Nets ID Administrator Preben Hansen, Skat afviser NETs,

Aftale om NemID medarbejdersignatur.           
Bestillings ID 74753693
Aftalen sendes via e-mail til: bestilling@danid.dk
Eller sendes via fax eller post til: Fax 70206629
Nets DanID A/S
Postboks 344
DK-2750 Ballerup
 
Aftalen
Ved Kundens underskrift af denne aftale og Nets DanIDs efterfølgende udlevering af midlertidig adgangskode har Kunden og Nets DanID
A/S (CVR-nummer 30808460) indgået denne aftale om registrering af en medarbejder hos Kunden som NemID administrator. 
Denne administrator kan herefter bestille medarbejdersignaturer til Kundens ansatte, virksomhedssignaturer og funktionssignaturer, tilknytte rettigheder til medarbejdersignaturer via Nets DanIDs Rettighedsstyring (Attributtjeneste) samt udpege andre administratorer i Kundens virksomhed.
Det samlede aftalegrundlag består af følgende dokumenter:
1. Denne aftale.
2. Forretningsbetingelser for NemID administrator for NemID til erhverv.
3. Vilkår for NemID til erhverv fra Nets DanID A/S.
Kunden bekræfter, at han har sat sig grundigt ind i Forretningsbetingelser og Vilkår, der findes på www.trust2408.com/repository. Endvidere
opfordres Kunden til at sætte sig ind i Nets DanIDs pris- og produktkatalog på www.medarbejdersignatur.dk under Support. 
Såfremt der måtte være uoverensstemmelser mellem denne aftale og Forretningsbetingelserne, har denne aftale forrang. Er der uoverensstemmelser mellem
Forretningsbetingelserne og Vilkår for NemID til erhverv fra Nets DanID A/S, har Forretningsbetingelserne forrang.
Yderligere oplysninger om forpligtelser for Nets DanID
Nets DanID er af Digitaliseringsstyrelsen pålagt en række forpligtelser i egenskab af bemyndiget certificeringscenter. Disse forpligtelser fremgår af Digitaliseringsstyrelsens certifikatpolitikker, hhv. "Certifikatpolitik for OCES-medarbejdercertifikater", "Certifikatpolitik for OCESvirksomhedscertifikater" og "Certifikatpolitik for OCES-funktionscertifikater" samt den af Nets DanID udarbejdede "Certification Practice  Statement" (CPS). Alle dokumenter er tilgængelige på www.trust2408.com/repository.
Aftalt pris
Bestilling og brug af Kundens tre første medarbejdersignaturer er gratis. Priser for de af Kunden tilføjede services beregnes af Nets DanID ved
anvendelse af de herfor gældende regler, beskrevet i Nets DanIDs til enhver tid gældende pris- og produktkatalog. Ved hver tilføjelse af en
service oplyses aktuelle priser for de services, der bestilles. Faktura sendes til Kunden.
NemID administrator
Kunden skal udpege en NemID administrator, der ved Kundens udpegning bemyndiges til at disponere med virkning for Kunden i relation til oprettelse og administration af signaturer i Kundens virksomhed samt udpegelse af andre administratorer og bestilling af ydelser, der fremgår
af Nets DanIDs pris- og produktkatalog. Der stilles i Forretningsbetingelserne krav til administratoren, der blandt andet ikke må være straffet for forhold, der gør vedkommende uegnet som administrator.
Virksomhedsoplysninger for Kunde:
 
CVR-nr: 21198684
Navn: BABY HJÆLPS FONDEN
Adresse: C/O L. PATSURI Prinsessegade 89
1422 København K
Personoplysninger for NemID administrator
Navn: Preben Hansen
 
CPR-tilknytning
Hvis Kunden ønsker, at der skal være sammenhæng mellem administrators CPR-nummer og den pågældendes medarbejdersignatur, skal
Kunden indestå for administrators identitet. Kontrol af administrators identitet kan fx ske ved forevisning af billedlegitimation for Kunden.
Kunden skal endvidere sikre sig administrators entydige samtykke til at CPR-nummeret videregives til Nets DanID samt til registrering i
Digitaliseringsstyrelsens RID-tjeneste.
Konfiguration af medarbejdersignatur for NemID administrator
E-mail-adresse er ikke gemt i certifikat.
Ikrafttræden og ophør
Aftalen træder i kraft med virkning fra Nets DanIDs udlevering af midlertidig adgangskode til Kunden. Om aftalens ophør: Se punkt 8 i
Forretningsbetingelserne.
Undertegnede bekræfter ovenstående oplysninger og erklærer hermed på tro og love, at jeg med min underskrift på denne aftale er tegningsberettiget for Kunden og dermed berettiget til at oprette: 
 
Preben Hansen som BABY HJÆLPS FONDEN´s første NemID administrator
hos Nets DanID.
Preben Hansen, den 17/10-2016
 
Preben Hansen
................................................
Titel: Leder

SKATS SAGSBEHANDLERS BEVIS FOR FONDEN ER GODKENDT

 

Økonomi- og Erhvervsminister Brian Mikkelsen har den 7. september 2011 modtaget din mail vedr. Baby Hjælps Fonden.

Økonomi- og Erhvervsministeriets departement har bedt Erhvervs- og Selskabsstyrelsen om at besvare din henvendelse.

Din henvendelse vedrører tilsyneladende en uoverensstemmelse mellem Baby Hjælps Fonden og TDC i forbindelse med et indsamlet pengebeløb. 
Der synes ifølge nogle af de vedlagte bilag at være tvivl om, hvorvidt Baby Hjælps Fonden er ophørt.

 Hertil kan Erhvervs- og Selskabsstyrelsen oplyse, at Baby Hjælps Fonden ikke er ophørt, men at fonden er registreret i vores it-system med CVR. Nr. 21 19 86 84 med start dato 1. januar 1997.

 

Med venlig hilsen

 

Lars Bunch
Kontorchef

ERHVERVS- OG SELSKABSSTYRELSEN
Erhvervscenteret

Der forvalter og udsteder CVR. NR. Afvises af: Skat  Økonomisk Kriminalitet, Gert Bigum, Helle Frejlev Skat Næstved, Pantefogeder Lone Christiansen, Birte Galle, Kbh. Byret, LSR, Dommerfuldmægtig Morten Lange Kbh. Byret Foged Afd. Alle har modtaget Lars Bunch brev!

********************************************************

Skat modregner 6,000.000 kr. AF KRAV DER IKKE BESTÅR. SKATS SAGSBEHANDLER.

 Emne: Leif AAberg 21 sep 2012

Til: Preben Hansen


Leif Aaberg <Leif.Aaberg@skat.dk> 26/09/12
til mig

Til Preben Hansen

Svar på mail af 21. september 2012.

Sag: 12-0196529: Jeg har afsluttet min sagsbehandling ud fra, at sagen blev
fremsendt til BetalingsCentrets sagsbehandling’s afdeling til behandling af
klage over modregning.

Ud fra det fremsendte materiale, er det min vurdering, at det ikke er selve
modregningen der klages over, men derimod kravets eksistens.

Det er min vurdering, at den del allerede er behandlet, eller er under
behandling andet sted i SKAT. Se Helle Frejlevs svar af 10 september 2012.

Jeg har derfor afsluttet min sagsbehandling.

Mail fremsendt til min private mail, kan ikke fremover forventes at blive
besvaret.

Med venlig hilsen
Leif Aaberg

Betalingscenter

 

Renter/gebyrer mv
Damstrædet 2,

6950 Ringkøbing

E-mail: Leif.Aaberg@Skat.dk
Telefon: (+45) 72 38 40 47

***********************************

SKATS SAGSBEHANDLER I SAGEN OPLYSER:

CVR. 21198684 BABY HJÆLPS FONDEN 

ER GODKENDT OG MED I LIGNINGSLOV § 8 A.

Skats Sagsbehandler Peter Knudsens: Svar brev på Preben Hansens klage til Skatteministeren:

Brev 26. Okt. 2000.

”AD. 3: Baby Hjælps Fondens status som selvstændigt retssubjekt.

Baby Hjælps Fonden var fra indkomståret 1996 og frem til 1998 GODKENDT efter Ligningslovens § 8 A som velgørende fond jf. Told- og Skattestyrelsens cirkulære 1996-17, pkt. 2.3.1."

Med venlig hilsen  

Revision 2

Peter Knudsen

*********************************************** 

Peter Knudsen henviser til Ligningslovens § 8 A, hvor Fondens navn er med i Loven:

SOS Baby Hjælps Fonden. En Lov, der er vedtaget af Folketinget. 

Sagens sagsbehandler Peter Knudsen, der har skrevet. der ikke er godkendt nogen Fond, i Agterskrivelse 12. okt. 2000. Der er brugt til moms, skat og AM. Skriver her Fonden er godkendt 14 dage før til Skatteminisreren! 

Bemærk og se: Ligningsloven TS-CIRK 1998-18  § 8 A med Fondens navn skrevet i Loven.

Alle er holdt for nar snydt af T&S Reg. Kbh. Af 2 kreative sagsbehandlere Peter Knudsen og Palle Jakobsen. Der har arbejdet for TDC Erhverv A/S i Ballerup, for at skjule manglende udbetaling til Indsamlinger. TDC beholdt selv indsamlede penge. Samt momsen 25 % Manglende udbetalinger, der er indsamlet til brug for hjælp til babyer og børn i nød, er sendt fra TDC Erhver til Skat.

Sagsbehandler Peter Knudsens brev stoppede Sagen mod Preben Hansen i Kbh. Byret. 7. Afd. Fejl Straffesag Skat havde lavet falske afgifter af penge der aldrig var udbetalt.

Der var Påtalefrafald da kravet ikke bestod. Sagsbehandlere havde givet Retten falske oplysninger, og krav om moms, skat og AM, af de 4.112.706,61 kr. + moms 25 %. 

Skat selv har modtaget DIREKTE fra TDC.       De penge over 8.000.000 kr. Fondens penge indsamlet til babyer i nød. Beholder Skat selv.

Skat holdt det hemmeligt, at TDC selv havde stjålet pengene, hvorefter Skat selv beholder alle de penge, og nægter oplysninger til Bevillings Politiet, Kbh. Byret og Baby Hjælps Fonden.