Billedresultat for shark photos hd

 

CVR. 21198684 BABY HJÆLPS FONDEN

Dommerfuldmægtig Morten Lange.

 

Udskrift af fogedbogen
Københavns Byret


Den 28. juni 2017 kl. 13:00 blev fogedretten sat i Retssal 81 af:

Dommerfuldmægtig Morten Lange.
Der blev foretaget FS M4-1052812017


SKAT Restanceinddrivelsesmyndigheden (RIM) Sluseholmen 88

2450 København SV

mod

Preben Hansen

Sverige og BABY HJÆLPS FONDEN 

SKAT Restanceinddrivelsesmyndigheden (SKAT) mødte ved Ulla Ronau og Theis Krogager.


Preben Hansen mødte og oplyste, at han også møder på vegne af Baby Hjælps Fonden.


Der blev fremlagt SKATs

 

Processkrift af 31. maj 2017 med bilag 1-4.


SKAT Ulla Ronau påstod afvisning af klagen for så vidt angår indsigelse mod 2 udlægsforretninger:  

1. 26. maj 2009.   2.157.599 Kr. og  

2. 16. nov 2010.    2.082.152 Kr.


Preben Hansens påstod, at begge udlæg skal ophæves.

(Der var bevidst ikke indkaldelse til de 2 udlæg i Skat Sluseholmen København.

Det var penge frigivet efter Påtalefrafald i en Straffesag i samme Kbh. Byret.

Sagen var stoppet. Skat havde løget over for Dommer og Retten om der ikke var nogen godkendt Fond.

Stadsadvokaten har set Påtalefrafald, og oplyst kravet om Skat og AM er frafaldet!

Sagen om de samme penge var stoppet da kravet ikke bestod.

Sagsbehandler Peter Knudsen, havde skiftet Baby Hjælps Fondens Data over i Preben Hansen Data, med Datatyveri og oplyst Fonden ikke havde Cvr. Nr. Og ikke var godkendt.

Fonden var godkendt.

Preben Hansen gav Fogedretten Morten Lange beviser fra Skats Nets ID, som Leder i Fonden og Cvr. Nr. 21198684 Bevis fra Erhvervs og Selskabsstyrelsen.

Stamoplysninger fra Skats Pantefoged med Fondens Cvr. Nr. 21198684. Preben Hansen selv havde modtaget ved Protest i Skat Sluseholmen Foged Afd.

I denne sag er der brugt Preben Hansens gamle Se. Nr. stoppet 1985. og hans Person Nr. 060345-XXX.

Fonden er selvstændig Juridisk Person og hæfter selv for al gæld. Fondsloven.

Der er overtrædelse af Persondataloven, som Skat og Fogedretten er omfattet af.

Alt er alene af den grund ulovligt § 69.

Klare og tydelige beviser der er afleveret er slet ikke brugt af Morten Lange. Som det ses blev Preben Hansen stoppet, og fremlagte beviser fra tidligere sag om samme penge der er frafaldet i samme Kbh. Fogedret tidliger i Fondens Data:

Cvr. 21198684 Baby Hjælps Fonden v/ Lamai Patsuri.

Samme penge er tidligere frafaldet her.

Igen blev de penge beslaglagt i den Straffesag der er stoppet med Påtalefrafald.

Skat bruger jo Kbh. Byret og dens Dommere til at snyde og hvidvaske, her indsamlede penge til babyer og en Fonds nødhjælps arbejde, stopes.

Grunden er Skats ansatte modtager BONUS.

Så her er der mange millioner, Skat har modtaget direkte fra TDC Erhverv, der er udskrevet falske afgifter for med datatyveri.

Der er i Skat Sagsbehandler, der efter at have modtaget sagen oplyser:

"Der er ikke krav om modregning.

Kravet består slet ikke."

Han fik frataget sagen af Skat Næstved Gert Bigum. Der har fået udskrevet alle de afgifter og blandet det sammen med Preben Hansens Børne bidrag og skilsmisse penge, og lavet modregning i folkepension med 54 %.

Overskydende skat er modregnet.

Skat har jo modregnet afgifter i de penge der er sendt fra TDC. Samt i de penge der er frigivet i Straffesagen.

Men så udskrives der yderliger krav igen.

Det sker i samme som i Kbh. Byret. Hvor sagen i stoppet!

Preben Hansen er i Straffesag frikendt og alle krav mod ham er slettet. Sagen allerede er slut.

Skat har afvist Kbh. Byret. Og med de 2 udlæg startet Skat samme sag igen for 5 gang.

Første udlæg var foretaget inden Påtalefrafald, så Fonden ikke fik de penge der blev frigivet. Det skriver Pantefoged i Skat Udland Birte Galle Tønder selv, til Kammeradvokaten der medvirker i Fogedretten for Skat, vel vidende det er ulovligt udlæg, når der ikke er Stævning, og det er penge der er frigivet til udbetaling fra Kbh. Byret.

"Der er ikke sendt indkaldelse da pengene er frigive, så Preben Hansen kan få dem."

Det skriver Foged Birte Galle til Kammer Advokaten.

Morten Lange har også haft en Foged sag, hvor der skrives Birte Galle er ansat i Skat Kbh. Det er jo helt klart og tydeligt bedrageri og berigelses tyveri, af lave udlægsforetning af penge krav Birte Galle og Morten Lange ved er fejl.

Da Skat allerede har de penge der er i de 2 udlæg, der er afgiftet.

For de penge der er indsamlet af Fonden, der er moms, skat og AM fritaget af Skat selv.

Cvr. Nr. 21198684 Baby Hjælps Fonden, har ingen gælpd i Skat. Preben Hansen er ansat.

Foged har oplyst når bare der ikke bliver overpantet er det OK. Med 2 udlæg.

Denne sag var 2 Udlands udlæg fra Skat Tønder. Der skal foretages i Malmø, hvor Preben Hansen bor. Skandale i Skat igen!)


SKAT Ulla Ronau gav en kort forelæggelse af sagen.
På fogedrettens forespørgsel oplyste Ulla Ronau SKAT, at der på sin vis ikke er tale om to udlæg.

Der er tale om udlæg i de samme penge, men udlæg nr. 2 er for et højere beløb, fordi der er medtaget renter.

Udlæg nr. 2 blev foretaget ved en fejl og var reelt unødvendigt, men begge udlæg kan fastholdes.


Preben Hansen havde medbragt en stak ubilagerede dokumenter, som han fremlagde for fogedretten.

 Preben Hansen forklarede, at han ikke var indkaldt til udlægsforretningen den 26. maj 2009.

Han hørte forst om det senere, hvorefter han fremsatte indsigelser. Han var til stede under fogedrettens efterfølgende behandling af sagen, hvor han mødte med sin advokat.

Han blev bekendt med fogedrettens kendelse af 3. december 2009, men han indbragte den ikke for landsretten. Det kunne han ikke af økonomiske årsager, da SKAT havde foretaget lønindeholdelse.

Han blev heller ikke indkaldt til udlægsforretningen den 16. november 2010. Den hørte han første gang om for ca. 1 uge siden, da han modtog dokumenterne fra fogedretten.

Han har ikke hørt om det udlæg tidligere. Han så bilag 3 og 4 første gang for ca. 1 uge siden. Underretningen om udlæg, der er fremlagt som bilag 4, er ikke sendt til hans adresse. Han boede i Sverige på det tidspunkt.

Han havde ikke en kontaktadresse i Danmark på det tidspunkt.

Han har aldrig fået den underretning.
Foreholdt, at det af bilag 1, der er Preben Hansens egen klage af 24. september 2016, fremgår, at han på det tidspunkt var opmærksom på udlægget af 16. november 2010, fastholdt Preben Hansen, at det var han ikke.


Fogedretten Morten Lange måtte gentagne gange overfor Preben Hansen oplyse, at fogedretten ikke kan ophæve en tidligere afsagt kendelse. Det er kun landsretten, der har den kompetence.


Fogedretten Morten Lange måtte endvidere gentagne gange afskære Preben Hansen fra et ønske om at gennemgå irrelevante bilag, der vedrøfte en bevisførelse om forhold, som fogedretten Morten Lange ikke har kompetence til at træffe afgørelse om.


Efter en kort drøftelse oplyste Theis Krogager

SKAT, at SKAT frafalder udlægget foretaget den 16. november 2010 for restance stor 2.082.152,00 kr. i beslaglagte kontanter, beløb stort 1.018.192,04 kr. hos politiet.


SKAT Ulla Ronau gjorde gældende, at sagen skal afvises, da udiægget foretaget den 26. maj 2009 allerede er behandlet af fogedretten, der afsagde kendelse den 3. december 2009. Kærefristen er udløbet.


Preben Hansen gjorde gældende, at begge udlæg er ugyldige, da der blev opgivet påtale i straffesagen mod ham.

SKAT Ulla Ronau har overtrådt persondataloven, hvilket fogedretten Morten Lange også har gjort sig skyldig i.

SKAT Ulla Ronau vidste godt, at det første udlæg var ugyldigt. Derfor foretog de endnu et udlæg. Det var ugyldigt fordi pengene ikke var til stede under første udlægsforretning.

Begge udlæg blev foretaget uden underretning af ham, og de er derfor ugyldige.

Politiets beslaglæggelse var ulovlig.

SKAT Ulla Ronau har oveftrådt straffeloven og der bør rejses en sag mod dem.

Fogedretten Morten Lange bør tage stilling til SKATs lovovertrædelser.

Fogedretten Morten Lange tilkendegav igen og flere gange, at fogedretten ikke har kompetence til at behandle indsigelser overfor en tidligere afsagt kendelse.


Fogedretten Morten Lange gennemgik kendelsen af 3. december 2009 og oplyste, at fogedretten i kendelsen fastslog, at SKAT havde været berettigede til at foretage udlægget uden forudgående underetning af Preben Hansen, og at politiets beslaglæggelse var godkendt af retten.


Preben Hansen protesterede mod dette og ønskede, at fogedretten Morten Lange tog materielt stilling til alle hans argumenter.

Han protesterede mod, at fogedretten Morten Lange ikke tillod ham at gennemgå alle sine bilag.


Fogedretten Morten Lange afsagde
Kendelse


Den 26. maj 2009 foretog SKAT på baggrund af en restance på 2.157.599 kr. udlæg for  

1,010.0 56,99 kr. i kontanter, der forinden var beslaglagt af politiet.


Preben Hansen blev efterfølgende gjort bekendt med udlægget og han fremsatte indsigelser mod det foretagne udlæg.


Den 3. decernber 2009 afsagde fogedretten kendelse og stadfæstede udlægget. Preben Hansen har ikke indbragt fogedrettens kendelse for landsretten, og fogedrettens kendelse står derfor ved magt.


Da nærværende sag angår indsigelser vedrørende det selv samme udlæg, som fogedretten stadfæstede den 3. december 2009, kan fogedretten ikke behandle sagen.

(DER ER FORETAGET 2 UDLÆG AF SKATS FOGED.

Skat Udland Tønder Birte Galle og Skat Foged Kbh. Lone Christiansen der har udskrevet 2 stk Udlægsblade.

Udlægsforretninger og penge, der er hentet hos Kbh. Politi B.:  

1. 26. maj 2009.   2.157.599 Kr. og  

2. 16. nov 2010.    2.082.152 Kr.

DET ER SKAT RIMS KRAV I FOGED SAGEN.

KRAVET ER AFGIFTER  skat, AM, afgifter og børne penge og hustru bidrag PREBEN HANSEN SKAL BETALE)

 

SKATs afvisningspåstand tages derfor til følge.


Derfor bestemmes:
Sagen afvises.


Preben Hansen protesterede mod fogedretten Morten Langes afgørelse og modtog kærevejledning i den forbindelse. Han oplyste, at han vil drøfte sagen med sin advokat, der er på ferie.

Fogedretten Morten Langefremhævede, at kærefristen er på 4 uger.
Sagen sluttet.
Fogedretten hævet kl. 13.45.
Morten Lange

Relateret billede