Gert Bigum Laver Datatyveri og bruger Preben Hansens Data.

Skats Sagsbehandler Peter Knudsens: Svar brev på Preben Hansens klage til Skatteministeren:

Brev 26. Okt. 2000.

”AD. 3: Baby Hjælps Fondens status som selvstændigt retssubjekt.

Baby Hjælps Fonden var fra indkomståret 1996 og frem til 1998 GODKENDT efter Ligningslovens § 8 A som velgørende fond jf. Told- og Skattestyrelsens cirkulære 1996-17, pkt. 2.3.1.

Med venlig hilsen  

Revision 2

Peter Knudsen

*********************************************** 

Peter Knudsen henviser til Ligningslovens § 8 A, hvor Fondens navn er med i Loven:

SOS Baby Hjælps Fonden. En Lov, der er vedtaget af Folketinget.

Sagens sagsbehandler Peter Knudsen, der har skrevet. der ikke er godkendt nogen Fond, i Agterskrivelse 12. okt. 2000. Skriver her det modsatte. 14 dage senere!

Bemærk og se: Ligningsloven TS-CIRK 1998-18 § 8 A med Fondens navn skrevet i Loven.

Alle er holdt for nar af T&S Reg. Kbh. 2 kreative sagsbehandlere Peter Knudsen & Palle Jakobsen. Der har arbejdet for TDC Erhverv A/S i Ballerup, for at skjule manglende momsudbetaling til Indsamlinger. Samt manglende udbetalinger, der er indsamlet til brug for hjælp til babyer og børn i nød.

De oplysninger stoppede Sagen mod Preben Hansen i Kbh. Byret. 7. Afd. Fejl Straffesag.

Påtalefrafald da kravet ikke bestod,  Sagsbehandlere havde givet Retten falske oplysninger, om krav om moms, skat og AM, af de 4.112.706,61 kr. + 25 % Moms.

Skatterevisor Gert Bigum har inden sagen er stoppet med Påtalefrafald, udskrevet helt nye afgifter i alt 6,500.000 kr. Til Preben Hansen, og modregenet udbetalte penge fra Påtalefrafald.

Gert Bigum afviser Kbh. Byrets afgørelse og henviser til LSR. Med Datatyveri.Cvr. 21979317 Babyhjælps Fonden v/ Preben Hansen. Er fejl. 

Og Peter Knudsens fejl oplysning om Fonden ikke er godkendt.

I de penge der er frafaldet ved stop af sagen med Påtalefrafald, og de pengr Skat selv har fra TDC Erhverv.

TDC havde sendt de penge direkte til Skats Økonomisk Kriminalitet. Der har stjålet pengene, og ikke vil give Fonden og Bevillings Politiet oplysning om pengene, det er Baby Hjælps Fondens indsamlede penge, nødhjælp til babyer i nød. De penge er øremærket til babyer.

Der er inden Påtalefrafald udskrevet afgifter skat og AM for 2.157.599 kr. Af penge der aldrig er udbetalt! Til Preben Hansen og fastholder dermed, Fonden ikke eksisterer.

Efter Påtale frafald er samme 2.157.599 kr. Udskrevet igen og  det falske krav. Der var modregnet i de penge Skat selv har modtaget fra TDC.

Dommerfuldmægtig Morten Lange godkendt i Kbh. Byrets Foged Afd. Med fejl oplysninger fra RIM Skat Kbh. Foged. Samt et nyt Foged Udlæg. som Skat RIM. Frafaldt i Kbh. Byrets Foged Afd.

 

Aftale om NemID medarbejdersignatur.           
Bestillings ID 74753693

 

Aftalen sendes via e-mail til: bestilling@danid.dk

 

Eller sendes via fax eller post til: Fax 70206629

 

Nets DanID A/S

 

Postboks 344

 

DK-2750 Ballerup

 

 

 

Aftalen

 

Ved Kundens underskrift af denne aftale og Nets DanIDs efterfølgende udlevering af midlertidig adgangskode har Kunden og Nets DanID

 

A/S (CVR-nummer 30808460) indgået denne aftale om registrering af en medarbejder hos Kunden som NemID administrator. 

 

Denne administrator kan herefter bestille medarbejdersignaturer til Kundens ansatte, virksomhedssignaturer og funktionssignaturer, tilknytte rettigheder til medarbejdersignaturer via Nets DanIDs Rettighedsstyring (Attributtjeneste) samt udpege andre administratorer i Kundens virksomhed.

 

Det samlede aftalegrundlag består af følgende dokumenter:

 

1. Denne aftale.

 

2. Forretningsbetingelser for NemID administrator for NemID til erhverv.

 

3. Vilkår for NemID til erhverv fra Nets DanID A/S.

 

Kunden bekræfter, at han har sat sig grundigt ind i Forretningsbetingelser og Vilkår, der findes på www.trust2408.com/repository. Endvidere

 

opfordres Kunden til at sætte sig ind i Nets DanIDs pris- og produktkatalog på www.medarbejdersignatur.dk under Support. 

 

Såfremt der måtte være uoverensstemmelser mellem denne aftale og Forretningsbetingelserne, har denne aftale forrang. Er der uoverensstemmelser mellem

 

Forretningsbetingelserne og Vilkår for NemID til erhverv fra Nets DanID A/S, har Forretningsbetingelserne forrang.

 

Yderligere oplysninger om forpligtelser for Nets DanID

 

Nets DanID er af Digitaliseringsstyrelsen pålagt en række forpligtelser i egenskab af bemyndiget certificeringscenter. Disse forpligtelser fremgår af Digitaliseringsstyrelsens certifikatpolitikker, hhv. "Certifikatpolitik for OCES-medarbejdercertifikater", "Certifikatpolitik for OCESvirksomhedscertifikater" og "Certifikatpolitik for OCES-funktionscertifikater" samt den af Nets DanID udarbejdede "Certification Practice  Statement" (CPS). Alle dokumenter er tilgængelige på www.trust2408.com/repository.

 

Aftalt pris

 

Bestilling og brug af Kundens tre første medarbejdersignaturer er gratis. Priser for de af Kunden tilføjede services beregnes af Nets DanID ved

 

anvendelse af de herfor gældende regler, beskrevet i Nets DanIDs til enhver tid gældende pris- og produktkatalog. Ved hver tilføjelse af en

 

service oplyses aktuelle priser for de services, der bestilles. Faktura sendes til Kunden.

 

NemID administrator

 

Kunden skal udpege en NemID administrator, der ved Kundens udpegning bemyndiges til at disponere med virkning for Kunden i relation til oprettelse og administration af signaturer i Kundens virksomhed samt udpegelse af andre administratorer og bestilling af ydelser, der fremgår

 

af Nets DanIDs pris- og produktkatalog. Der stilles i Forretningsbetingelserne krav til administratoren, der blandt andet ikke må være straffet for forhold, der gør vedkommende uegnet som administrator.

 

Virksomhedsoplysninger for Kunde:

 

 

 

CVR-nr: 21198684

 

Navn: BABY HJÆLPS FONDEN

 

Adresse: C/O L. PATSURI Prinsessegade 89

 

1422 København K

 

Personoplysninger for NemID administrator

 

Navn: Preben Hansen

 

 

 

 

CPR-tilknytning

 

Hvis Kunden ønsker, at der skal være sammenhæng mellem administrators CPR-nummer og den pågældendes medarbejdersignatur, skal

 

Kunden indestå for administrators identitet. Kontrol af administrators identitet kan fx ske ved forevisning af billedlegitimation for Kunden.

 

Kunden skal endvidere sikre sig administrators entydige samtykke til at CPR-nummeret videregives til Nets DanID samt til registrering i

 

Digitaliseringsstyrelsens RID-tjeneste.

 

Konfiguration af medarbejdersignatur for NemID administrator

 

E-mail-adresse er ikke gemt i certifikat.

 

Ikrafttræden og ophør

 

Aftalen træder i kraft med virkning fra Nets DanIDs udlevering af midlertidig adgangskode til Kunden. Om aftalens ophør: Se punkt 8 i

 

Forretningsbetingelserne.

 

Undertegnede bekræfter ovenstående oplysninger og erklærer hermed på tro og love, at jeg med min underskrift på denne aftale er tegningsberettiget for Kunden og dermed berettiget til at oprette: 

 

 

 

Preben Hansen som BABY HJÆLPS FONDEN´s første NemID administrator

 

hos Nets DanID.

 

Preben Hansen, den 17/10-2016

 

 

 

Preben Hansen

 

................................................

 

Titel: Leder

 

GERT BIGUM Afviser Kbh. Byrets Påtalefrafald. Laver DATATYVERI

 

Preben Hansen 

Sverige

Svar på henvendelser.

 

Kære Preben Hansen

Du har den 24. september 2016 sendt breve til 2 kolleger i det tidligere SKA Syddanmark, og den 5. oktober 2016 har du sendt mails til 3 andre medarbejdere i SKAT.

Dine henvendelser angår overvejende den gamle skattesag om beskatning af indsamlede midler til Baby Hjælp Fonden, men der er også omtalt en række andre forhold samt anmodet om aktindsigt. 

Én sagsbehandler.

I  de 3 mails anmoder du om en sagsbehandler, fordi du kommer hele Danmark rundt, når du henvender dig til SKAT pr. telefon og brev.

Jeg stiller mig gerne til rådighed som kontaktperson for dig. Jeg kan formentlig

besvare en del af dine henvendelser, og hvis dine spørgsmål gå ud over de områder, jeg kan svare om, skal jeg gerne formidle dine henvendelser videre til rette enhed.

Dine skatteansættelser sundhedsbidrag og personfradrag.

Du henviser til udtalelse fra Inwema.dk A/S og nyhedsbrev fra deres hjemmeside;

Udstationering.dk, og anmoder om, at SKATs fejl rettes efter EU Domstolen.

 

Inddrivelse 

Personrestancer

Ny Østergade 11

4000 Roskilde

Telefon

72221818

 

skat.dk

12. oktober 2016

J.nr. 16-1472585,

Cpr-nr. 060345-0493

 

Skriver, at SKAT Udland, SKAT Øresund og SKAT Nærum har afvist at rette fejl og sende penge retur. Samtidig bederdu om aktindsigt.

Jeg kan oplyse, at SKATs afgørelse angåendeen anmodning om genoptagelse og ændring af skatteansættelse mv. kan klages videre til Skatteankestyrelsen, jf. den klagevejledning, som er givet i forbindelse med hver afgørelse.

Med hensyn til de citerede oplysninger fra Inwema A/S mv. kan jeg dog oplyse, at de ikke er relevante idin situation. 

De omtalte bestemmelser vedrører situationen, hvor en dansk skatteyder har indtægt fra

udlandet, og hvor det tidligere var praksis, at begrænse personfradraget i den danske

skatteberegning i forhold til indtægten fra udlandet.

Din situation er, at du i Danmark kun bliver beskattet af din pension her fra landet, og ved beregning af skatten heraf får du dit fulde personfradrag.

Det fremgår af dine årsopgørelser, som du kan se i skattemappen på www.skat.dk.

Med hensyn til din anmodning om aktindsigt skal jeg henvise til, at du tidligere har

fået aktindsigt i sagen i alt foreliggende materiale, blandt andet i forbindelse med dit besøg på Skattecenter Næstved den 29. maj 2015.

Klage over udlæg, identitetstyveri og beskatning af indsamlede midler.

Du omtaler flere forhold omkring den gamle skattesag, hvor du blev beskattet af

midler indsamlet til Baby Hjælps Fonden, og hvor et beløb, som politiet havde 

beslaglagt i forbindelse med en straffesag mod dig om moms- og skatteunddragelse, efterfølgende blev anvendt til dækning af din personlige skattebetaling. Da anklagemyndigheden opgav at gennemføre straffesagen.

Sagsforløbet er tidligere blevet undersøgt af Skatteministeriets Borgerambassadør, og

du fik den 14. december 2011 svar fra Borgerambassadøren, hvor han meddelte, at der udover kritik af den for lange sagsbehandlingstid, ikke var fundet grundlag for at rejse kritik af SKATs behandling af sagen.

Landsskatteretten har tidligere afgjort, at der ikke var sket en sådan udskillelse af

fondens kapital fra dine midler, at SOS Baby Hjælps Fonden kunne anses som et

selvstændigt skattesubjekt, og derfor fandt Landsskatteretten, at du personligt

måtte anses for skattemæssigt at have oppebåret den indsamlede indkomst.

På baggrund heraf blev de beslaglagte midler anset for at tilhøre dig, og derfor

blev der den 26. maj 2009 foretaget udlæg i midlerne, og de blev brugt til ned-

bringelse af din personlige skattegæld.

Du klagede over det foretagne udlæg, idet du blandt andet anførte, at pengene til

hørte Baby Hjælps Fonden og at du fejlagtigt var beskattet af fondens indtægter.

Din klage over udlægget blev indbragt for Fogedretten, og fogedretten stadfæ-

stede den 3. december 2009 det omhandlede udlæg.

 

SKAT var under fogedretssagen repræsenteres ved Kammeradvokaten, og han

oplyste den 6. januar 2010 til SKAT, at du ikke havde kæret sagen til Landsretten inden for kærefristen.

SKAT kan på den baggrund ikke foretage yderligere vedrørende udlægget og      fogedrettens afgørelse fra 2009, og hvis der på noge måde skal ske yderligere behandling i den sag, må det kræve en henvendelse fra dig til fogedretten.

 

Aktindsigt

Du har i breve og mails anmodet om aktindsigt, og slutter de 2 breve af med bemærkningen, Venligst aktindsigttil 2 mailadresser som er henholdsvis din egen og fondens.

Ved gennemgang af vores systemer mv. kan jeg se, at du i sagsforløbet har

anmodet om og fået aktindsigt i betydeligt omfang.

Vi giver normalt ikke de samme oplysninger flere gange til samme part, men hvis der er specielle akter fra sagsforløbet, som du har et  særligt ønske om at få endnu en gang, så skal jeg gerne forsøge at skaffe de omhandlede dokumenter,

hvis du giver mig konkret oplysning om, hvad du ønsker.

 

Afslutning

Jeg håber hermed at have besvaret eller kommenteret alle de forhold, som du har

omtalt i dine 5  ovennævnte henvendelser, men hvis jeg skulle have udeladt noget, må du give besked.

Herudover skal jeg i øvrigt henvis til tidligere meddelelser til dig, at yderligere

henvendelser angående din gamle skattesag ikke kan påregnes besvaret, hvis ikke derer nyt i henvendelserne.

 

Venlig hilsen

Gert Bigum

Returadresse: 

SKAT, Nykøbingvej 76 

4990 Sakskøbing

 

Gert Bigum & LSR Afviser Byretsafgørelse

 

 FALSK SKAT AM UDSKREVET AF GERT BIGUM.

Skat Nærum Betalings Centrets sagsbehandling’s afdeling. Der stadig laver bedrageri, efter alle de fejl, der er kommet frem i Pressen. Helt uden om de gællende Love og Retsafgørelser. Med overtrædelse af Persondataloven, med fejl afgørelser i LSR. & Skatteankestyrelsen, hvor Skat selv har klager over deres egne afgørelser og får alle Skats fejl godkendt. Der er brugt fejl Data, Datatyveri Sagsbehandler Helle fejlev ved er fejl, og har set i sin PC, slet ikke findes iwww.cvr.dk

Skatteankestyrelsen lyver og fastholder:        

Cvr. 21198684 Baby Hjælps Fonden, Ikke er godkendt. Påtalefrafald i Kbh. Byret afvises!

PENGENE DER ER SKAT FOR 2.157.599 kr. ER ALDRIG UDBETALT, TIL PREBEN HANSEN, DER HAR MODTAGET FEJL KRAV OM BETALING AF SKAT OG AM, AF 4.112.706 Kr. + moms 25 %

Penge Skat selv har modtaget fra TDC. Ja, Skat har selv beholdt Fondens indsamlede penge. 4.112.706 kr. + moms m.fl. Skat har udskrevet moms, skat og AM.

Af de penge Skat selv har beholdt, og har nægtet at give oplysninger om til Fondens Revisor og Kbh. Bevillings Politi. Det er bedrageri af Skat ansatte helt uden om gællende love, og afgørelse i Kbh. Byret, hvor der er Påtalefrafald da kravet ikke bestod, og Skats sagsbehandlere, havde lavet Data tyveri og skiftet Fondens data over til Preben Hansens gamle ugyldige Data, for selv at beholde de 4.112.706 kr. + moms 25 % m.fl. Sendt fra TDC. Skat havde modtaget pengene direkte fra TDC Erhverv.

Det er jo groft bedrageri at Skats ansatte, lyver og skifter DATA, og beholder penge til Baby Nødhjælp.

At Skat, så også udskriver moms, skat og AM af de penge, der slet ikke er udbetalt, er jo tydeligt bevis på Skats ansattet, selv har deres egen "Forretning" i Skat.

Her stoppes en ærlig sagsbehandler Leif Aaberg, der vil rette Skattefejl. Sagsbehandling og rettelse af fejl fratages Leif Aaberg af Borgerambassadør Jens Drejers Rådgiver Gert Bigum.

Se selv:

 

Leif Aaberg 

Leif.Aaberg@s kat.dk

26/09/12
 
   
 
 
 

 

Til Preben Hansen

 

Svar på mail af 21. september 2012.

Sag: 12-0196529:

Jeg har afsluttet min sagsbehandling ud fra, at sagen blev fremsendt til Betalings Centrets sagsbehandling’s afdeling til behandling af klage over modregning.

 Ud fra det fremsendte materiale, er det min vurdering, at det ikke er selve modregningen der klages over, men derimod kravets eksistens.

SKAT UDSKRIVER SKAT OG LAVER FEJL MODREGNING, MED FEJL AFGIFTER FOR NU OVER 6.500.000 Kr. Fra Skats Foged Afdeling Birete Galle Tønder Udland og  sendt til Lone Christiansen KBH. I stedet for Sverige, hvor Preben Hansen bor.

Penge er indsamlet af:                               Den Selvstændige Juridiske Person:

 

CVR. 12198684 BABY HJÆLPS FONDEN v/ LAMAI PATSURI

FONDEN HÆFTER SELV FOR AL GÆLD, MOMS, SKAT OG AM

SOM ALMEN VELGØRENDE FOND. ER FONDEN MOMS OG SKATTERFRITAGET AF SKAT. DET SES I SKATS EGNE STAMOPLYSNINGER. 

SOS BABY HJÆLPS FONDEN ER GODKENDT OG MED SIT NAVN I LIGNINGSLOV § 8 A. FRA 1996 TIL 1999. ALLE DE ÅR SKAT GØR KRAV PÅ MOMS OG SKAT.

ALT ER GODKENDT ALLE DE ÅR AF SKAT.

Skat Peter Knudsens svar på klage til Skatteministeren   26. okt. 2000.

Ad. 3: Baby Hjælps Fondens status som selvstændigt retssubjekt.

Baby Hjælps Fonden var for indkomståret 1996 og frem til 8. juni 1998 godkendt efter Ligningslovens § 8A som velgørende fond. Jf. Told- og Skattestyrelsens cirkulære 1996-17 pkt. 2.3.1.

Med venlig hilsen

Revision 2

Peter Knudsen

Det brev stoppede straffesagen i Kbh. Byret.

Med Påtalefrafald. Sagen er stoppet og kravet er afvist. 21 Beslaglæggelser under sagen, er frigivet til Baby Hjælps Fonden.

Skats sagsbehandlere i sagen, Peter Knudsen og Palle Jakobsen,havde oplyst Dommer i Kbh. Byret. Fonden var lukket og alt var i Preben Hansens firma, hvor Skat havde udskrevet fejl moms, skat og AM. For 1996, 1997 og 1998.

Peter Knudsen havde skiftet Fondens Data med Preben Hansens Data, som Pressefotograf. Det er jo groft Data Tyveri, og overtrædelse af Persondatalove og Straffeloven.

Samme fejl oplysninger har Gert Bigum Skat Næstved, og Pantefoged Lone Christiansen Kbh. Skat brugt! 

Skats Sluseholmen, egen afgørelse. Skrives fra: 31. dec. 1999 til 3. mar 2005. Var Preben Hansen ikke skattepligtig i Danmark. Udlandsdansker.

Skats sagsbehandler har ikke været opmærksom, og ikke brugt Kildeskattelovens:   § 2. & Ligningsloven § 33 A.

Skat er hermed bortfaldet for: 1996, 1997 & 1998. For Preben Hansen. Det er der Skats Afgørelse for.

Skatterevisor Gert Bigum starter, samme sag igen, om skat og AM. Der er bortfaldet ved Påtalefrafald af sagen i Kbh. Byret. 

Skat Næstved Gert Bigum og Helle Frejlev, klager selv til Skatteankestyrelsen, over deres egen fejl udskrivning, af samme skat, til Preben Hansen igen. Skat og AM, der er frafaldet i Kbh. Byret. Nu er det også, helt nye tal og gamle fejl afgifter, der er krav om.

De penge der er krav om er aldrig udbetalt.

Baby Hjælps Fonden er moms og skattefritaget Det er slet ikke noget krav efter Påtalefrafald i Kbh. Byret.

Gert Bigum og Helle Frejlevs udskrivning af nye afgifter er groft bedrageri.

Gert Bigum får stoppet sagsbehandling af Leif Aaberg, i Ringkøbing, der havde sagen.

Han oplyser kravet er fejl, og slet ikke eksisterer. Der er efter Påtalefrafald udskrevet afgifter for 2.157.599 kr. Til Preben Hansen og fastholder dermed, Fonden ikke eksisterer.

Der kan jo kun være en afgørelse, den var i Kbh. Byret. Påtalefrafald Skats Gert Bigum, Helle Frejlev, nægter at rette sig efter.

Det er groft at Skats sagsbehandler, som Leif Aaberg, fratages sagen, så der lavet fejl afgørelse på nyt udskrevet krav på 2.157.599 kr. Hele 2 gange. samt nyt udlæg igen. i alt 6.500.000 kr. Afgifter! Hvis det var sket i en Bank, var der sket afskedigelse. I Skat har Gert Bigum og Helle Frejlev modtaget BONUS. For at lave bedrageri.

 Sagsbehandler Leif Aaberg stoppes af Gert Bigum:

 

 
     
 

 

KLAGE OVER DATA TYVERI.  FORETAGET AF GERT BIGUM      Skat Næstved.

FAKTISKE FORHOLD.

8. juni 2009 har Statsadvokaten i medfør af retsplejelovens § 721, besluttet at opgive påtale mod Cpr. 060345 Preben Hansen, for overtrædelse af nedenstående:

MOMS, SKAT, AM. SAMT TILSKREVNE BØDER PÅ 100 %. For År 1996, 1997 og 1998.

Sagen er slut, i Kbh. Byret, og kan derfor ikke startes igen af Skat Næstved Gert Bigum, i Skatteankestyrelsen.

Skatterevisor Gert Bigum nægter at rette sig efter Kbh. Byrets afgørelse. Han Starter bare samme sag igen i Skatteankestyrelsen.

Skat Næstved Leder Gert Bigum, har lavet Datatyver, og der bruges fejl Data, og Påtalefrafald er ikke brugt i Skatte- Ankestyrelsen. Fondens godkendelser er afvist.

Skat har stjålet, og brugt fejl Data, fra Preben Hansen.

Gert Bigum, har ved møde i Skatteministeriet, modtaget Fondens Cvr. 21198684. Ligningslov § 8 A. SE-Stamoplysninger. Rets Udskrift: Momsfrafald i Kbh. Byrets Foged Afd. i Cvr. 21198684 Baby Hjælps Fonden v/ Lamai Patsuri. Ansvarlig Leder. Skats Se-Oplysning.

Gert Bigum fastholder LSR. Fejl afgørelse, om Fonden ikke er godkendt, og alt er i Preben Hansen Firma:

Cvr. 21979317 Børnehjælps Fonden v/ Preben Hansen. Er fejl. Senere skiftet til:

Cvr. 21979317 Babyhjælps Fonden v/ Preben Hansen. Er fejl. Senere skiftet til:

Cpr. 060345 Baby Hjælps Fonden v/ Preben Hansen. Er fejl. Der er skiftet til:

Cpr. 060345 Preben Hansen. Uden Fond. Lyver og oplyser Fonden ikke er godkendt.

TDC A/S Gunnar Petersen havde fejl  oplyst Skat, der var udbetalt 2.386.448kr.

Det beløb, er der så udskrevet skat for med bøde 100 %. Til Preben Hansen i fejl Se. Nr.:

Se. Nr. 21 97 93 17  SOS BØRNE HJÆLPS FONDEN. Det er en anden Fond. TDC oplyser til Skat. Der henviser til, det er oplysninger fra TDC. Den fejl var jo helt klar og tydelig:  

Børne Fondt i stedet for Baby  Fond.

Skat bruger fejl Data fra Preben Hansen Firma:

Pressefotograf Preben Hultgren  Skats: Se.- Oplysninger stoppet 1985 og skiftet 1999 til:

Se. Nr. 21 97 93 17  SOS Baby Hjælps Fonden v/ Preben Hansen.

Det var fejl. Se. Nr. Der er stoppet i 1985.

Det ugyldige og fejl Se. Nr. Er igen ulovligt, brugt til udskrivning af moms 823.512 kr.

I Agterskrivelse, 12. okt. 2000.

Agterskrivelse er brugt til at udskrive skat for 1996, 1997 & 1998.

DEN FEJ SKAT LANDSSKATTERETTEN FEJL HAR GODKENDT, FOR PREBEN HANSEN.

***************************************************************************

Personnummer: 06 03 45

 

Indkomstår: 2010

Personlige skatteoplysninger m.v.

 

Navn

 

 

Preben Hansen

 

 

Axel Danielssons Väg 67 
215 74 Malmö 
SVERIGE

 

 

 

Betalte skatter m.v.

26/3-12

Vejledning

 

 

Bemærkninger

 

Oplysningerne der udskrives vedr. betalte skatter m.v. er beløb der er ind- eller udbetalt i indkomståret, uanset at beløbene vedr. andre indkomstår.

 

 

 

 Indbetaling 1.031.909 kr. Er Baby Hjælps Fondens Indsamlede penge. Fra fejl Udlæg af Lone Christiansen.

 

 

 

Indkomstår

Dato

Beløb

R.dato

Indbetalinger

 

 

1.031.909

4/6-10

Specifikation af indbetalinger:

 

     

- Inkas

2008

3/6-2010

8.826

4/6-10

- Inkas

2005

3/6-2010

172

4/6-10

- Inkas

2005

16/11-2010

3.794

16/12-10

- Inkas

2005

30/11-2010

481

16/12-10

- Inkas

2005

3/12-2010

486

6/12-10

- Inkas

2005

10/12-2010

9.111

20/12-10

- Inkas

2005

14/12-2010

557

16/12-10

- Inkas

1998

10/12-2010

90.511

26/3-12

- Inkas

1998

30/12-2010

481

26/3-12

- Inkas

1997

10/12-2010

22.690

26/3-12

- Inkas

1997

10/12-2010

207.111

26/3-12

- Inkas

1996

10/12-2010

668.277

26/3-12

- Inkas

1993

10/12-2010

14.238

26/3-12

- Inkas

1992

10/12-2010

5.174

26/3-12

Overskydende skat

2008

17/6-2010

8.998

1/2-11

Overskydende arbejdsmarkedsbidrag

 

13/12-2010

486

2/2-11

 

 

 

 

 

Personnummer: 06 03 45-

 

Indkomstår: 2011

Personlige skatteoplysninger m.v.

 

Navn

 

 

Preben Hansen

 

 

 
215 74 Malmö 
SVERIGE

 

 

 

Betalte skatter m.v.

26/3-12

Vejledning

 

 

Bemærkninger

 

Oplysningerne der udskrives vedr. betalte skatter m.v. er beløb der er ind- eller udbetalt i indkomståret, uanset at beløbene vedr. andre indkomstår.

 

 

 

 

 

 

 

Indkomstår

Dato

Beløb

R.dato

Indbetalinger

 

 

60.885

25/1-11

Specifikation af indbetalinger:

 

     

- Inkas

2005

24/1-2011

5.617

25/1-11

- Inkas

2001

24/1-2011

455

26/3-12

- Inkas

2001

24/1-2011

48.528

26/3-12

- Inkas

1998

13/1-2011

557

26/3-12

- Inkas

1998

31/1-2011

1.608

26/3-12

- Inkas

1998

14/2-2011

560

26/3-12

- Inkas

1998

28/2-2011

470

26/3-12

- Inkas

1998

14/3-2011

560

26/3-12

- Inkas

1998

31/3-2011

470

26/3-12

- Inkas

1998

14/4-2011

560

26/3-12

- Inkas

1998

29/4-2011

470

26/3-12

- Inkas

1998

13/5-2011

560

26/3-12

- Inkas

1998

31/5-2011

470

26/3-12

Overskydende skat

2005

20/1-2011

48.528

3/10-11

Overskydende arbejdsmarkedsbidrag

 

20/1-2011

6.072

2/2-12

Personskatterestancer, Skattecenter Odense

 

 

5.364

2/2-12

 

 

 

 

 

 SKAT HAR SELV BEHOLDT ALLE PENGE. MODREGNET AF DE PENGE FRA PÅTALEFRAFALD I KBH. BYRET: 1.031.909 Kr.

 

 DET ER CVR. 21198684 Baby Hjælps Fondens Lands Indsamlings Penge Skat stjæler, og FEJL MODREGNER I PREBEN HANSENS SKAT & AM.

FEJL AFGIFTER SKAT GERT BIGUM SELV HAR OPFUNDET!

Preben Hansen, har aldrig modtaget de penge, der er udskrevet skat for.

Klart og tydeligt bedrageri, fra Gert Bigum Skatterevisor og Borgerambassadør Jens Drejers Rådgiver. Han er Bonus EXPERT. Arbejder for Skats ansatte kan beholde deres fejl Bonus. Lavet med svig, og Lovene er tilsidesat. Afgørelser i Retten er afvist.

Vandværkskasserer Gert Bigum: - Vi ved ikke, hvor meget vi er blevet snydt for. Arkivfoto

GIV ET BIDRAG: SOS BABY HJÆLPS FONDEN DANSKE BANK & NETBANK: REG. NR. 1551 KONTO: 3336093 SWIFT . BIC: DABADKKK

Overtrædelse af Straffeloven.

 28. Kapitel. Formueforbrydelser.

 § 279, § 279 a. §280, § 286, + stk. 2.             Med op til 8 års fængsel m.m.

Persondataloven § 69. Den Data ansvarlige Skat er ansvarlig for Fondens tab. Med Datatyveri.

Cvr, 21198684 Baby Hjælps Fonden. Var med Ligningslov § 8 A. Moms og skattefritaget.

Cpr. 060345 Preben Hansen. Var i alle år.        

Skattefritaget, som Udlands Dansker Ligningslov § 33 A.

 

CVR. 21198684 Baby Hjælps Fonden og Preben Hansen er offer for identitetstyveri.

 

Det er ikke sikkert, at du selv opdager, at sundhedskortet eller andre ID-kort er borte, eller at du har opgivet personlige oplysninger på internettet eller via mobilen til nogen, der ikke skulle have oplysningerne.

Derfor risikerer du, at du først opdager tyveri af dine personlige oplysninger, når/hvis der sker et misbrug af oplysningerne, fx hvis der kommer regninger eller opkrævninger, som du ikke kender noget til.

Hvis du opdager eller mistænker, at dine personlige oplysninger er blevet stjålet, er det vigtigt, at du reagerer på det.

Det skal du gøre:

1. Meld tyveriet til politiet

Tyveri og bedrageri eller andre kriminelle forhold, hvor dine personlige oplysninger er blevet stjålet, bør altid meldes til politiet. For alle identitetstyverier gælder, at du skal kontakte din lokale politimyndighed og indgive en anmeldelse.

Identitetstyverier vil afhængig af fremgangsmåde være omfattet af:

  • Straffelovens § 171 – dokumentfalsk – bøde eller fængsel op til 2 år
  • Straffelovens § 263 – hacking – bøde eller fængsel op til 1 år og 6 måneder
  • Straffelovens § 276 – tyveri – bøde eller fængsel op til 1 år og 6 måneder
  • Straffelovens § 279 – bedrageri – bøde eller fængsel op til 1 år og 6 måneder.

En kopi af politianmeldelsen eller en kvittering for din henvendelse kan bruges som dokumentation over for kreditorer, pengeinstitutter eller andre involverede, hvis det viser sig, at de personlige oplysninger er blevet eller senere bliver misbrugt.