Relateret billede

SKATS TYVERI AF 4.112.706 kr. DATATYVERI

Det er overtrædelse af Persondataloven.                                    

Fonden har i Skat Cvr. Nr. 21 19 68 64.

Det Cvr. Nr. Har Skat Økonomisk Kriminalitet skiftet.

Det er grov fejl af Skats kreative Sagsbehandler Peter Knudsen, der jo har skrevet korrekt til Skatteministeren

Hvorefter han laver fejl og bruger de falske oplysninger til ny Afgørelse dec. 2000. Om fonden er ugyldig, falsk forklaring sendt Landsskatteretten.

 

Korrekt Juridisk Person i sagen: Fonden. 

Selvstændig juridisk person.

J. Nr. CVR. NR.: 21 19 86 84 Baby Hjælps Fonden v/ Lamai Patsuri.

Fondens korrekte Nr. Der er brugt i alle år, af Skat til i dag.       

Preben Hansen var ansat i Fonden, den er ikke opløst. Fondsloven. Kun med en retslig afgørelse, kan Fonden lukkes.

SKAT FOR 1996.  FEJL UDSKREVET 18. dec. 2000.

Skat for 1997 & 1998. Bestilt 16. okt. 2000.

Preben Hansen er ikke skattepligtig i Danmark, fra 31. dec. 1999 til 18. mar. 2005. Udlands ophold. Ligningslovens § 33. Skattefritaget.

FEJL I SKØNSMÆSIG SKAT 1996, 1997 & 1998.

Er fejl da Baby Hjælps Fonden havde over 250.000 kr.

Og var moms og skattefritaget.

Preben Hansens Skattepligt i Danmark er ophørt 31.dec. 1999 og genindtræder først igen 18. mar. 2005. Da jeg opholdte mig i Thailand.

Hvortil ny Årsopgørelser også er sendt.

Jeg har anmodet om Årsopgørelse for 2004.

Hermed Skats egen afgørelse, der viser jeg fra 31. dec. 1999 ikke var skattepligtig i Danmark.

Skats sagsbehandler har ikke været opmærksom, og ikke brugt Kildeskattelovens § 2. & Ligningsloven § 33.

Skat er hermed bortfaldet for: 1996, 1997 & 1998.

 ****************************************************************

KØBENHAVNS KOMMUNE          SKATTEANKENÆVNET

 

Begrundelse

 

Journal nr.: 060345-0493 Preben Hansen                                  Indkomstår. 1996

 

Ansættelsen er fastholdt.

 

Nævnet har ved afgørelsen lagt vægt på, at SOS Baby Hjælps Fonden ikke er gyldigt oprettet og anmeldt, jf. lov om fonde og visse foreninger.

Det bemærkes herved, at en godkendelse efter Ligningsloven    § 8 A, ikke kan kompensere fra en manglende godkendelse af Civilretsdirektoratet, jf. Lovbekendtgørelse nr. 698 af 11/8 1992,     § 6.

 

KØBENHAVNS KOMMUNE

SKATTEANKENÆVNET

Asmus Lorenzen

____________________________________________

 

DEN LBK. Nr. 698 af 11 / 8 1992 § 6.

SKATTEANKENÆVNET HENVISER TIL, ER SLETTET I LOVEN.

 

FONDSLOVEN.

Kapitel 4: Vedtægter § 6.

Stk.2. Vedtægterne skal senest 3 måneder indsendes til Told- og skatteforvaltningen.

 

Fonden har ved start, fået godkendt alt korrekt, i Skat 4. Snorregade Kbh. S

 

Efter alt var korrekt, fik Fonden yderligere godkendelse til:

Ligningslovens § 8 A. Og er i Loven med sit navn!

Fonde skal alene indsende vedtægter og bestyrelses forhold til de lokale Skattemyndigheder, senere ændringer, skal også sendes til Skat. Fondsloven!

 

Skatteankenævnet skriver fejl, der ikke er godkendelse i Civilretsdirektoratet.

 

Civilretsdirektoratet / Civilstyrelsen skal efter 1992 ikke godkende Fonde.

Det ses i Fondsloven herunder:

 

Justitsministeriet 17. dec. 1991 Hans Engel

 

BEK nr. 874 af 17/12/1991 Gældende

Offentliggørelsesdato: 28-12-1991
Justitsministeriet

 Senere ændringer til forskriften

Lovgivning forskriften vedrører

Yderligere dokumenter:

Den fulde tekst:

Bekendtgørelse om ophævelse af bekendtgørelse omregistrering af fonde og visse foreninger og disses indsendelse af årsregnskaber m.v.

 

Bekendtgørelse nr. 664 af 20. december 1984 om registrering af fonde

og visse foreninger og disses indsendelse af årsregnskaber m.v.

ophæves den 1. januar 1992.

Justitsministeriet, den 17. december 1991

Hans Engell

_________________________________________

FORÆLDELSESLOVEN ER OGSÅ OVERTRÅDT.

Forældelse, er efter denne Lov 5 år.

Lovændring:

1-1-2008 er der forældelse efter 3 år.

Sagsbehandlingen er omfattet af Forældelses Loven.

Sagsbehandler har heller ikke brugt Forældelsesloven i sagsbehandlingen.

 

PERSONDATALOVEN ER OVERTRÅDT.

____________________________

Det centrale virksomhedsregister

 

 

BABY HJÆLPS FONDEN

Webreg.dk

Opdatér på Webreg

Stamdata

Cvr-nr:

21198684

Startdato:

01.01.1997

 

 

Adresse:

c/o L. PATSURI
Prinsessegade 89 
1422 København K

Telefon:

 

Fax:

 

Email:

 

Branche:

853260 Legater og fonde med velgørende formål

Virksomhedsform:

90 Fond

Kreditoplysninger:

 

 

SKATS OVERTRÆDELSE AF PERSONDATALOVEN!

 

CVR. NR.: 21 19 86 84 er skiftet til: 

Se. Nr. 21 97 93 17 og igen til:

CPR. NR.: 060345 – 0494 Preben Hansen.

 

Sagsbehandler har overtråd: Persondataloven § 31, § 37 & § 37 Stk. 2.

Sagsbehandler er anmodet om at sende oplysninger efter Persondataloven. Det er afvist,

Skat & LSR.er efter § 37 & § 37 stk. 2. anmodet, om at slette og blokerer oplysninger, der er ukorrekte efter Persondatalove.

Datatilsynet har fundet fejl, i brugte Se. Nr. og sendt brev med anmodning til:

1. TDC. Hvorfra T&S & Skat, har modtaget fejl Se. Nr. Stoppet 1985

Se. Nr. 21 97 93 17 Pressefotograf Preben Hultgren. Start:1977. Stop:1985.

Se. Nr. 21 97 93 17 ER BRUGT TIL SKAT 96, 97 & 98 OG SKIFTET:

TIL: CPR. NR. 060345-0493.

Falsk Se. Nr. 21 97 93 17 er brugt fra år 2000 i Agterskrivelse for moms.                                                

Skiftet af Sagsbehandler: Palle Jakobsen & Peter Knudsen.  Godkendt af:Ivan Vigh Strand Lov Afd. T&S.

De fejl Data bruges stadig i Skat Næstved af Skatterevisor Gert Bigum. Der er sket Data tyveri og udskrevet fejl skat af penge der aldrig er udbetalt.

ALLE HAR AFVIST Datatilsynet & FOLKETINGETS OMBUDSMANDS, ANDMODNING OM AT RETTE Se. Nr. FEJL. SOM T&S Reg. Kbh. Har brugt i Agterskrivelse og Afgørelser for moms! Agterskrivelse for moms er fejl brugt til Skatte udskrivning. Kun en Afgørelse kan bruges!

Dette Se. Nr. er brugt til Skat 96, 97 & 98:

Se. Nr. 21 97 93 17 BABY HJÆLPS FONDEN v/ Preben Hansen. Ureg. Firma.

Dette Se. Nr. findes ikke mere i: www.vir.dk.                    

TDC Advokat skriver Se. Nr. er stoppet.

TDC har selv sendt Datatilsynet, udskrift af korrekt CVR. Fra.www.cvr.dk

TDC er anmodet om at rette Se. Nr. 21 97 93 17af Datatilsynet til:

CVR. 21 19 86 84. Baby Hjælps Fonden.

T&S Reg Kbh. Peter Knudsen har brugt falsk Se. Nr. 21 97 93 17 i Agterskrivelse og Afgørelser for moms, der er brugt til Skat.

Landsskatteretten har brugt samme fejl Se. Nr. og afvist at rette fejl!

Kbh. Kommunes Direktør L. Normann Jeppesen. Bad Selskabsbeskatningen svarer om brugt Se. Nr. 21 97 93 17 for Skønsmæssig skat 1996. Selskabsbeskatningen oplyste, de kun havde brugt SE. NR. 21 19 86 84 i forbindelse med Baby Hjælps Fonden.

Direktør L. Normann Jeppesen nægtede at rette fejl, og rette sig efter Selskabsbeskatningens svar. Datatilsynet er afvist af Kbh. Kommune Direktør. Skat bruger de samme fejl data til i dag. Alle ved er fejl Data.

 Den korrekte juridiske person og CVR er:

CVR-NR: 21 19 86 84 BAB HJÆLPS FONDEN v/ Lamai Patsuri

Virksomheds form: 90 Velgørende Fond.

Sagsbehandler kan se: www.virk.dk

Tildelt Fonden fra indkomståret 1996 og bruges stadig af SKAT:

2008 brev med oplysningssedler.

2005 Årsopgørelse. Løn fra Baby Hjælps Fonden. Til:

CPR. 060345 – 0493 Preben Hansen. Ansat i Fonden.

2004 Årsopgørelse. Løn fra Baby Hjælps Fonden. Til:

CPR. 060345 – 0493 Preben Hansen. Ansat i Fonden.

Preben Hansen har i alle år været Udlands Dansker efter

Ligningslovens § 33. Udlands arbejde.

Al skat og moms for 1996, 1997 & 1998 er helt bortfaldet!

 DER ER AFGØRELSE I KBH. BYRET. Skat afviser bruge.

Københavns Byret Foged Afdeling.

22-6-99 Er momsudlæg 505.113 kr. i Fonden frafaldet i Kbh. Byret af T&S Reg. Kbh.

De penge er aldrig udbetalt til Fonden, det anmodes der om.

Fonden og Preben Hansen protesterede, over fejl       Se. Nr. 21 97 93 17, og fejl oplysning fra TDC, til Skat der skiftede og brugte fejl data oplyst af TDC!

T&S Reg. Kbh. Havde alle Baby Hjælps Fondens Data og så selv det var fejl Se. Nr. 21 97 93 17 fra TDC.

 HVORFOR SKIFTES DER:

Fra Fondens CVR. 21 19 86 84 til Gl. Se. Nr. 21 97 93 17             Stoppet 1985, og igen skift til CPR. 060345.

Der er momsfrafald i Kbh. Byret i Fondens korrekte CVR, 21 19 86 84 kan det ikke bruges igen!

De kreative Sagsbehandlere Peter Knudsen og Palle Jakobsen skifter til det falske,

Tele Danmark har oplyst Se. Nr. 21 97 93 17.

Forfølger Preben Hansen, som bestilt af TDC!

Sagsbehandler Palle Jakobsen:

Starter samme sag om moms igen, bestiller skat i Kbh. for 96, Greve 97 & Stevns 98.

 I brev netop modtaget fra Landsskatteretten i aktindsigt skriver Palle Jakobsen bl.a.:

SKAT

3. juni 1999

Kriminalpolitiet i København                     

Bedrageriafdelingen

att. Carl Erik Jensen                                                                                                     

Journal nr.

Politigården                                                                                                      02/98-5829-0001

1567 København V

Baby Hjælps Fonden v/ Preben Hansen: 060345-0493. m.fl.

Som aftalt pr. telefon fremsendes vedlagt opgørelser over, hvor meget Tele Danmark har afregnet til over stående for Service 900-numre.

Nettobeløbet for numre hvor at regningen ikke har været momsbelagt andrager i alt

kr. 4.112.706,61.

Det er regionens lov-afdelings umiddelbare vurdering, at beløbet ikke kan indgå i et momskrav.

Hvorvidt beløbet kunne være genstand for beskatning skal afklares med Københavns Kommune, som regionen foreslår inddraget i sagen på dette tids punkt.

For numre med indeholdt moms udqør beløbet kr. 1.917.236,99 kr. heraf moms 383.447,40 kr.  Beløbene er efter fradrag at Tele Danmarks administrations gebyr incl. moms.

Der er således tale om en momsunddragelse på kr. 383.447,40 kr. samt skatteunddragelse at restbeløbet på kr. 1.533.789,59 kr..

Det foreslås, at der snarest afholdes et møde med deltagelse at vores respektive juridiske repræsentanter, samt Københavns kommune.

Med hilsen

Palle Jakobsen

Told- og Skateregion

København      

Hermodsgade 8

2200 København N

______________________________________

I brevet oplyser Palle Jakobsen:

”Der er således tale om en momsunddragelse på 383.447,40 kr.

 

”Samt skatteunddragelse at restbeløbet på kr. 1.533.789,59 kr.”

Det er de penge Baby Hjælps Fonden har modtaget i alt fra TDC. Indbetalt til Fondens Giro Bank konto.

Fondens Landsindsamling 4.122.706,61 kr. + moms.

Havde havde TDC selv beholdt og ikke udbetalt til Fonden. 

Skat fandt de 4.122.706,61 kr. + moms. Hos TDC.

Det var jo groft bedrageri fra TDC.

Skat afslørede TDC selv beholdte indsamlede penge  med TDC Indsamlings 900 nr. Indsamlet til nødhjælp,

”Nettobeløbet for numre, hvor afregningen IKKE har været momsbelagt andrager i alt 4.122.706,61 kr. Uden moms."

Hvordan kan Preben Hansen være moms fritaget?

4.122.706,61 kr. Det er penge TDC A/S har udbetalt til Skat + moms.

Der er også udskrevet Skat af disse penge, der end ikke er udbetalt til Fonden, eller Preben Hansen.

Skat 1996, 1997 og 1998 er udskrevet med penge der aldrig er udbetalt.

Pengene er sendt og udbetalt til Skat. Der har givet sig selv bonus, af pengene.

Brevet oplyser Tele Danmark ikke har udbetalt 25 % moms af 4.122.706,61 kr.

Derfor vil TDC ikke rette fejl og sende korrekte afregnings bilag, og forfølger Preben Hansen, med falske oplysninger til Skat om der slet ikke er nogen Fond!

DET SAMME GØR SKAT! SIDST JENS DREJERS FEJL AFGØRELSE:

Efter han ved mødet i Skatteministeriet godkendte Fonden var OK.

Det er en meget alvorlig sag, at han overtræder Straffeloven og bruger falske oplysninger, som Peter Knudsen, med Data tyveri, som Skat Gert Bigum også bruger og får samme fejl Skat godkendt i ny sag i Landsskatteretten. Skat klager selv, sin egen fejl afgørelse.