets afgørelse kan du senere klage over til Landsskatteretten.

Du kan klage direkte til Landsskatteretten. Landsskatteretten

Vester Farimagsgade 7

1606 København V

Klagen skal være modtaget i Landsskatteretten senest 3 måneder efter modtagelsen af dette brev.

Side 1/2

 

Klagen skal være skriftlig og begrundet og angive på hvilke punkter du mener, afgørelsen er forkert. Denne afgørelse, evt. sagsfremstilling og dokumenter som du ønsker at anvende som bevis, skal sendes sammen med klagen.

Det koster 700 kr. at klage Landsskatteretten. Du skal vedlægge beløbet på check eller indbetale til bank, reg. nr. 5010, konto nr. 121398-6.

Du kan søge om at få godtgjort udgifter til sagkyndig bistand i skattesager efter skatteforvaltnings­lovens kapitel 19. Ansøgning sendes til Skatteankenævnet, Finsensvej 15,4,2000 Frederiksberg.

 _______________________________________

SKAT

Skattecenter København

Sluseholmen 8 

1790 København V

 

 

 

BABY HJÆLPS FONDEN L. PATSURI PRINSESSEGADE 89 

1422 KØBENHAVN K

Kvittering for oplysningssedler 2005

SKAT har modtaget oplysningssedler for indkomståret 2005. For at sikre at oplys­ningssedlerne er korrekt registreret, bedes du afstemme nedenstående oplysninger. Hvis du ikke er enig i oplysningerne, bedes du rette henvendelse til SKAT.

Du skal inden 14 dage udlevere oplysningssedler, hvis der ikke er indberettet korrekt CPRlCVR nr. for personer, der har et dansk CPRlCVR nr. Du skal også inden 14 dage udlevere oplysningssedler vedrørende indberetninger, der ikke har fyldestgørende oplysninger om navn og adresse for personer mfl., der bor i ud­landet.

Du opfordres samtidig til at udlevere oplysningssedler til de personer mfl., der bor i udlandet, og som ikke har noget dansk CPRlCVR nr., da disse indberetnin­ger ikke fremgår af skattemappen.

             Kørselsdato 05/01-2006 Oplysningssedler                l

Oplysningspligtige CVR/SEnr: 21198684


 

Telefon 72221818

Cvr. nr. 1955 21 01

skat@skat.dk www.skat.dk

 

 

9. januar 2006 CVR/SE nr. 21198684 ANm. 31465

 

 

 

08 11 14 67


 

Ansat en periode Flere arbejdssteder Bidrags fri A- indk Tekst


 

Antal     


 

Beløb

33.000