DATATILSYNET. FASTHOLDER DATATYVERI ER OK

DATATILSYNET SKAL LUKKES!

DATATILSYNET GODKENDER ALLE SKATS OVERTRÆDELSER AF PERSONDATALOVEN!

SKAT HAR FÅET STOPPET SAGEN I DATATILSYNET, EFTER FONDENS KLAGER, SÅ FEJL IKKE ER RETTET. SAGSBEHANDLERNE FANDT FEJL. MEN BLEV STOPPET AF DIREKTØREN. DET ER JO GROFT MAGTSMISBRUG, OG FORSØMMELSE FRA DATATILSYNET, DER BEVIDST HAR NÆGTET AT RETTE DATATYVERI, SÅ FONDEN ER BLEVET SNYDT FOR 4.112.706 KR. + moms.

MED SKATS FALSKE AFGØRELSER I FEJL DATA FEJL MED SKIFT AF JURIDISK PERSON, OG SKATS FEJL OPLYSNING OM FONDEN IKKE VAR STIFTET OG GODKENDT.

DATATYVERI I SKAT MED SKIFT AF CVR NR:     Sagsbehandling af moms og skat i fejl data, sendt fra Skats sagsbehandlere til Kbh. Byret, Pantefogeder, Skatteankestyrelsen og LSR. For at vinde sager og modtage BONUS.

DATATILSYNET HAR AFVIST AT RETTE FEJL OG GODKENDT SKAT LAVER BEDRAGERI OG BRUGER DATATYVERI. UDSKRIVER MOMS, AM, OG SKAT, AF PENGE DER ALDRIG ER UDBETALT.

DATATILSYNET HAR AFVIST AT RETTE DATA FEJL, DE MÅ DA KUNNE LÆSE DE 8 TAL DER ER I ET CVR. NR. OG SE I WWW.CVR.DK. DER ER SKIFTET TIL ET NR. DER SLET IKKE FINDES. DET BRUGTE NR. 21 97 93 17 ER STOPPET 1985.

DER ER FRA FONDENS START TIL I DAG KUN:

CVR. NR. 21198684 Baby Hjælps Fonden v/ Lamai Patsuri

CVR. 21 19 86 84 Navn og Nr. er skiftet til:

 

Cvr. 21979317 Børnehjælps Fonden v/ Preben Hansen. Er fejl. Senere skiftet til:

 

Cvr. 21979317 Baby Hjælps Fonden v/ Preben Hansen. Er fejl. Senere skiftet til:

 

Cpr. 060345 Baby Hjælps Fonden v/ Preben Hansen. Er fejl. Der er skiftet til:

 

Cpr. 060345 Preben Hansen. Uden Fond. Skat Lyver og oplyser Fonden ikke er godkendt.

 

TDC A/S Gunnar Petersen havde fejl  oplyst Skat, der var udbetalt 2.386.448kr.

 

Det beløb, er der så udskrevet skat for med bøde 100 %. Til Preben Hansen i fejl Se. Nr.:

 

Se. Nr. 21 97 93 17  SOS BØRNE HJÆLPS FONDEN. Det er en anden Fond. TDC oplyser til Skat. Der henviser til, det er oplysninger fra TDC. Den fejl var jo helt klar og tydelig:  

 

Børne Fondt i stedet for Baby  Fond.

 

Skat bruger fejl Data fra Preben Hansen Firma:

 

Pressefotograf Preben Hultgren  Skats: Se.- Oplysninger stoppet 1985 og skiftet 1999 til:

 

Se. Nr. 21 97 93 17  SOS Baby Hjælps Fonden v/ Preben Hansen.

 

Det var fejl. Se. Nr. Der er stoppet i 1985.

 

Det ugyldige og fejl Se. Nr. Er igen ulovligt, brugt til udskrivning af moms 823.512 kr.

 

I Agterskrivelse, 12. okt. 2000.

 

Agterskrivelse er brugt til at udskrive skat for 1996, 1997 & 1998.

 

CVR. Nr. 21 97 93 17 Baby Hjælps Fonden v/ Preben Hansen.

 Den grove fejl godkender Datatilsynet, og afviser Folketingets Ombudsmands anmodning om at rette fejl.

 

Alle Sagsbehandler i sagen har overtråd: Persondataloven § 31, § 37 & § 37 Stk. 2.

Sagsbehandler er anmodet om at rette fejl, og sende oplysninger efter Persondataloven.

Skat & LSR. Er efter § 37 & § 37 stk. 2. anmodet, om at slette og blokerer oplysninger, der er ukorrekte efter Persondatalove.

Sagsbehandlere i Datatilsynet har fundet fejl, i brugte Se. Nr. og CVR. NR. Og har sendt brev med anmodning til:

1. Tele Danmark / TDC. Hvorfra T&S & Skat, har modtaget fejl Se. Nr. Brugt fra 1998:

Se. Nr. 21 97 93 17 Pressefotograf Preben Hultgren. Start:1977. Stopet:1985.

BRUGT TIL SKAT 1996, 1998 og 1998.            Efter Momsfrafald i Kbh. Byret i Fondens Cvr. 21198684 skifter Skat til  Preben Hansens CPR. NR. 060345-XXXX.

Falsk Cvr. Nr. 21979317. Er brugt fra år 2000 i Agterskrivelse for moms.

Nr. Er Skiftet af Sagsbehandler:

Palle Jakobsen & Peter Knudsen. Godkendt af: Ivan Vigh Strand Lov Afd. Skat Nærum. Skatterevisor Gert Bigum, Helle Frejlev der har startet samme skattesag igen, efter Påtale frafald i Kbh. Byret.

ALLE HAR AFVIST Datatilsynet & FOLKETINGETS OMBUDSMANDS, ANDMODNING OM AT RETTE CVR. Nr. FEJL. SOM SKAT Reg. Kbh. Skatteankenævnet og LSR. Har brugt.

SAGEN MÅ GENOPTAGES I LSR. DER IKKE HAR BRUGT KORREKT DATA.

KLAGE FRA:

Cvr. 21198684 Baby Hjælps Fonden er afvist.

LSR. OG SKATTEANKESTYRELSEN FASTHOLDER SKATS DATATYVERI AF FONDENS STIFTER PREBEN HANSENS DATA. DER ER BRUGT TIL, AFGIFTER FOR MOMS SKAT OG AM. Af penge der aldrig er udbetalt.

Skat har selv beholdt Fondens indsamlede penge. og udskrevet afgifter af de penge 4.112.706,61 kr. Skat fandt hos TDC, der havde stjålet penge fra Fondens Landsindsamling med TDC 900 Indsamlings Tlf. Nr.

TDC tilbød, "I en studehandel." At sende pengene til Skat, hvis Skat ville lave en Skattesag mod Preben Hansen, der også havde afsløret TDC ikke udbetalte alle indsamlede penge til Nødhjælp. Fonde og Foreninger, der brugte TDC 900 nr. Som Danmarks Indsamlingen, Røde Kors, Red Barnet m.fl. Alle er snydt.

TDC slap for straffesag, Skats Økonomisk Kriminalitet v/ Johnny S. Hansen fik 4.112.706,61 kr. + momsen, som TDC havde opkrævet over kundernes telefon regningerne, men TDC havde også behold de 25 % moms. "Da Almen Velgørende Fonde og Foreninger er momsfritaget".

Skat forsøget at hode alt hemmeligt, men LSR. Sendte i Agtindsigt sagsbehandler Palle Jakobsens brev til Kbh. Politi B. Der også var med i den studehandel, og alle har afvist oplysninger om de 4.112.706,61 kr. + moms Baby Hjælps Fonden er snyd for.

Alle de andre store indsamlinger, er jo også snydt for mange 100 millioner?

 

Baby Hjælps Fonden er ikke er ophørt

ERHVERVS- OG SELSKABSSTYRELSEN

Erhvervscenteret
Kampmannsgade 1
1780 København V

Fra: Carina Gaarde Sørensen <CGS@eogs.dk>
Dato: 26. sep. 2011


Emne: Svar på din henvendelse til Økonomi- og Erhvervsminister Brian Mikkelsen
Til: henning.mensa@gmail.com
Cc: 2 - EOGS Direktions Sekretariatet <DirSekretariatet@eogs.dk>

Kære Henning Söderhamn

Økonomi- og Erhvervsminister Brian Mikkelsen har den 7. september 2011 modtaget din mail vedr. Baby Hjælps Fonden.

Økonomi- og Erhvervsministeriets departement har bedt Erhvervs- og Selskabsstyrelsen om at besvare din henvendelse.
Din henvendelse vedrører tilsyneladende en uoverensstemmelse mellem Baby Hjælps Fonden og TDC i forbindelse med et indsamlet pengebeløb. 
Der synes ifølge nogle af de vedlagte bilag at være tvivl om, hvorvidt Baby Hjælps Fonden er ophørt.

Hertil kan Erhvervs- og Selskabsstyrelsen oplyse, at Baby Hjælps Fonden ikke er ophørt, men at fonden er registreret i vores it-system med CVR. Nr. 21 19 86 84 med start dato 1. januar 1997.

I din mail skriver du afslutningsvis: ”I henhold til min opfattelse, må en virksomhed, som ikke opfylder retslige myndigheders pålæg, af eogs og teleankenævnet, pålægges at honorere kravene, subsidiært ophøre med erhvervsaktiviteter”.

Med venlig hilsen

Lars Bunch
Kontorchef

ERHVERVS- OG SELSKABSSTYRELSEN
Erhvervscenteret

Kampmannsgade 1
1780 København V
Telefon: 3330 7700
Direkte: 3330 7560
E-mail: LBU@eogs.dk
www.eogs.dk

ØKONOMI- OG ERHVERVSMINISTERIET

§ 279 a. For databedrageri straffes den, som for derigennem at skaffe sig eller andre uberettiget vinding retsstridigt ændrer, tilføjer eller sletter oplysninger eller programmer til elektronisk databehandling eller i øvrigt retsstridigt søger at påvirke resultatet af sådan databehandling.

§ 280. For mandatsvig straffes, for så vidt forholdet ikke falder ind under §§ 276-279 a, den, som for derigennem at skaffe sig eller andre uberettiget vinding påfører en anden formuetab

1) ved misbrug af en for ham skabt adgang til at handle med retsvirkning for denne eller

2) ved i et formueanliggende, som det påhviler ham at varetage for den anden, at handle mod dennes tarv.

§ 281. For afpresning straffes, for så vidt forholdet ikke falder ind under § 288,

1) den, som, for derigennem at skaffe sig eller andre uberettiget vinding, truer nogen med vold, betydelig skade på gods eller frihedsberøvelse, med at fremsætte usand sigtelse for strafbart eller ærerørigt forhold eller åbenbare privatlivet tilhørende forhold,

 

 

§ 283. For skyldnersvig straffes den, som for derigennem at skaffe sig eller andre uberettiget vinding

1) afhænder, pantsætter eller på anden måde råder over ham tilhørende gods, hvorover tredjemand har erhvervet en rettighed, med hvilken handlingen er uforenelig,

2) efter at hans bo er taget under konkursbehandling, eller forhandling om tvangsakkord uden for konkurs er åbnet, foretager handlinger, der går ud på, at boets ejendele og fordringer ikke kommer fordringshaverne til gode,

3) ved falske foregivender, forstikkelse, proformaretshandler, betydelige gaver, uforholdsmæssigt forbrug, salg til underpris, betaling af eller sikkerhedsstillelse for uforfaldne gældsposter eller på anden lignende måde unddrager sine ejendele eller fordringer fra at tjene sine fordringshavere eller nogen enkelt af disse til fyldestgørelse.

Stk. 2. Er handlinger af den under nr. 3 angivne art foretaget til begunstigelse af en fordringshaver, bliver denne dog kun at straffe, hvis han på en tid, da han forudså, at skyldnerens konkurs eller betalingsstandsning var umiddelbart forestående, har bestemt skyldneren til at yde ham sådan begunstigelse.

§ 285. De i §§ 276 og 278-283 nævnte forbrydelser straffes med fængsel indtil 1 år og 6 måneder. I de i § 283, stk. 2, nævnte tilfælde kan straffen såvel for skyldneren som for den begunstigede fordringshaver gå ned til bøde.

Stk. 2. Ulovlig omgang med hittegods straffes med bøde eller fængsel indtil 1 år og 6 måneder.

§ 286. Straffen kan stige til fængsel indtil 6 år, når de i §§ 276, 281 og 282 nævnte forbrydelser er af særlig grov beskaffenhed navnlig på grund af udførelsesmåden, eller fordi forbrydelsen er udført af flere i forening eller under medtagelse af våben eller andet farligt redskab eller middel, eller på grund af de stjålne genstandes betydelige værdi eller de forhold, under hvilke de befandt sig, eller når et større antal forbrydelser er begået.

Stk. 2. Straffen kan stige til fængsel indtil 8 år, når de i §§ 278-280 og 283 nævnte forbrydelser er af særlig grov beskaffenhed navnlig på grund af udførelsesmåden, eller fordi forbrydelsen er udført af flere i forening, eller som følge af omfanget af den opnåede eller tilsigtede vinding, eller når et større antal forbrydelser er begået.

 

Stk. 2. Forsøg på forbrydelse, der er omfattet af stk. 1, er strafbart.

§ 288. For røveri straffes med fængsel indtil 6 år den, som for derigennem at skaffe sig eller andre uberettiget vinding ved vold eller trussel om øjeblikkelig anvendelse af vold

1) fratager eller aftvinger nogen en fremmed rørlig ting,

2) bringer en stjålen ting i sikkerhed eller

3) tvinger nogen til en handling eller undladelse, der medfører formuetab for den overfaldne eller nogen, for hvem denne handler.

Stk. 2. Straffen kan stige til fængsel i 10 år, når et røveri er af særlig grov beskaffenhed navnlig på grund af dets særlig farlige karakter, udførelsesmåden eller omfanget af den opnåede eller tilsigtede vinding, eller når et større antal forbrydelser er begået.

§ 289. Med fængsel indtil 8 år straffes den, som for derigennem at skaffe sig eller andre uberettiget vinding gør sig skyldig i overtrædelse af særlig grov karakter af skatte-, told-, afgifts- eller tilskudslovgivningen eller af § 289 a.

Stk. 2. Bestemmelsen i stk. 1 finder kun anvendelse, hvis der i den i stk. 1 nævnte lovgivning er henvist til denne bestemmelse.

Overtrædelse af Straffeloven.

 28. Kapitel. Formueforbrydelser.

 § 279, § 279 a. §280, § 286, + stk. 2.             Med op til 8 års fængsel m.m.

Persondataloven § 69. Den Data ansvarlige Skat er ansvarlig for Fondens tab. Med Datatyveri.

Cvr, 21198684 Baby Hjælps Fonden. Var med Ligningslov § 8 A. Moms og skattefritaget.

Cpr. 060345 Preben Hansen. Var i alle år.        

Skattefritaget, som Udlands Dansker Ligningslov § 33 A.

 

CVR. 21198684 Baby Hjælps Fonden og Preben Hansen er offer for identitetstyveri.

 

Det er ikke sikkert, at du selv opdager, at sundhedskortet eller andre ID-kort er borte, eller at du har opgivet personlige oplysninger på internettet eller via mobilen til nogen, der ikke skulle have oplysningerne.

Derfor risikerer du, at du først opdager tyveri af dine personlige oplysninger, når/hvis der sker et misbrug af oplysningerne, fx hvis der kommer regninger eller opkrævninger, som du ikke kender noget til.

Hvis du opdager eller mistænker, at dine personlige oplysninger er blevet stjålet, er det vigtigt, at du reagerer på det.

Det skal du gøre:

1. Meld tyveriet til politiet

Tyveri og bedrageri eller andre kriminelle forhold, hvor dine personlige oplysninger er blevet stjålet, bør altid meldes til politiet. For alle identitetstyverier gælder, at du skal kontakte din lokale politimyndighed og indgive en anmeldelse.

Identitetstyverier vil afhængig af fremgangsmåde være omfattet af:

  • Straffelovens § 171 – dokumentfalsk – bøde eller fængsel op til 2 år
  • Straffelovens § 263 – hacking – bøde eller fængsel op til 1 år og 6 måneder
  • Straffelovens § 276 – tyveri – bøde eller fængsel op til 1 år og 6 måneder
  • Straffelovens § 279 – bedrageri – bøde eller fængsel op til 1 år og 6 måneder.

En kopi af politianmeldelsen eller en kvittering for din henvendelse kan bruges som dokumentation over for kreditorer, pengeinstitutter eller andre involverede, hvis det viser sig, at de personlige oplysninger er blevet eller senere bliver misbrugt.