Billedresultat for 3d baby photos download free

PÅTALEFRAFALD I KBH. BYRET. 7 Afd. Er afvist af Skat Gert Bigum

 

FAKTISKE FORHOLD.

Cvr.21198684 Baby Hjælps Fonden v/ Lamai Patsuri. Ansvarlig leder. Skats Se-Oplysning.

8. juni 2009 har Statsadvokaten i medfør af retsplejelovens § 721, besluttet at opgive påtale mod Cpr. 060345 Preben Hansen, for overtrædelse af nedenstående:

MOMS, SKAT, AM. SAMT TILSKREVNE BØDER PÅ 100 %. For År 1996, 1997 og 1998.

Sagen er slut, i Kbh. Byret, og kan derfor ikke startes igen af Skat Næstved Gert Bigum. Der klager Skat Næstveds fejl afgørelse til Skatteankestyrelsen.

Skatterevisor Gert Bigum nægter at rette sig efter Kbh. Byrets afgørelse. Han Starter bare samme sag igen i Skatteankestyrelsen.

Skat Næstved Leder Gert Bigum, har lavet Datatyver, og der bruges fejl Data, og Påtalefrafald er ikke brugt i Skatte- Ankestyrelsen. Fondens godkendelser er afvist.

Skat har stjålet, og brugt fejl Data, fra Preben Hansen.

Gert Bigum, har ved møde i Skatteministeriet, modtaget Fondens Cvr. 21198684. Ligningslov § 8 A. SE-Stamoplysninger.

Rets Udskrift: Momsfrafald i Kbh. Byrets Foged Afd. i Cvr. 21198684 Baby Hjælps Fonden v/ Lamai Patsuri. Ansvarlig Leder. Skats Se-Oplysning.

Gert Bigum fastholder LSR. Fejl afgørelse, om Fonden er ophørt og ikke godkendt, og Skats Datatyveri med skift af data til Preben Hansen Firma:

Cvr. 21979317 Børnehjælps Fonden v/ Preben Hansen. Er fejl. Senere skiftet til:

Cvr. 21979317 Baby Hjælps Fonden v/ Preben Hansen. Er fejl. Senere skiftet til:

Cpr. 060345 Baby Hjælps Fonden v/ Preben Hansen. Er fejl. Der er skiftet til:

Cpr. 060345 Preben Hansen. Uden Fond. Lyver og oplyser Fonden ikke er godkendt.

TDC A/S Gunnar Petersen havde fejl  oplyst Skat, der var udbetalt 2.386.448kr.

Det beløb, er der så udskrevet skat for med bøde 100 %. Til Preben Hansen i fejl Se. Nr.:

Se. Nr. 21 97 93 17  SOS BØRNE HJÆLPS FONDEN. 

Det er en helt anden Fond. TDC oplyser til Skat. Der henviser til, det er oplysninger fra TDC. Den fejl var jo helt klar og tydelig:  

Børne Fond i stedet for Baby  Fond.

Skat bruger fejl Data fra Preben Hansen Firma:

Pressefotograf Preben Hultgren  Skats: Se.- Oplysninger stoppet 1985 og skiftet 1999 til:

Se. Nr. 21 97 93 17  SOS Baby Hjælps Fonden v/ Preben Hansen.

Det var fejl. Se. Nr. Der er stoppet i 1985.

Det ugyldige og fejl Se. Nr. Er igen ulovligt, brugt til udskrivning af moms 823.512 kr.

I Agterskrivelse, 12. okt. 2000.

Agterskrivelse for moms er brugt til at udskrive skat for 1996, 1997 & 1998. Kun en Afgørelse til udskrivning af afgifter.

LSR afviste Peter Knudsens egen klage med ugyldig Agterskrivelse, og sendte den retur.

Hvorefter Skat bruger den ugyldige Agterskrivelse for moms til udskrivning af skat for år 1996, 1997 og 1998. Fondens Landsindsamling udskrives. der skat af til Preben Hansen år 2000 med Datatyveri i hans gamle Se. Nr. og Cpr. Nr. Alle der har sagen ved der er overtrædelse af Persondataloven. Da der i Kbh. Byret Foged Afd. Er FRAFALDET 
FEJL MOMS UDLÆGI Fondens Data:

Cvr.21198684 Baby Hjælps Fonden v/ Lamai Patsuri. Ansvarlig leder.

DE FEJL DATA SKIFT HAR SKAT & LANDSSKATTERETTEN,  GODKENDT, OG FASTHOLDT AFGIFTER TIL PREBEN HANSEN.

Billedresultat for hd happy babyer 3d

UDLÆG ER ALLEREDE FRAFALDET I KBH. FOGED

Baby Hjælps Fonden c/o L. Patsuri Prinsessegade 89

1422 København K

Protest over udlæg.

23. marts 1999

Journal nr. 02/99-801-00021                                            

Se nr.

21 19 86 84

Told- og Skatteregion København skal herved meddele, at fondens protest, over det udlæg der er foretaget i fondens tilgodehavende hos Tele Danmark Erhverv, dags dato er sendt til behandling i Københavns Byret, Fogedafdelingen.

Med venlig hilsen

Tina Pedersen

Told- og skattefoged

 

Told- og Skatteregion København 

Hermodsgade 8

2200 København N

Telefon 35 87 73 00 Telefax 35 85 90 94


 

22 Jun 99 14:37 

FS 06308/99 BOG F56

FOGEDBOGEN FOR KØBENHAVNS BYRET

Told-Skatteregion København 2 (Nord) Hermodsgade 8 2200 København N

Mod: Baby Hjælpe Fonden c/o L. Patsuri prinsessegade 89 1422 København K

Den 22/06-1999 Kl. 11: 08 blev fogedretten sat på fogedkontoret 1

Postbox 2255 1019 København K                      ..

Anders Martin Jensen, dm.fm.

For rekvirenten mødte ingen.

Skyldneren var ikke mødt.

Der fremlagdes brev af 17.5.1999 fra klageren Baby Hjælps Fonden v. Lamai Patsuri samt af 25.5.1999 fra rekvirenten vedlagt akterne i sagen.

Det fremgår af brevet fra rekvirenten, at det påklagede udlæg er frafaldet, allerede fordi Københavns Byret under en straffesag har beslaglagt det udlagte. Endvidere oplyser rekvirentenat det påklagede udlæg under alle omstændigheder ville være blevet fra faldet idet der ikke er givet behørig underretning om udlæggets foretagelse.

 Da det påklagede udlæg således under alle omstændigheder er bortfaldet besluttede fogedretten at afslutte sagen uden videre. Sagen sluttet.

Fogedretten hævet.

Anders Martin Jensen, dm.

 

BABY HJÆLPS FONDEN

POSTBOKS 1978 -1023 KØBENHAVN K

Told & Skatteregion København Hermodsgade 8

2200 København N

Den 17. maj 1999

FORETAGNE UDLÆGSFORRETNINGER IMOD BABY HJÆLPS FONDEN CVR. NR. 21198684.

Da Baby Hjælps Fonden trods store undersøgelser ikke indser rigtigheden i de foretagne ud­lægsforretninger imod fondens tilgodehavender fra Tele Danmark AIS, skal denne klage her­ved indgives, idet fondens midler fra Tele Danmark jo uretmæssigt tilbageholdes af Told & Skat på grund af fejl, foretaget af konsulent Gunnar Petersen, Tele Danmark AIS. omkring op­lysning af forkert SE-nummer.

Derfor skal Baby Hjælps Fonden herved udbede sig en skriftlig forklaring på grundlaget for udlægsforretningerne, og hvordan de tilbageholdte midler sammensættes og endelig på, hvem udlægsforretninger er varslet overfor.

Baby Hjælps Fonden har et stort og livsvigtigt arbejde at udrette for uskyldige babyer og de­res mødre, hvorfor det er af afgørende betydning. at fonden har midler til fortsat at drive ad­ministrationen. Det vil sige, at Baby Hjælps Fonden er nødsaget til at få udbetalt a conto beløb, som i minimum svarer til den daglige drift, altså løn. husleje og øvrige drift.

Med venlig hilsen

f. BABY HJÆLPS FONDEN

Lamai Patsuri

 

Københavns Byret

Fogedretten

 

Lavendelstræde l, st. tv.

Postboks 2255

1 O 1 9 København K

Fax 33 11 47 67

Fogedretten, Gruppe

Den 1. september 1999 FS. 6308/1999

Vedr: FS 6308/1999 - Told- Skatteregion mod Baby Hjælps Fonden.

Fogedretten har modtaget Baby Hjælps Fondens brev af 7. juli 1999. hvori fogedretten på ny opfordres til at tage stilling til Told- og Skatteregionens udlæg af 17. februar 1999.

Fogedretten har på ny haft Told og Skatteregionens akter til gennemsyn og kan henholde sig til det i foged bogen for den 22. juni 1999 anførte.

Det bemærkes særligt, at fogedret(en i medfør af reglerne i skatteinddrivelses loven (lov nr. 276 af 26. maj 19976 om fremgangsmåden ved inddrivelse af skatter og afgifter) kan tage stilling til indsigelser mod udlæg foretaget af Told- og Skatteregionen og i givet fald ophæve udlægget.

Udlægget er imidlertid bortfaldet. fordi Told- og Skatteregionen har frafaldet det, og fo­gedretten har derfor ikke mulighed for at foretage yderligere.

Der gøres særligt opmærksom på. at fogedretten ikke kan tage stilling til, om Told- og Skatteregionen med frigørende virkning har kunnet betale det udlagte beløb i forbindelse med beslaglæggelsen heraf, eller om Baby Hjælps Fonden har krav på tilbagebetaling el­ler erstatning.

De opfordres til at kontakte en advokat herom, ligesom De er velkommen til at kontakte undertegnede på telefon.

                               

Anders Martin Jensen dommerfuldmægtig

 

Københavns Byret, fogedafdelingen,             27. januar 2000

NOTITS

  Vedr. FS 6308/99. Told- og Skatteregionen mod Baby Hjælps Fonden.

I ovennævnte sag modtog fogedretten den 26. maj 1999 gennem Told- og Skatte­regionen en klage fra Baby Hjælps Fonden over et udlæg foretaget af Told- og Skatteregionen den 17. februar 1999.

Told- og Skatteregionen oplyste samtidig, at man har,frafaldt udlægget, dels fordi det udlagte efterfølgende tillige var blevet beslaglagt underen straffesag, dels fordi pantefogeden ikke havde overholdt formalia i forbindelse med udlægsforretningen.

Told- og Skatteregionen må således anses endeligt at have frafaldet det foretagne udlæg.

Herefter, og da fogedretten ikke kan tage stilling til lovligheden af beslaglæggel­sen, blev sagen afsluttet uden yderligere, jf. fogedbogen for den 22. juni 1999 og fogedrettens brev af 1. september 1999, der er vedhæftet.

Fogedsagens akter er returneret til Told- og Skatteregionen.

Anders Martin Jensen, dmf.