Baby Hjælps Fonden c/o L. Patsuri Prinsessegade 89

1422 København K

Protest over udlæg.

23. marts 1999

Journal nr. 02/99-801-00021                                            

Se nr.

21 19 86 84

Told- og Skatteregion København skal herved meddele, at fondens protest, over det udlæg der er foretaget i fondens tilgodehavende hos Tele Danmark Erhverv, dags dato er sendt til behandling i Københavns Byret, Fogedafdelingen.

Med venlig hilsen

Tina Pedersen

Told- og skattefoged

 

Told- og Skatteregion København Hermodsgade 8 2200 København N

Telefon 35 87 73 00 Telefax 35 85 90 94


 

******************************************************

22 Jun 99 14:37 

FS 06308/99 BOG F56

FOGEDBOGEN FOR KØBENHAVNS BYRET

Told-Skatteregion København 2 (Nord) Hermodsgade 8 2200 København N

Mod: Baby Hjælpe Fonden c/o L. Patsuri prinsessegade 89

1422 København K

Den 22/06-1999 Kl.11: 08 blev fogedretten sat på fogedkontoret 1

Postbox 2255 

1019 København K                      

Anders Martin Jensen, dm.fm.

For rekvirenten mødte ingen.

Skyldneren var ikke mødt.

Der fremlagdes brev af 17.5.1999 fra klageren Baby Hjælps Fonden v. Lamai Patsuri samt af 25.5.1999 fra rekvirenten vedlagt akterne i sagen.

Det fremgår af brevet fra rekvirenten, at det påklagede udlæg er frafaldet, allerede fordi Københavns Byret under en straffesag har beslaglagt det udlagte. Endvidere oplyser rekvirenten, at det påklagede udlæg under alle omstændigheder ville være blevet fra faldet idet der ikke er givet behørig underretning om udlæggets foretagelse.

 Da det påklagede udlæg således under alle omstændigheder er bortfaldet besluttede fogedretten at afslutte sagen uden videre. Sagen sluttet.

Fogedretten hævet.

Anders Martin Jensen, dm.

 ******************************************************

BABY HJÆLPS FONDEN

POSTBOKS 1978 -1023 KØBENHAVN K

Told & Skatteregion København     Hermodsgade 8

2200 København N

Den 17. maj 1999

FORETAGNE UDLÆGSFORRETNINGER IMOD BABY HJÆLPS FONDEN CVR. NR. 21198684 v. Lamai Patsuri

Da Baby Hjælps Fonden trods store undersøgelser ikke indser rigtigheden i de foretagne ud­lægsforretninger imod fondens tilgodehavender fra Tele Danmark AIS, skal denne klage her­ved indgives, idet fondens midler fra Tele Danmark jo uretmæssigt tilbageholdes af Told & Skat på grund af fejl, foretaget af konsulent Gunnar Petersen, Tele Danmark AIS. omkring op­lysning af forkert SE-nummer.

Derfor skal Baby Hjælps Fonden herved udbede sig en skriftlig forklaring på grundlaget for udlægsforretningerne, og hvordan de tilbageholdte midler sammensættes og endelig på, hvem udlægsforretninger er varslet overfor.

Baby Hjælps Fonden har et stort og livsvigtigt arbejde at udrette for uskyldige babyer og de­res mødre, hvorfor det er af afgørende betydning. at Fonden har midler til fortsat at drive ad­ministrationen. Det vil sige, at Baby Hjælps Fonden er nødsaget til at få udbetalt a conto beo løb, som i minimum svarer til den daglige drift, altså løn. husleje og øvrige drift.

Med venlig hilsen

f. BABY HJÆLPS FONDEN

Lamai Patsuri

*****************************************************

Københavns Byret

Fogedretten

Baby hjælps Fonden Postboks 1978

1023 København K

Tlf.: 33 93 32 33

Lavendelstræde l, st. tv.

Postboks 2255

1 O 1 9 København K

Fax 33 11 47 67

Fogedretten, Gruppe

Den 1. september 1999 FS. 6308/1999

Vedr: FS 6308/1999 - Told- Skatteregion mod Baby Hjælps Fonden.

Fogedretten har modtaget Baby Hjælps Fondens brev af 7. juli 1999. hvori fogedretten på ny opfordres til at tage stilling til Told- og Skatteregionens udlæg af 17. februar 1999.

Fogedretten har på ny haft Told og Skatteregionens akter til gennemsyn og kan henholde sig til det i foged bogen for den 22. juni 1999 anførte.

Det bemærkes særligt, at fogedret(en i medfør af reglerne i skatteinddrivelses loven (lov nr. 276 af 26. maj 19976 om fremgangsmåden ved inddrivelse af skatter og afgifter) kan tage stilling til indsigelser mod udlæg foretaget af Told- og Skatteregionen og i givet fald ophæve udlægget.

Udlægget er imidlertid bortfaldet. fordi Told- og Skatteregionen har frafaldet det, og fo­gedretten har derfor ikke mulighed for at foretage yderligere.

Der gøres særligt opmærksom på. at fogedretten ikke kan tage stilling til, om Told- og Skatteregionen med frigørende virkning har kunnet betale det udlagte beløb i forbindelse med beslaglæggelsen heraf, eller om Baby Hjælps Fonden har krav på tilbagebetaling el­ler erstatning.

De opfordres til at kontakte en advokat herom, ligesom De er velkommen til at kontakte undertegnede på telefon.

Anders Martin Jensen dommerfuldmægtig

 ***************************************************

Københavns Byret, fogedafdelingen, d. 27. januar 2000

NOTITS

  Vedr. FS 6308/99. Told- og Skatteregionen mod Baby Hjælps Fonden.

I ovennævnte sag modtog fogedretten den 26. maj 1999 gennem Told- og Skatte­regionen en klage fra Baby Hjælps Fonden over et udlæg foretaget af Told- og Skatteregionen den 17. februar 1999.

Told- og Skatteregionen oplyste samtidig, at man har,frafaldt udlægget, dels fordi det udlagte efterfølgende tillige var blevet beslaglagt underen straffesag, dels fordi pantefogeden ikke havde overholdt formalia i forbindelse med udlægsforretningen.

Told- og Skatteregionen må således anses endeligt at have frafaldet det foretagne udlæg.

Herefter, og da fogedretten ikke kan tage stilling til lovligheden af beslaglæggel­sen, blev sagen afsluttet uden yderligere, jf. fogedbogen for den 22. juni 1999 og fogedrettens brev af 1. september 1999, der er vedhæftet.

Fogedsagens akter er returneret til Told- og Skatteregionen.

Anders Martin Jensen, dmf.

**************************************************************

@

SKAT

Skattecenter København

Sluseholmen 8 B 2450 København SV

Telefon 7222 1818

skat@skatdk www.skal.dk

9. februar 2006

J. nr, 060345-XXXX Indkomstår 2004

Margil.Kristensen@Skal.dk Dir. telefon 7238 2526

Preben Hansen Østerbæksvej 149, 1. tv. 5000 Odense C

Afslag på genoptagelse

Du har bedt om at få genoptaget skatteansættelsen for indkomståret 2004.

Vi kan ikke genoptage din sag, fordi du ikke er skattepligtig til Danmark, jf. kildeskattelovens § 2.        

Din fulde skattepligt er ophørt den 31/12 1999 og genindtræder før igen den 18/3 2005.

Indkomst samt fradrag for indkomståret 2004 skal ikke selvangives her i Danmark.

Der vil ikke blive dannet en årsopgørelse for 2004.

Hvis du skal bruge en opgørelse må du bruge forskudsøpgørelsen for indkomståret 2005  eller den for 2006.

 

 

 ******************************************************

SKAT

Skattecenter København

Sluseholmen 8 1790 København V

BABY HJÆLPS FONDEN L. PATSURI PRINSESSEGADE 89

1422 K0BENHAVN K

Kvittering for oplysningssedler 2005

SKAT har modtaget oplysningssedler for indkomståret 2005.

For at sikre at oplys­ningssedlerne er korrekt registreret, bedes du afstemme nedenstående oplysninger. Hvis du ikke er enig i oplysningerne, bedes du rette henvendelse til SKAT.

Du skal inden 14 dage udlevere oplysningssedler, hvis der ikke er indberettet korrekt CPR / CVR nr. for personer, der har et dansk CPR / CVR nr. Du skal også inden 14 dage udlevere oplysningssedler vedrørende indberetninger, der ikke har fyldestgørende oplysninger om navn og adresse for personer mfl., der bor i ud­landet.

Du opfordres samtidig til at udlevere oplysningssedler til de personer mfl. der bor i udlandet, og som ikke har noget dansk CPR / CVR nr. Da disse indberetnin­ger ikke fremgår af skattemappen.

Kørselsdato 05/01-2006

Oplysningssedler                l

Oplysningspligtige CVR / SE nr: 21198684

Telefon 72221818

Cvr. nr. 1955 21 01

skat@skat.dk www.skat.dk

9. januar 2006 CVR /  SE nr. 21198684  ANm. 31465

08 11 14 67

Ansat en periode Flere arbejdssteder Bidragsfri A-indk 

CPR. 060345-0493 Preben Hansen

Antal 1

Beløb 33.000

Med venlig hilsen

SKAT

******************************************************

Sagsbehandler Peter Knudsens svar til Skatteministeren

På Preben Hansens klage fra Baby Hjælps Fonden.

Brevet er sendt til Dommer i Straffesagen. Skat mod Preben Hansen. Brevet stoppede sagen med Påtalsfrafald. Sagen var slut og beslaglagte penge i 21 sager blev frigivet ved stop af sagen af Dommer.

Sagsbehandleren i sagen Peter Knudsen,lyver og havde til LSR og Preben Hansens skatte kommuner Kbh. 1996,Greve 1998 og Stevns 1998.

Oplyst: "Da Fonden ikke var registret, som fond hos fondsmyndighederne anser Skat Baby Hjælps Fonden for at være en af Preben Hansen personligt drevet virksomhed."

Skat og LSR ikke vil bruge Kbh. Byrets afgørelse om Påtalefrafald., og har startet samme sag igen, med Peter Knudsens fejl Afgørelser i gl stoppet Cvr. Brugt i LSR.

******************************************************

26. oktober 2000

Journal nr. 02/98-5829-00013

Preben Hansen

Pattaya 2.RD.216, 43 Suite 17, Banglanon, Pattaya 20260

THAILAND

Klage

Told- og Skattestyrelsen har fremsendt Deres skrivelser af 17. august 2000 til regionen. Regionen skal hermed redegøre for de i skrivelseme omtalte forhold:

l. Klage over Jesper Munk Larsen, Projektkontoret

  1. Udlæg i, og beslaglæggelse at: midler fra Tele Danmark
  2. 3. Baby Hjælps Fondens status som selvstændigt retssubjekt
  3. Grundlaget for regionens opgørelse
  4. Regionens anvendelse af SE-numre og cpr. numre i sagen
  5. Lov henvisninger

7. Klage over Palle Jacobsen og Peter Knudsen, Told- og Skatteregion København ~;. Aktindsigt

Ad. l: Klage over .Jesper Munk Larsen, Projektkontoret.

Hverken Told- og Skattestyrelsen eller Told- og Skatteregion København er kompetente myndigheder i forbindelse med klage overen medarbejder i Skatteforvaltningen. Told-Skat kan således ikke behandle Deres klage.

Ad. 2: Udlæg i, og beslaglæggelse af, midler fra Tele Danmark.

Regionen foretog udlæg i midler fra Tele Danmark til Baby Hjælps Fonden. Da formalia ikke var overholdt hvilket regionen naturligvis beklager, blev udlægget frafaldet. (Skat har ikke udbetalt de penge.)

Da regionen således ikke har foretaget udlæg i nogen midler vedrørende fonden kan regionen ikke behandle Deres klage over foretaget udlæg.

Københavns Politi beslaglagde de omhandlede midler, jf. dom afsagt i Københavns Byret den 25. marts 1999. "Bestilt af Skat".

Klage over politiets beslaglæggelse kan  hverken rettes til Told- og Skattestyrelsen eller Told ­og Skatteregion København, da ingen af disse myndigehder er kompetente myndigheder i forbindelse med klage over politiet.

Ad. 3: BABY HJÆLPS FONDEN

SOM SELVSTÆNDIGT RETSSUBJEKT

Baby Hjælps Fonden var for indkomståret 1996 og til 8. juni 1998 godkendt efter Ligningslovens § 8 A, som velgørende Fond, jf. Told- og Skattestyrelsens cirkulære 1996-17, pkt. 2.3.1.

FRFALD AF UDLÆG I FONDENS CVR. 21198684 i 1999