Billedresultat for shark photos hd

Skat laver data- Identitetstyveri, og stjæler over 5 millioner. 

Indsamlet til nødhjælp for babyer.               

Af Cvr. 21198684 Baby Hjælps Fonden

Direktør Johnny S. Hansen Skats Økonomisk Kriminalitet. Laver Identitetstyveri og skifter Baby Hjælps Fondens data med Stifter Preben Hansens data, som Pressefotograf, der er stoppet 1985. Det sker da Skat afslører TDC selv har beholdt 4.112.706 kr. Af Baby Hjælps Fondens indsamlede penge til nødhjælp for babyer i nød. Groft bedrageri. Skat holder hemmeligt.

TDC tilbyder Skat pengene, hvis Skat vil rejse en Skattesag mod Preben Hansen.

Det vil skat gerne og TDC Erhverv sender Fondens tilgodehavende til: Skats Økonomisk Kriminalitet, der får udskrevet moms og skat af de 4.112.706 kr. De selv har og aldrig har udbetalt til Fonden eller Preben Hansen.

Det giver jo Bonus at udskrive Skat og Moms.

Direktør Johnny S. Hansen får lavet en Straffesag i Kbh. Byret med krav om afgifter af de 4.112.706 kr. Skat selv har, og nægter at udbetalt. Kbh. Bevillings Politi har anmodet Fonden om oplysning om de 4.112.706 kr.

Borgerambassadør Jens Drejer og Rådgiver Gert Bigum, har ved møde i Skatteministeriet, oplyst det var let at oplyse om de penge. Men de har nu nægtet oplysning, Gert Bigum er rykket flere gange.

SKATS DATA TYVERI. HER ER DE BRUGTE DATA: 

SKAT HAR HELE 4 GANGE GENOPTAGET OG LAVET SAMME SAG OM SAMME MOMSUDLÆG I:

Cvr. 21198684 Baby Hjælps Fonden v/ Lamai Patsuri. Skats SE-Oplysning. Brugt fra start til i dag, samtidig med de fejl Data herunder er brugt, for at vinde sagen i LSR. & Kbh. Byret:

Cvr. 21979317 Børnehjælps Fonden v/ Preben Hansen. Oplyst fra Skat til TDC. Det er en anden Fonds navn og Preben Hansens Nr. Som Pressefotograf. Brugt af Helle Frejlev. Sendt til Skattekomunerne og Kbh. Byret og LSR. Klart og tydeligt Identitetstyveri af Skat, for at stjæle 4.112.706 kr.

Cvr. 21979317 Baby Hjælps Fonden v/ Preben Hansen. Brugt i LSR. & Skatteankestyrelsen. Skat København, Greve og Stevns. Skønsmæssig skat udskrevet med en Agterskrivelse for moms, der aldrig er sendt til høring, og uden nogen Afgørelse. Alt er fejl.  

Cpr. 060345-xxxx  Baby Hjælps Fonden v/ Preben Hansen. Brugt i Skat Kbh. Foged Afd.     Skat Næstved til udskrivning af nye afgifter, af penge der aldrig er udbetalt. 

Cpr. 060345-xxxx  Preben Hansen. Brugt i Straffesag i Kbh. byret 7. Afd.

Alle medvirkende er tilsendt anmodning om at rette fejl Data og Se. Nr./ Cvr. Nr og Cpr. nr.

Ved Påtalefrafald i Kbh. Byret frigives 1.010.056,99 kr. Der var beslaglagt i 21 sager. Det er fondens indsamlede penge.

SKAT BEHOLDER SELV BABY HJÆLPS FONDENS FRIGIVNE PENGE, OG STARTER SELV SAMME SAG IGEN. I NY SAG I SKATTEANKESTYRELSE, OG LYVER  IGEN OM, FONDEN ER OPHØRT OG IKKE GODKENDT, OG UDSKRIVER NY SKAT 

HER ER BEVIS FOR: CVR. 21198684

 BABY HJÆLPS FONDEN IKKE ER OPHØRT.

 Skats Sagsbehandler Peter Knudsens:

 Svar brev på Preben Hansens klage, til Skatteministeren.

 Brev 26. Okt. 2000.

”AD. 3: Baby Hjælps Fondens status som selvstændigt retssubjekt.

Baby Hjælps Fonden var fra indkomståret 1996 og frem til 1998 GODKENDT efter Ligningslovens § 8 A, som velgørende fond jf. Told- og Skattestyrelsens cirkulære 1996-17, pkt. 2.3.1.

Med venlig hilsen  

Revision 2

Peter Knudsen

Det er Sagens sagsbehandler, der klart og tydeligt oplyser Fonden er godkendt til Skatteministeren. Hvorefter Peter Knudsen selv sender falsk Afgørelse til LSR om Fonden ikke er godkendt og ikke har Cvr. Nr. Derfor er Preben Hansen beskattet af de indsamlede penge. Det er sagsbehandling i Skat, der så godkendes i LSR. Der nægter at genoptage sagen, efter der er Påtalefrafald i Kbh. Byret 7. Afd. Godkendt af Skat og Kbh. Politi B. 

Fejl kan ikke rettes i Skatteankestyrelsen & LSR. Skat kan bestille Afgørelser, og få alle fejl godkendt. Sagsbehandlerne kan ikke læse de 6 tal der er i et Cvr. Nr. Som alle ved er fejl, da sagsbehandling starter med at se CVR. Nr.:

Skatteankestyrelsen & LSR. Afgørelse i Cvr. Der slet ikke findes. Hvor dum skal man være. 

Cvr. 21979317 Baby Hjælps Fonden v/ Preben Hansen. Det findes ikke.

***********************************************

Baby Hjælps Fonden er ikke er ophørt.

Se brev LSR. Nægter at bruge, med bevis fra:

ERHVERVS- OG SELSKABSSTYRELSEN

Erhvervscenteret
Kampmannsgade 1
1780 København V

Fra: Carina Gaarde Sørensen <CGS@eogs.dk>
Dato: 26. sep. 2011


Emne: Svar på din henvendelse til Økonomi- og Erhvervsminister Brian Mikkelsen
Til: henning.mensa@gmail.com
Cc: 2 - EOGS Direktions Sekretariatet <DirSekretariatet@eogs.dk>

Kære Henning Söderhamn

Økonomi- og Erhvervsminister Brian Mikkelsen har den 7. september 2011 modtaget din mail vedr. Baby Hjælps Fonden.

Økonomi- og Erhvervsministeriets departement har bedt Erhvervs- og Selskabsstyrelsen om at besvare din henvendelse.
Din henvendelse vedrører tilsyneladende en uoverensstemmelse mellem Baby Hjælps Fonden og TDC i forbindelse med et indsamlet pengebeløb. 
Der synes ifølge nogle af de vedlagte bilag at være tvivl om, hvorvidt Baby Hjælps Fonden er ophørt.

Hertil kan Erhvervs- og Selskabsstyrelsen oplyse, at Baby Hjælps Fonden ikke er ophørt, men at fonden er registreret i vores it-system med CVR. Nr. 21 19 86 84 med start dato 1. januar 1997.

I din mail skriver du afslutningsvis: ”I henhold til min opfattelse, må en virksomhed, som ikke opfylder retslige myndigheders pålæg, af eogs og teleankenævnet, pålægges at honorere kravene, subsidiært ophøre med erhvervsaktiviteter”.

Med venlig hilsen

Lars Bunch
Kontorchef

ERHVERVS- OG SELSKABSSTYRELSEN
Erhvervscenteret

Kampmannsgade 1
1780 København V
Telefon: 3330 7700
Direkte: 3330 7560
E-mail: LBU@eogs.dk
www.eogs.dk

ØKONOMI- OG ERHVERVSMINISTERIET

Det er øverste myndighed, der forvalter Cvr. Nr. Skat, LSR. Afviser og fastholder Data- tyveri. Det er der op til 8 års fængsels straf for. 

**************************************************

LOVEN SKAT IKKE VIL BRUGE. Fonden er med § 8 A Skattefritaget

Foreninger m.v. som nævnt i SEL § 1, stk. 1, nr. 6, er fritaget for selvangivelsespligt, hvis foreningen m.v., som følge af fradragsretten efter SEL § 3, stk. 2 og SEL § 3, stk. 3, ikke har indkomst til beskatning og foreningens formål udelukkende er Almenvelgørende eller på anden måde almennyttigt, jf. SKL § 2, stk. 1, nr. 5. Det er en betingelse, at foreningens vedtægtsmæssige formål udelukkende er Almenvelgørende eller på anden måde almennyttigt, samt at foreningens formue ved opløsning ifølge vedtægterne udelukkende skal anvendes til sådanne formål.

De foreninger m.v., der er fritaget for selvangivelsespligt, svarer til de foreninger m.v., der under det tidligere gældende fritagelsessystem var bevilget eller kunne bevilges en stående skattefritagelse. Disse foreninger m.v. skal ikke oplyse skattemyndighederne om de foretagne udlodninger.

 

Skat Økonomisk Kriminalitet. 4.112.706 Kr. Er ikke udbetalt

BRUGER PETER KNUDSENS, FEJL AFGØRELSER. MED BEVIDST DATATYVERI, AF STIFTER PREBEN HANSENS DATA. OG UDSKRIVER FALSK MOMS, SKAT OG AM. AF PENGE, DER ALDRIG ER UDBETALT.

Skat har stjålet 4.112.706,61 kr.    

DATATYVERI. DET FEJL NR. Brugt af Skat, LSR. Skatteankenævnet m.fl. Fonden har kun CVR. 21198686 BABY HJÆLPS FONDEN. ER SKIFTET. ALLE HAR FEJL OPLYST FONDEN IKKE ER GODKENDT. OG LØGET OVER FOR KBH. BYRETS DOMMER, LAVET FEJL AFGØRELSER OM MOMS, SKAT OG AM TIL LSR I FEJL NR. OG NAVN SOS BØRNEHJÆLP S FONDEN. ALLE FASTHOLDER DE FEJL DATA.

Skat afslører TDC selv har beholdt 4.112.706 kr. +moms 25 %

Fra Baby Hjælps Fondens Landsindsamling. TDC tilbyder Skat pengene, mod at Skat starter en Skattesag mod Fondens stifter Preben Hansen. Fonden er selvstændig Juridisk Person, moms og skattefritaget, af Skat fra 1994. Almen Velgørende Fond. LIg. § 8 A.

Dir. Johnny S. Hansen. Fik 4.112.706 Kr. Direkte Fra TDC

Hemmeligt brev modtaget fra LSR.  BEVIS!

SKAT

Kriminalpolitiet i København                                                                            

Bedrageriafdelingen

att. Carl Erik Jensen 

 3. juni 1999                       

Journal nr. 02/98-5829-0001

Politigården                                                

1567 København V

Baby Hjælps Fonden v/ Preben Hansen: 060345-0493. m.fl.

(FEJL DATA BRUGT! Fonden har Cvr. 21198684)

Som aftalt pr. telefon fremsendes vedlagt opgørelser over, hvor meget Tele Danmark har afregnet til over stående for Service 900-numre.

Nettobeløbet for numre, hvor at regningen ikke har været momsbelagt andrager i alt:

kr. 4.112.706,61. Er ikke udbetalt.

Det er regionens lov-afdelings umiddelbare vurdering, at beløbet ikke kan indgå i et momskrav.

Hvorvidt beløbet kunne være genstand for beskatning skal afklares med Københavns Kommune, som regionen foreslår inddraget i sagen på dette tids punkt.

For numre med indeholdt moms udqør beløbet kr. 1.917.236,99 kr. heraf moms 383.447,40 kr.  Beløbene er efter fradrag af Tele Danmarks administrations gebyr incl. moms.

Der er således tale om en momsunddragelse på kr. 383.447,40 kr. samt skatteunddragelse at restbeløbet på kr. 1.533.789,59 kr.

Det foreslås, at der snarest afholdes et møde med deltagelse at vores respektive juridiske

repræsentanter, samt Københavns kommune.

Med hilsen

Palle Jakobsen

Told- og Skateregion

København      

Hermodsgade 8

2200 København N

______________________________________

I brevet oplyser Palle Jakobsen:

Hvor meget der er udbetalt fra TDC i alt.

”Der er således tale om en momsunddragelse på kr. 383.447,40 kr.”

”Samt skatteunddragelse at restbeløbet på kr. 1.533.789,59 kr.”

”Nettobeløbet for numre, hvor afregningen IKKE har været momsbelagt andrager i alt

4.122.706,61 kr.” Uden moms!

4.112.706,61 kr. Det er penge TDC A/S ikke havde udbetalt! Og selv har beholdt.

De penge fik Skat tilbudt af Gunnar Petersen TDC Erhverv.

Mod at Skat startede en Skattesag mod Preben Hansen, der også havde afsløret TDC ikke udbetalte alle de penge Fonden havde indsamlet med TDC 900 Indsamlings Nr.

Skats Økonomisk Kriminalitet v/ Direktør Johnny S. Hansen, der har udskrevet Skat af disse penge 4.112.706,61 kr. Der slet ikke er udbetalt af Skat til Fonden, eller Preben Hansen. 

TDC har sendt de 4.112706,61 kr. Til Skats Økonomisk Kriminalitet. Der har beholdt de penge og ikke vil oplyse Kbh. Bevillings Politi og Fonden Stats Autorisered Revisor om de pengen. Som Skats Økonomisk Kriminalitet har fået udskrevet moms, skat og AM af.

SKATS ØKONOMISK KRIMINALITET HAR FOR AT MODTAGE BONUS. DERMED SELV LAVET ØKONOMISK KRIMINALITET.

Brevet oplyser Tele Danmark ikke har udbetalt 25 % moms af 4.122.706,61 kr.

Derfor vil TDC ikke rette fejl og sende korrekte afregnings bilag, og forfølger Preben Hansen, med falske oplysninger om, der ikke er nogen godkendt Fond!

Politiet har skrevet Fonden stadig er godkendt! Det samme har Skat Nærum, Datatilsynet, Skats Foged Afd. Har udskrevet Fondens SE-Oplyaninger Cvr. 21198684.

*******************************************

Skats Sagsbehandler Peter Knudsens: Svar brev på Preben Hansens klage til Skatteministeren:

Brev 26. Okt. 2000.

”AD. 3: Baby Hjælps Fondens status som selvstændigt retssubjekt.

Baby Hjælps Fonden var fra indkomståret 1996 og frem til 1998 GODKENDT efter Ligningslovens § 8 A som velgørende fond jf. Told- og Skattestyrelsens cirkulære 1996-17, pkt. 2.3.1.

Med venlig hilsen  

Revision 2

Peter Knudsen

*********************************************** 

Peter Knudsen henviser til Ligningslovens § 8 A, hvor Fondens navn er med i Loven:

SOS Baby Hjælps Fonden. En Lov, der er vedtaget af Folketinget.

Sagens sagsbehandler Peter Knudsen, der har skrevet. der ikke er godkendt nogen Fond, i Agterskrivelse 12. okt. 2000. Skriver her det modsatte. 14 dage senere!

Bemærk og se: Ligningsloven TS-CIRK 1998-18 § 8 A med Fondens navn skrevet i Loven.

Alle er holdt for nar af T&S Reg. Kbh. 2 kreative sagsbehandlere Peter Knudsen & Palle Jakobsen. Der har arbejdet for TDC Erhverv A/S i Ballerup, for at skjule manglende momsudbetaling til Indsamlinger. Samt manglende udbetalinger, der er indsamlet til brug for hjælp til babyer og børn i nød.

De oplysninger stoppede Sagen mod Preben Hansen i Kbh. Byret. 7. Afd. Fejl Straffesag.

Påtalefrafald da kravet ikke bestod,  Sagsbehandlere havde givet Retten falske oplysninger, om krav om moms, skat og AM, af de 4.112.706,61 kr.

TDC har sendt direkte til Skats Økonomisk Kriminalitet. Der har stjålet pengene, og ikke vil give Fonden og Bevillings Politiet oplysning om pengene, der er Baby Hjælps Fondens indsamlede penge, nødhjælp til babyer i nød. De penge er øremærket til babyer.

 

Identitetstyveri fra Dir. Johnny S. Hansen.

Fonder er offer for identitetstyveri?

Det er ikke sikkert, at du selv opdager, at sundhedskortet eller andre ID-kort er borte, eller at du har opgivet personlige oplysninger på internettet eller via mobilen til nogen, der ikke skulle have oplysningerne.

Derfor risikerer du, at du først opdager tyveri af dine personlige oplysninger, når/hvis der sker et misbrug af oplysningerne, fx hvis der kommer regninger eller opkrævninger, som du ikke kender noget til.

Hvis du opdager eller mistænker, at dine personlige oplysninger er blevet stjålet, er det vigtigt, at du reagerer på det.

Det skal du gøre:

1. Meld tyveriet til politiet

Tyveri og bedrageri eller andre kriminelle forhold, hvor dine personlige oplysninger er blevet stjålet, bør altid meldes til politiet. For alle identitetstyverier gælder, at du skal kontakte din lokale politimyndighed og indgive en anmeldelse.

Identitetstyverier vil afhængig af fremgangsmåde være omfattet af:

  • Straffelovens § 171 – dokumentfalsk – bøde eller fængsel op til 2 år
  • Straffelovens § 263 – hacking – bøde eller fængsel op til 1 år og 6 måneder
  • Straffelovens § 276 – tyveri – bøde eller fængsel op til 1 år og 6 måneder
  • Straffelovens § 279 – bedrageri – bøde eller fængsel op til 1 år og 6 måneder.

En kopi af politianmeldelsen eller en kvittering for din henvendelse kan bruges som dokumentation over for kreditorer, pengeinstitutter eller andre involverede, hvis det viser sig, at de personlige oplysninger er blevet eller senere bliver misbrugt.

 

RIM LAVER SAMME UDLÆG TO GANGE. FEJL I FOGEDRETTEN

 

Skats sagsbehandlere lyver, og laver forfalskninger der er brugt i LSR og Skatteankestyrelsen.

SKAT STJÆLER 4.112.706 kr.+moms fra Fonden

 

GIV ET SOS BIDRAG: SOS BABY HJÆLPS FONDEN NET BANK INFO: 
DANSKE BANK & NETBANK: 
REG. NR. 1551
KONTO: 3336093 
SWIFT . BIC: DABADKKK

 

 

 

Skats Direktør Johnny Schaadt Hansen oplyser, Skat ikke vil rette sig efter Skats egen godkendelse, af sagen stoppes, med Påtalefrafald i Kbh. Byret.

Ja, Skats Direktør Johnny S. Hansen, Afviser Kbh. Byrets afgørelse om Påtalefrafald, da kravet ikke bestod, og der var lavet Datatyveri af Skats sagsbehandlere med falske Afgørelser sendt til Retten.

Skats Sagsbehandlere lyver og har sendt Kbh. Byret falske oplysninger om skat for penge, der slet ikke er udbetalt, hverken til Fonden eller stifter af Fonden Preben Hansen.

TDC A/S har sendt 4.112.706 kr. + 25 % moms. Direkte til Skat uden, nogen Fogedforretning. Det er de penge, der er udskrevet ny skat af. Skat har selv  beholdt pengene, og nægter oplysning om.

Direktør Johnny Schaadt Hansen Skat Økonomisk Kriminalitet, hvor de selv laver økonomisk kriminalitet. Stjæler 4.112,706 kr. + moms 25 %. Fra Cvr. 21198684 Baby Hjælps Fonden. Og skifter Baby Hjælps Fondens data med Datatyveri. Straf er op til 8 års fængsel.

Skat fandt pengene hos TDC A/S. Der selv havde beholdt de indsamlede penge, og ikke sendt pengene til Fondens Landsindsamling.

Det holder Skat hemmeligt, og TDC tilbyder Skat Fondens penge 4.112.706 kr. Mod at Skat starter en skattesag mod Preben Hansen, der også havde fundet svig i manglende udbetalinger fra TDC. Bevis.

Skat fandt bedrageri i TDC, med hele 4.112.706 kr. Samt momsen 25 %. TDC ikke havde udbetalt til Fondens Bank konto.

4.112.706 kr. TDC selv havde beholdt, og tilbød Skat stoppede udbetalinger til Fonden. TDC tilbød Skat Økonomisk Kriminalitet Fondens indsamlede penge til nødhjælp for babyer. Indsamlet med TDC 900 Indsamlings Nr. Mod at Skat startede en skattesag mod Preben Hansen. Det tilbud sagde Skat ja til.

Skat lavede Data Tyveri, udskrev moms og skat til Preben Hansen. For de 4.112.706 kr. og moms 25 %. Skat har så selv modtaget de penge og beholdt Fondens tilgodehavende sendt hemmeligt direkte fra TDC til Skat.

TDC slap for bedragerisag, i den Studehandel, med Skat. Skats ansatte har så fået "BONUS".

Skatterevisor Gert Bigum, lyver helt bevidst og overholder ikke Lovene. Han laver Datatyveri med gamle Data, brugt i LSR.

Gert Bigum er oplyst om Fonden er godkendt og har Cvr. Nr. 21 19 86 84.

Men han bruger stadig Preben Hansens Cpr. Nr. 060345  og har fastholdt alle skats fejl krav, afvist at give oplysninger, og stoppet andre afd. i at rette Skats grove fejl.

Gert Bigum starter bare samme sag. Der er Påtalefrafal i. Men udskriver nye hrav skat og AM m.m. 2.157.599 kr.

Gert Bigum får startet samme sag igen i Skatteankestyrelsen. Ved at Skat Næstved selv klager, og sender klage fra "Preben Hansen".

Persondataloven er tilsidesat. I Loven skrives:

§ 69. Den ansvarlige er erstatningspligtig for fejl, ved skift af data.

For Data tyveri, som Skat har lavet, er der yderligere straf.

1. Preben Hansen var skatte fritaget efter LL § 33A. Udlands ophold over 6 md. LL § 2.

2. Det er Cvr. 21 19 86 84 Baby Hjælps Fondens indsamlede penge, sendt fra TDC til Fondens Bank konto, som Skat har i: Cvr. 21 19 86 84, pengene skal ind på Fondens Nem Konto i Skat. Den Danske Bank.

3. Skats Inddrivelse Gert Bigum Næstved, har forsat med, at fejl oplyse Landsskatteretten, Skatteministeren. m.fl.

Det er Skatterevisor Gert Bigum og Jens Drejer, der forsat lyver og fastholder Fonden er lukket og Preben Hansen skal betale 2.157.599 kr. I Skat.

Der er fejl bestilt ekstra lønindholdelse18 % af Preben Hansens, Folkepension fra 1. okt. 2010. Træk på 54 %. Af Folkepension.

Fejl ugyldig gældssanering, ved at modregne frigivne penge 1.0100.056,99 kr. I fejl skat fra 1996, 1997 og 1998. Fonden er skattefri.

1.0100.056,99 kr. Frigivet fra Kbh. Politi B. Da sagen stoppede. I kbh. Byret med Påtalefrafald. Det er Fondens Penge.

De kan jo se i Deres PC. Cvr 21 19 86 84 er en godkendt Almen Fond i Skat Bornholm, der har Fonde godkendt i ligningslovens § 8 A.

Statsautoriseret Revisor

Preben B. Matthisen

Flødahlsvej 28

9230 Svenstrup J

Har ved et 2 timer langt møde i Skatteministerier, fremlagt beviser for 
Cvr. 21 19 86 84 Baby Hjælps Fonden. Er godkendt i Skat og ikke lukket. Afvises.

Kbh. Byrets Dommers stop af straffesag, grundet Skat fejl oplysninger og skift af juridisk person til Preben Hansens Data.

Alle de fejl har Borgerambassadøren Jens Drejer og Gert Bigum godkendt i Skatteministeriet. Og startet sagen igen.

Jens Drejer og Gert Bigum er betalt af indbetalte skatter fra Borgerne. Der betaler Skat for at blive snydt af Skats ansatte.

Gert Bigum Skat Næstved, skifter til Sagsbehandler Peter Knudsens fejl om, der ikke er nogen godkendt Fond, og henviser til Landsskatteretten. Fejl afgørelse  2006, og afviser Kbh. Byret Påtalefrafald af sagen.

Peter Loft og Jens Drejer er stoppet. Efter Fondens klager, om Data tyveri af Preben Hansens Data m.m..

Men Sagens Skatterevisor Gert Bigum, har stoppet, de korrekte Skatte ansatte, der vil rette de omtalte fejl. Fastholdt Data skift og modregning, godkendt Skats Data Tyveri.

Der er indspillet hele samtalen, ved mødet i Skatteministeriet, hvor Fonden blev godkendt.

Jens Drejer og Gert Bigum, modtog Kbh. Byrets Påtalefrafald. Hvorefter de henviser til, og bruger en fejl afgørelse fra Dec. 2006 Landsskatteretten, der er med Datatyveri af Preben Hansens gamle Cvr. Stoppet 1985.

Der er stadig 4.112.706 kr. + 25 % moms, samt renter fra 1999. Der ikke er udbetalt til Cvr.21198684 Baby Hjælps Fonden indsamling

Skatteankestyrelsens Direktør har godkendt det her omtalte helt klare og tydelige Skatte Bedrageri, og nægtet genoptage sagen!

Sagsbehandler Peter Knudsens svar på Baby Hjælps Fondens klage til Skatteministeren:

 

Ad. 3: BABY HJÆLPS FONDEN

 

SOM SELVSTÆNDIGT RETSSUBJEKT

 

Baby Hjælps Fonden var for indkomståret 1996 og til 8. juni 1998 godkendt efter Ligningslovens § 8 A, som velgørende Fond, jf. Told- og Skattestyrelsens cirkulære 1996-17, pkt. 2.3.1.

 

Venlig hilsen

Peter Knudsen.

Tydeligere kan det da ikke skrives!

Peter Knudsen har i Afgørelser, klaget til Landsskatteretten, skrevet at fonden ikke er godkendt, og Preben Hansen, derfor skal betale moms, skat og AM. Af de penge der aldrig er udbetalt. Han lyver over for LSR, og skriver Fonden er godkendt i Ligningslos § 8A.

Det er sagens Sagsbehandler Peter Knudsen, der har lavet de falske Afgørelser om afgifter Peter Knudsen ved Skat, selv har de penge der er udskrevet moms, skat og AM af. Han oplyser også til Skatteministeren, Baby Hjælps Fonden er godkendt.

Dir. Johnny S. Hansen, LSR, Skat Kbh. Skatteankestyrelsen, Jens Drejer, Gert Bigum, Birte Galle, lone Christiansen m.fl. Har modtaget Peter Knudsens brev til Skatteministeren. Men afviser genoptagelse af sagen, og fastholder Skat ikke udbetaler de penge der er indsamlet til nødhjælp, og at Preben Hansen skal betale skat af de penge Skat har stjålet, og givet sig selv BONUS af.

 DER MANGLER OPLYSNING OG UDBETALING AF DE 4.112.706 KR. + MOMS 25 %. Samt renter fra 1999 til i dag.

 

Skat modtog de penge fra TDC.

 

UGYLDIG Agterskrivelsen af 12. okt. 2000. For moms bruges nu til udskrivning af skat.

 

1996, 1997 og 1998. Kbh. Skat sender den til Greve og Stevns og teksten oplyser igen falsk om, der ikke er nogen Fond, der er godkendt, og udskriver skat og AM af de penge 4.112.706 kr. Skat selv har, og nægter udbetale til Fonden.

 

Skat fandt selv pengene hos TDC. Der selv havde beholdt Fondens indsamlede penge med TDC 900 Indsamlings 900 nr. TDC sendte herefter Fondens indsamlede penge til Skat, det gav jo bonus, og ekstra bonus, ved at opdigte og udskrive skat til Preben Hansen af de 4.112.706 kr. Som Skat selv havde. TDC oplyser i brev, de vil sende pengene direkte til Skat, hvis Skat vil rejse en skattesag mod Preben Hansen.

 

Men Skat starter momsudlæg 549.821 kr. 1999. For:

 

CVR. 21 19 86 84 Baby Hjælps Fonden v/ Lamai Patsuri. Der frafaldes i Skat og Kbh. Foged.

 

Alle der har haft denne sag, ved Fonden er godkendt i Skat med Cvr. 21 19 86 84. Og har set Cvr. Nr. I deres PC.

 

CVR. 21 19 86 84 Baby Hjælps Fonden v/ Lamai Patsuri.

Er den juridiske person i Skat fra: Start 1994 til I dag 2017. Fonden er aldrig lukket. 

 Hermed de korrekte oplysninger fra Skat, jeg Preben Hansen anmoder om indgår i sagen.

Skats Sagsbehandler Peter Knudsens, skriver i svar brev til Skatteministeren 26. okt. 2000:

“Ad. 3: Baby Hjælps Fondens status som selvstændigt retssubjekt.

Baby Hjælps Fonden var for indkomståret 1996 og frem til 8. juni 1998 godkendt efter Ligningslovens § 8A som velgørende fond. Jf. Told- og Skattestyrelsens cirkulære 1996-17 pkt. 2.3.1.

Med venlig hilsen

Revision 2

Peter Knudsen”

Tydeligere kan det da ikke skrives fra Peter Knudsen, der afslører han bevidst har lavet fejl afgørelser, der er brugt I Landsskatteretten og Kbh. Byret. Til udskrivning af fejl moms, skat og AM.

Til Skatteministeren, Baby Hjælps Fonden og Preben Hansen i brev 26. okt. 2000 skrives der korrekt!

Det er svar på Baby Hjælps Fondens klage over fejl udskrevet  afgifter. Det er sket med skift til Preben Hansens data, med Datatyveri.

Det er Skats sagsbehandler i sagen Peter Knudsen, der har lavet de falske opgørelser om Moms, Skat og AM.

For år 1996, 1997 og 1998, og oplyst alt er i Preben Hansens firma, og der aldrig er godkendt nogen Cvr. 21 19 86 84 Baby Hjælps Fond. Skønsmæssig skat er udskrevet for sent år 2000.

Skat og moms er forhøjet, da Skat afslørede TDC A/S ikke havde udbetalt Baby Hjælps Fonden 4.112.706 kr. + momsen 25 %. TDC Erhverv havde selv beholdt Fondens indsamlede penge.

De ikke udbetalte penge 4.112.706 kr. + moms. Der slet ikke er udbetalt, har Skat også udskrevet moms og skat for. Ja, det er et “Rigtigt Skatte Cirkus!” Hvor Skats Ledere jagter Bonus.

Da Skat afslørede TDC A/S, ikke udbetalte alle Fondens indsamlede penge flere år, efter udbetaling burde være sket, tilbød TDC Erhverv, Skats Økonomisk Kriminalitet pengene, mod at Skat started en skattesag mod Preben Hansen, der også havde afsløret, at der tidligere på Fondens konto mangled over  500.000 kr. I ikke udbetalt tilgodehavende.

Skat Økonomisk Kriminalitet v/ Direktør Johnny S. Hansen, sagde ja tak til (Bestikkelsen) tilbudet, og started en momsudlæg I Cvr. 21 19 86 84 Baby Hjælps Fonden.                                                      Som Skat selv frafaldt i Skat og i Kbh. Byrets Foged Afd. Da alt var korrekt I Fonden. Cvr. 21198684.

Der var I Skat momsfrafald 1998 af Skats Foged og endelig momsfrafald efter reglerne herom I Kbh. Byrets Foged Afd. Bestil af Skat selv, efter Fondens Ansvarlig leder Lamai Patsuri og Preben Hansens Protest, over momsudlæg, da Baby Hjælps Fonden i Skat var moms og skattefritaget, efter Loven herom. Almen Velgørende Fend.

Skat starte forinden bare same sag igen.                                                                                                

Skifter alt til Preben Hansens data fejl Se. Nr. Der efter klage til Datatilsynet skiftes til Cpr. Nr.

Samtidig med Baby Hjælps Fonden var godkendt af Skat, har Skats Sagsbehandlere Peter Knudsen og Palle Jakobsen skiftet alle data fra år 1999 til: Preben Hansen og udskrevet samme moms igen, som Skat selv havde frafaldet I Kbh. Byret. Samt skat, der heller ikke består for 1996, 1997 og 1998. Skats krav er over 5.000.000 kr. For en “Fejl” der var fejl på 62.000kr. Som TDC A/S aldrig har udbetalt, da Skat blev tilbudt Fondens tilgodehavende på over 5,000.000 kr. Med moms.

Skat Sagsbehandler udskriver igen med Datatyveri,  moms til Baby Hjælps Fonden v/ Preben Hansen. Den fejl Afgørelse, i fejl data og tal, har Preben Hansen klaget til Landsskatteretten.

Da Cvr. 21198684 Baby Hjælps Fonden v/ Lamai Patsuri modtager momsfrafald udskrift fra Kbh. Byret, og sender det til Skat og Landsskatteretten,trækker Peter Knudsen Preben Hansens klage sag om same moms tilbage.

Den sag bliver så, klaget igen til Landsskatteretten, af Peter Knudsen.  Det sker med en Agterskrivelse, og en ny Agterskrivelse for Moms Afgørelse.

Peter Knudsen lavede 12. Okt. 2000 En ny Agterskrivelse og klager på Preben Hansens vegne, uden at have sendt Agterskrivelsen til høring. Det er fejl efter Forvaltnings Loven.

Landsskatteretten afviser Agterskrivelsen som ugyldig, da kun en Afgørelse kan bruges.

Peter Knudsen laver og klager selv igen en ny Afgørelse Dec. 2000. Med same tekst, der er ugyldig da der ikke er sendt Agterskrivelse, til Preben Hansen. Fejl bliver ikke rettet. Kravet består ikke.

 

Samme sag om moms og skat var samtidig i Kbh. Byret. I Cpr Nr. 060345-xxxx

Fonden havde klaget til Skatteministeren.

Her er Sagsbehandler Peter Knudsen svar til Skatteministeren.

 Dommer stopped sagen I Kbh. Byret efter modtagelsen af Peter Knudsens brev:

“Ad. 3: Baby Hjælps Fondens status som selvstændigt retssubjekt.

Baby Hjælps Fonden var for indkomståret 1996 og frem til 8. juni 1998 godkendt efter Ligningslovens § 8A som velgørende fond. Jf. Told- og Skattestyrelsens cirkulære 1996-17 pkt. 2.3.1.

Med venlig hilsen

Revision 2

Peter Knudsen”

Dommer var holdt helt til grin I over 10 år af Skat.                                                                                  

Skat, Anklager og Kbh. Politi B godkendte Påtalefrafald.

Skats egen sagsbehandler Peter Knudsen oplyser selv, I svar brev på klage, han har lavet fejl afgørelser, der har bevirket, der af alle Baby Hjælps Fondens indsamlede penge, er udskrevet fejl:  Moms, skønsmæssig skat og AM I Preben Hansens data. Med datatyveri af hans. Cpr. Nr. Og Se. Nr.

Indkomst årene 1996, 1997 og 1998. Hvor Fonden er godkendt af skat og med I ligningslovens § 8 A.

Men skat, moms og AM er først udskrevet år 2000 og 2001, med tilbage virkende kraft.                    

Da Skat modtager de ikke udbetalte penge 4.112.706 kr. Fra TDC A/S, der er Fondens indsamlede penge, Skat modtager og Direktører og Ledere giver sig selv pengene I bonus for “Afsløringen af TDC Erhver,  har snydt  Fonden for dens indsamlede penge med TDC Service 900 Indsamlings nr.

Begrundelsen og fejlen var, Skat oplyste Fonden I 1998, havde indsamlet  62.000 kr. Uden godkendelse til Ligningslovens § 8 A. Skat lyver og påstår Fonden, slet ikke eksisterede!

Fonden har Cvr. 21198684 og er godkendt og med sit navn i Ligningslovens § 8A. Der først kan fratages ved år skiftet 1999. Det skrives I Loven.

Skat 1996 er udskrevet for en “fejl” Der var 8.juni 1998. Brugt med tilbagevirkende kraft. Fra 1996.

FAKTISKE FORHOLD.

Cvr. 21 19 86 84 Baby Hjælps Fonden. Er selvstændigt retssubjekt.

Ingen kan eje en Almen Velgørend Fond. Fonden hæfter selv for alle krav.

Med startkapital over 250.000 kr. Er Fonden moms og skattefritaget.

Direktør Johnny S. Hansen. Skats Økonomisk Kriminalitet, har forsømt at sende:

Kbh. Byrets Påtalefrafald til Landsskatteretten.

Borgerambassadør Jens Drejer har ved møde I Skatteministeriet også godkendt Baby Hjælps Fonden, efter at have modtaget alle Skats egne godkendelser.

Herunder Peter Knudsens egen indrømmelse om han har lavet fejl I udskrivning af afgifter ved at skifte alt over I Preben Hansen, og oplyse der ikke er nogen godkendt Fond.

Ja, de same fejl Borgerambassadør Jens Drejer har godkendt er fejl, burger han I sin afgørelse!

Og løber fra sine godkendelser og laver en fejl afgørelse med fejl oplysninger, han ved mødet er oplyst er fejl!

Kbh. Byrets Påtalefrafald.

Lov henvisning.

§ 721Påtale i en sag kan helt eller delvis opgives i tilfælde,

1) hvor sigtelsen har vist sig grundløs.

Skat selv i brev fra Peter Knudsen oplyst:
“Ad. 3: Baby Hjælps Fondens status som selvstændigt retssubjekt.

Baby Hjælps Fonden var for indkomståret 1996 og frem til 8. juni 1998 godkendt efter Ligningslovens § 8A som velgørende fond. Jf. Told- og Skattestyrelsens cirkulære 1996-17 pkt. 2.3.1.

Med venlig hilsen

Revision 2

Peter Knudsen”


2) hvor videre forfølgning i øvrigt ikke kan ventes at føre til, at sigtede findes skyldig, eller

3) hvor sagens gennemførelse vil medføre vanskeligheder, omkostninger eller behandlingstider, som ikke står i rimeligt forhold til sagens betydning og den straf, som i givet fald kan forventes idømt.

Stk. 2. Adgangen til at opgive påtale i medfør af stk. 1, nr. 1, tilkommer politidirektøren.

I de øvrige tilfælde tilkommer adgangen påtalemyndigheden, medmindre andet følger af bestemmelser fastsat af justitsministeren. Boje Petersen løj over for Dommer i Kbh. Byret. Han oplyste Baby Hjælps Fonden aldrig havde eksisteret.

Det er da klart ingen vil tro Skat, Anklager og Kbh. Politi B. Lyver og giver Landsskatteretten og Kbh. Byret, falske afregninger bestilt hos TDC A/S, der har kunnet bestille forfølgning af Preben Hansen, hos Skat med udskrivning af over 5.000.000 kr.

Hvor Skat selv har modtaget de indsamlede penge borgerne har indbetalt til nødhjælps arbejde for babyer. De penge har Skat brugt til Bonuser!

Borgerambassadør Jens Drejer er stoppet i sin korrekte lovede afgørelse, og fastholder nu Skat ikke udbetaler nogen penge.

Grunden er han har lovet ikke at lave afgørelser der skader Skats ansatte.

De skal jo betale bonuser retur, hvis de har ”Lavet fejl.”

Da der i alle afgørelser er udbetalt Bonus, bliver fejl ikke rettet, af nogen i Skat.

Som her har Landsskatteretten, startet samme sager flere gange uden jeg har klaget.

Landsskatteretten nægter kreativt blot at genoptage sagen igen.

 

 

 

                                                   

 

GIV ET SOS BIDRAG: SOS BABY HJÆLPS FONDEN NET BANK INFO:
DANSKE BANK & NETBANK:
REG. NR. 1551
KONTO: 3336093
SWIFT . BIC: DABADKKK

LSR FEJL AFGØRELSER & DATATYVERI

Baby Hjælps Fonden c/o L. Patsuri Prinsessegade 89

1422 København K

Protest over udlæg.

23. marts 1999

Journal nr. 02/99-801-00021                                            

Se nr.

21 19 86 84

Told- og Skatteregion København skal herved meddele, at fondens protest, over det udlæg der er foretaget i fondens tilgodehavende hos Tele Danmark Erhverv, dags dato er sendt til behandling i Københavns Byret, Fogedafdelingen.

Med venlig hilsen

Tina Pedersen

Told- og skattefoged

 

Told- og Skatteregion København Hermodsgade 8 2200 København N

Telefon 35 87 73 00 Telefax 35 85 90 94


 BHF

Fax 45-33255793

******************************************************

22 Jun 99 14:37 

FS 06308/99 BOG F56

FOGEDBOGEN FOR KØBENHAVNS BYRET

Told-Skatteregion København 2 (Nord) Hermodsgade 8 2200 København N

Mod: Baby Hjælpe Fonden c/o L. Patsuri prinsessegade 89 1422 København K

Den 22/06-1999 Kl.11: 08 blev fogedretten sat på fogedkontoret 1

Postbox 2255 1019 København K                      ..

Anders Martin Jensen, dm.fm.

For rekvirenten mødte ingen.

Skyldneren var ikke mødt.

Der fremlagdes brev af 17.5.1999 fra klageren Baby Hjælps Fonden v. Lamai Patsuri samt af 25.5.1999 fra rekvirenten vedlagt akterne i sagen.

Det fremgår af brevet fra rekvirenten, at det påklagede udlæg er frafaldet, allerede fordi Københavns Byret under en straffesag har beslaglagt det udlagte. Endvidere oplyser rekvirentenat det påklagede udlæg under alle omstændigheder ville være blevet fra faldet idet der ikke er givet behørig underretning om udlæggets foretagelse.

 Da det påklagede udlæg således under alle omstændigheder er bortfaldet besluttede fogedretten at afslutte sagen uden videre. Sagen sluttet.

Fogedretten hævet.

Anders Martin Jensen, dm.

 ******************************************************

BABY HJÆLPS FONDEN

POSTBOKS 1978 -1023 KØBENHAVN K

Told & Skatteregion København     Hermodsgade 8

2200 København N

Den 17. maj 1999

FORETAGNE UDLÆGSFORRETNINGER IMOD BABY HJÆLPS FONDEN CVR. NR. 21198684 v. Lamai Patsuri

Da Baby Hjælps Fonden trods store undersøgelser ikke indser rigtigheden i de foretagne ud­lægsforretninger imod fondens tilgodehavender fra Tele Danmark AIS, skal denne klage her­ved indgives, idet fondens midler fra Tele Danmark jo uretmæssigt tilbageholdes af Told & Skat på grund af fejl, foretaget af konsulent Gunnar Petersen, Tele Danmark AIS. omkring op­lysning af forkert SE-nummer.

Derfor skal Baby Hjælps Fonden herved udbede sig en skriftlig forklaring på grundlaget for udlægsforretningerne, og hvordan de tilbageholdte midler sammensættes og endelig på, hvem udlægsforretninger er varslet overfor.

Baby Hjælps Fonden har et stort og livsvigtigt arbejde at udrette for uskyldige babyer og de­res mødre, hvorfor det er af afgørende betydning. at Fonden har midler til fortsat at drive ad­ministrationen. Det vil sige, at Baby Hjælps Fonden er nødsaget til at få udbetalt a conto beo løb, som i minimum svarer til den daglige drift, altså løn. husleje og øvrige drift.

Med venlig hilsen

f. BABY HJÆLPS FONDEN

Lamai Patsuri

*****************************************************

Københavns Byret

Fogedretten

Baby hjælps Fonden Postboks 1978

1023 København K

Tlf.: 33 93 32 33

Lavendelstræde l, st. tv.

Postboks 2255

1 O 1 9 København K

Fax 33 11 47 67

Fogedretten, Gruppe

Den 1. september 1999 FS. 6308/1999

Vedr: FS 6308/1999 - Told- Skatteregion mod Baby Hjælps Fonden.

Fogedretten har modtaget Baby Hjælps Fondens brev af 7. juli 1999. hvori fogedretten på ny opfordres til at tage stilling til Told- og Skatteregionens udlæg af 17. februar 1999.

Fogedretten har på ny haft Told og Skatteregionens akter til gennemsyn og kan henholde sig til det i foged bogen for den 22. juni 1999 anførte.

Det bemærkes særligt, at fogedret(en i medfør af reglerne i skatteinddrivelses loven (lov nr. 276 af 26. maj 19976 om fremgangsmåden ved inddrivelse af skatter og afgifter) kan tage stilling til indsigelser mod udlæg foretaget af Told- og Skatteregionen og i givet fald ophæve udlægget.

Udlægget er imidlertid bortfaldet. fordi Told- og Skatteregionen har frafaldet det, og fo­gedretten har derfor ikke mulighed for at foretage yderligere.

Der gøres særligt opmærksom på. at fogedretten ikke kan tage stilling til, om Told- og Skatteregionen med frigørende virkning har kunnet betale det udlagte beløb i forbindelse med beslaglæggelsen heraf, eller om Baby Hjælps Fonden har krav på tilbagebetaling el­ler erstatning.

De opfordres til at kontakte en advokat herom, ligesom De er velkommen til at kontakte undertegnede på telefon.

Anders Martin Jensen dommerfuldmægtig

 ***************************************************

Københavns Byret, fogedafdelingen, d. 27. januar 2000

NOTITS

  Vedr. FS 6308/99. Told- og Skatteregionen mod Baby Hjælps Fonden.

I ovennævnte sag modtog fogedretten den 26. maj 1999 gennem Told- og Skatte­regionen en klage fra Baby Hjælps Fonden over et udlæg foretaget af Told- og Skatteregionen den 17. februar 1999.

Told- og Skatteregionen oplyste samtidig, at man har,frafaldt udlægget, dels fordi det udlagte efterfølgende tillige var blevet beslaglagt underen straffesag, dels fordi pantefogeden ikke havde overholdt formalia i forbindelse med udlægsforretningen.

Told- og Skatteregionen må således anses endeligt at have frafaldet det foretagne udlæg.

Herefter, og da fogedretten ikke kan tage stilling til lovligheden af beslaglæggel­sen, blev sagen afsluttet uden yderligere, jf. fogedbogen for den 22. juni 1999 og fogedrettens brev af 1. september 1999, der er vedhæftet.

Fogedsagens akter er returneret til Told- og Skatteregionen.

Anders Martin Jensen, dmf.

**************************************************************

@

SKAT

Skattecenter København

Sluseholmen 8 B 2450 København SV

Telefon 7222 1818

skat@skatdk www.skal.dk

9. februar 2006

J. nr, 060345-XXXX Indkomstår 2004

Margil.Kristensen@Skal.dk Dir. telefon 7238 2526

Preben Hansen Østerbæksvej 149, 1. tv. 5000 Odense C

Afslag på genoptagelse

Du har bedt om at få genoptaget skatteansættelsen for indkomståret 2004.

Vi kan ikke genoptage din sag, fordi du ikke er skattepligtig til Danmark, jf. kildeskattelovens § 2.        

Din fulde skattepligt er ophørt den 31/12 1999 og genindtræder før igen den 18/3 2005.

Indkomst samt fradrag for indkomståret 2004 skal ikke selvangives her i Danmark.

Der vil ikke blive dannet en årsopgørelse for 2004.

Hvis du skal bruge en opgørelse må du bruge forskudsøpgørelsen for indkomståret 2005  eller den for 2006.

Du kan klage over vores afgørelse:

Du kan klage direkte til Landsskatteretten. Landsskatteretten

Vester Farimagsgade 7

1606 København V

Klagen skal være modtaget i Landsskatteretten senest 3 måneder efter modtagelsen af dette brev.

Det koster 700 kr. at klage Landsskatteretten. Du skal vedlægge beløbet på check eller indbetale til bank, reg. nr. 5010, konto nr. 121398-6.

Du kan søge om at få godtgjort udgifter til sagkyndig bistand i skattesager efter skatteforvaltnings­lovens kapitel 19. Ansøgning sendes til Skatteankenævnet, Finsensvej 15,4,2000 Frederiksberg. 

 ******************************************************

SKAT

Skattecenter København

Sluseholmen 8 1790 København V

BABY HJÆLPS FONDEN L. PATSURI PRINSESSEGADE 89 1422 K0BENHAVN K

Kvittering for oplysningssedler 2005

SKAT har modtaget oplysningssedler for indkomståret 2005.

For at sikre at oplys­ningssedlerne er korrekt registreret, bedes du afstemme nedenstående oplysninger. Hvis du ikke er enig i oplysningerne, bedes du rette henvendelse til SKAT.

Du skal inden 14 dage udlevere oplysningssedler, hvis der ikke er indberettet korrekt CPRlCVR nr. for personer, der har et dansk CPRlCVR nr. Du skal også inden 14 dage udlevere oplysningssedler vedrørende indberetninger, der ikke har fyldestgørende oplysninger om navn og adresse for personer mfl., der bor i ud­landet.

Du opfordres samtidig til at udlevere oplysningssedler til de personer mfl. der bor i udlandet, og som ikke har noget dansk CPR / CVR nr. Da disse indberetnin­ger ikke fremgår af skattemappen.

Kørselsdato 05/01-2006

Oplysningssedler                l

Oplysningspligtige CVR / SE nr: 21198684

Telefon 72221818

Cvr. nr. 1955 21 01

skat@skat.dk www.skat.dk

9. januar 2006 CVR /  SE nr. 21198684  ANm. 31465

08 11 14 67

Ansat en periode Flere arbejdssteder Bidragsfri A-indk 

Antal 1

Beløb 33.000

Med venlig hilsen

SKAT

******************************************************

Sagsbehandler Peter Knudsens svar til Skatteministeren

På Preben Hansens klage fra Baby Hjælps Fonden.

Brevet er sendt til Dommer i Straffesagen. Skat mod Preben Hansen. Brevet stoppede sagen med Påtalsfrafald. Sagen var slut og beslaglagte penge i 21 sager blev frigivet ved stop af sagen af Dommer.

Sagsbehandleren i sagen Peter Knudsen,lyver og havde til LSR og Preben Hansens skatte kommuner Kbh. 1996,Greve 1998 og Stevns 1998.

Oplyst: "Da Fonden ikke var registret, som fond hos fondsmyndighederne anser Skat Baby Hjælps Fonden for at være en af Preben Hansen personligt drevet virksomhed."

Skat og LSR ikke vil bruge Kbh. Byrets afgørelse om Påtalefrafald., og har startet samme sag igen, med Peter Knudsens fejl Afgørelser i gl stoppet Cvr. Brugt i LSR.

******************************************************

26. oktober 2000

Journal nr. 02/98-5829-00013

Preben Hansen

Pattaya 2.RD.216, 43 Suite 17, Banglanon, Pattaya 20260

THAILAND

Klage

Told- og Skattestyrelsen har fremsendt Deres skrivelser af 17. august 2000 til regionen. Regionen skal hermed redegøre for de i skrivelseme omtalte forhold:

l. Klage over Jesper Munk Larsen, Projektkontoret

  1. Udlæg i, og beslaglæggelse at: midler fra Tele Danmark
  2. 3. Baby Hjælps Fondens status som selvstændigt retssubjekt
  3. Grundlaget for regionens opgørelse
  4. Regionens anvendelse af SE-numre og cpr. numre i sagen
  5. Lov henvisninger

7. Klage over Palle Jacobsen og Peter Knudsen, Told- og Skatteregion København ~;. Aktindsigt

Ad. l: Klage over .Jesper Munk Larsen, Projektkontoret.

Hverken Told- og Skattestyrelsen eller Told- og Skatteregion København er kompetente myndigheder i forbindelse med klage overen medarbejder i Skatteforvaltningen. Told-Skat kan således ikke behandle Deres klage.

Ad. 2: Udlæg i, og beslaglæggelse af, midler fra Tele Danmark.

Regionen foretog udlæg i midler fra Tele Danmark til Baby Hjælps Fonden. Da formalia ikke var overholdt hvilket regionen naturligvis beklager, blev udlægget frafaldet. (Skat har ikke udbetalt de penge.)

Da regionen således ikke har foretaget udlæg i nogen midler vedrørende fonden kan regionen ikke behandle Deres klage over foretaget udlæg.

Københavns Politi beslaglagde de omhandlede midler, jf. dom afsagt i Københavns Byret den 25. marts 1999.

Klage over politiets beslaglæggelse kan  hverken rettes til Told- og Skattestyrelsen eller Told­og Skatteregion København, da ingen af disse myndigehder er kompetente myndigheder i forbindelse med klage over politiet.

Ad. 3: BABY HJÆLPS FONDEN

SOM SELVSTÆNDIGT RETSSUBJEKT

Baby Hjælps Fonden var for indkomståret 1996 og til 8. juni 1998 godkendt efter Ligningslovens § 8 A, som velgørende Fond, jf. Told- og Skattestyrelsens cirkulære 1996-17, pkt. 2.3.1.

Ad. 6: Lovhenvisninger.

Regionen har i afgørelse af 14. juli 2000 samt-sagsfremstilling af samme dato anvendt en henvisning til lovbekg. nr. 422 af 2. juni 1999 om merværdiafgift (momsloven). De bestemmelser i loven, som regionen henviser til er ikke blevet ændret i den periode afgørelsen omhandler.

Ad. 7: Klage over regionens medarbejdere.

I Deres skrivelser af 17. august, og tidligere skrivelser, har De klaget over sagsbehandlingen. Såfremt De ønsker at fremsætte en formel klage over Palle Jacobsen og undertegnede, skal denne fremsendes til:

Told- og Skatteregion København Att.: Regionschef Poul Pabian Tagensvej 135

2200 København N

De bedes begrænse klagen til forhold, der omhandler sagsbehandlerne.

Ad. 8: Aktindsigt

De har ved flere skrivelser bedt om aktindsigt i sagen. Som det fremgår af ovenstående er der flere sager ved forskellige myndigheder.

For så vidt angår de sager, der ligger hos Told-Skat består materialet primært af Deres egne skrivelser samt materiale fra ransagningen, regionens skrivelser til Dem og opgørelser fra Tele Danmark.

Opgørelserne fra Tele Danmark er vedlagt som bilag til agterskrivelse af 12. oktober 2000.

Såfremt De ønsker kopi af de nævnte skrivelser er De velkommen til at kontakte undertegne­de.

Med venlig hilsen Revision 2

Peter Knudsen Dir. tlf: 358774 16

Told- og Skatteregion København Tagensvej 135 2200 København N Telefon 3587 7300 

******************************************************

Bemærk fejl Se. Nr. 21979317.              Fotograf P.Hultgren        

Fonden har Cvr. 21198684. Med i Ligningslov  § 8 A fra 1996.

****************************************************

20. november 2000

Joumal nr. 02/98-5829-00013 Se. Nr. 21979317

Preben Hansen

Pattaya 2.RD.216, 43 Suite 17, Banglanon, Pattaya 20260 THAILAND

Aktindsigt

Regionen har modtaget Deres e-mail af IS. november 2000, hvor De anmoder om aktindsigt vedr. oplysninger fra Tele Danmark. Regionen skal i den forbindelse henvise til bilag 1.2 og 1.3 til regionens foreløbige sags- fremstilling af 12. oktober 2000, der er fremsendt til Deres advokat i henhold til dennes skrivelse af 2. oktober 2000.

Med hensyn til regionens brug af SE numre samt politiets beslaglæggelse henvises til regionens skrivelse af 26. oktober 2000.

Med venlig hilsen Revision 2

Peter Knudsen Dir. tlf: 3587 74 16

Told- og Skatteregion København Tagensvej 135 2200 København N Telefon 3587 7300 Fax 35 87 74 87 lN'MV.toldskaLdk koebenhavn@toldskat.dk

***************************************************** 

1999 - 30: Almel1velgørende eller på anden  

måde almennyttige fonde} foreninger stiftelser institutioner mv. samt religiøse samfund.

Dokumentets dato Dato for offentliggørelse

Dokumenttype Cirkulærets nummer Ansvarlig institution Ansvarlig fagkontor Overordnede emner

28. juli 1999 28. juli 1999

TSS-cirkulære 1999-30

Skatteministeriet,Told og Skattestyrelsen Personafdelingen; Personskat

Skat

IndledningDette cirkulære indeholder to lister med almenvelgørende eller på anden måde almennyttige fonde, foreninger, institutioner mv.

Den første liste indeholder fonde, foreninger, institutioner mv., som er godkendt efter ligningslavens § 8 A, ligningslavens § 12, stk. 3, eller efter boafgiftslovens § 3, stk: 2, jf. nedenfor.

 De pågældende foreninger mv. p~ denne liste anses som udgangspunkt fortsat for almenvelgørende eller på anden måde almennyttige, og listen kan dermed tjene som inspIration tor personer og organisationer mv., som ønsker at give et bidrag tii et godt formål.

Ligningsloven; § 8 AFonde, foreninger, stiftelser, institutioner mv. og religiøse samfund, markeret med l), er godkendt i henhold tilligningslovens § 8A, stk. 2, som berettigede til i årene 1998 og 1999 at modtage gaver mv. med fradragsret for giveren. Godkendelsen er givet i henhold till.old Skat drkulære 1996-17 om retningslinier for: god:kendelse af foreninger mv. efter ligningslovens § 8 A (efter 1. juli 1999 Told Skat cirklllapre nr. 1999-21).

Det er en forudsætning for fradraget, at gaven til den enkelte forening mv. udgør mindst 500 kr. Fradraget kan kun indrømmes for det beløb, hvormed gaverne tilsammen overstiger 500 kr. og kan højst udgøre 5.000 kr.

Optagelse i cirkulæret som godkendt almennyttig forening mv. efter ligningslovens § 8 A, stk. 2, medfører desuden adgang til fritagelse for betaling af boafgift af arv mv., som ti/falder den pågældende forening mv., jf. boafgiftslovens § 3, stk. 2, og § 14, stk. 2, i boafgiftsbekendtgørelsen (efter 1. januar 2000 § 3, stk. 1, Iit,a g, i boafgiftsloven).

Dette års liste indeholder som en overgangsordning godkendelser gældende for to år, Listen indeholder udover godkendelser for 1998 også godkendelser for 1999, for hermed, at opnå en så aktuel liste som muligt. 

Bogtryk for 1999-30: Almenveigørende eller på anden måde almennyttige fonde og foreninger.

Silkeborg Baptistmenighed 1,2)

SILM ,Fonden l)

Sindal Baptistmenighed 1,2) • Sindslfdendes Fond 2)

Sind Sindslidendes Vel, Landsfon~ningen 1,2)

Siri Guru Singh Sabha, Copenha~ en l) • Skanderup Ungdomsskole l)

Skanderup Valgmenighed 1,2)

Skandinavisk Børnemission, Fonden 1,2)

El Skomagergarden l)

Skolen på Hindholm, Den selvejende institution l)

Skovhuset, Den selvejende institution l) (godkendt fra og med 1999) Ilt Skuespillerforeningen af 1879 l)

Slesvig-Ligaen l)

Slesvigsk Samfund l)

Smertefris Fond til bevarelse ar l; {sen i Gudenå og Randers Fjord, Peder l) Cl Smyrnakirken, Herning 1,2)

Sma Glæders legat, De 2)

Social-Økonomisk Forsknings-'Bil:>liotek Henry George Biblioteket l)

Solhverv Fonden 2)                                       I

Solvognen, Kunst- & Filosoficntret,

Sommerlejren lyngsbo 1,2) I

Sommersted Ungdomsskole l)

Soransk Samfunds Boligfond l)

Sorø menighed - Det Danske Missionsforbund 

Sorø-Stenstrup Menighed (Det Danske Missionsforbund) 2) .

SOS Baby Hjælps Fonden 1 ,Cool

FONDENS NAVN ER MED I LIGNINGSLOV § 8 A.

Se begrundelsen! Der er jo en godkendt Fond i  § 8 A. For år 1998 og 1999. Skat lyver jo for LSR, Dommer i Kbh. Byret, Foged m.fl. Aviserne kalder det bølle metoder. I Fonden kalder vi det: Bonus jagt. Det giver jo bonus, når Skat finder fejl. Som De kan se laver Skat selv fejlene. Ingen vil rette fejl, De vil beholde bonus.

 ******************************************************

Københavns Kommune Skatteankenævnet

Begrundelse                                                            

Journal nr.: 060345-0493

Ansættelsen er fastholdt.

Indkomstår: 1996

Nævnet har ved afgørelsen lagt vægt på, at SOS Baby Hjælps Fonden ikke er gyldigt oprettet og anmeldt, j f. lov om fonde og visse foreninger.

Det bemærkes herved, at en godkendelse efter ligningslovens § 8 A, ikke kan kompensere fra en manglende godkendelse af Civilretsdirektoratet, jf. lovbekendtgørelse lli. 698 af 11/8-1992, § 6.

(Den lovbekendtgørelse lli. 698 af 11/8-1992, § 6.             Er ophævet i Folketinget. Skat godkender Fonden OK. Med i Lig. fra 1996 til 1999. Moms og skattefritaget af Skat)

Der henvises i øvrigt til Nævnets sagsfremstilling.

***********************************************************

SE BREVET HER FRA CIVILSTYRELSEN TIL FONDEN.

ALLEREDE FRA START LYVER SKAT OG HENVISER TIL EN LOV DER ER UDGÅET! LSR. SKAT HAR MODTAGET DETTE BREV FRA:

Civilstyrelsen

Preben Hansen Østerbæksvej 149 5000 Odense C

J.nr.: 05-410-14729/2

Cvr. 21198684                    Baby Hjælps Fonden

Sagsbehandler: Evy Nielsen

Dato 21. december 2005

1. Civil styrelsen har modtaget Deres e-mail af 6. december 2005 med oplysning om fondens bestyrelsesmedlemmer.

Vi skal fortsat bede Dem indsende meddelelse om, hvem der er udpeget til fon­dens revisor, j f. fondslovens § 23, stk. 3.

2. De har oplyst, at T & S Nærum ved brev af 29. april 1998 har meddelt fonden, at fondens navn vil blive ændret til Baby Hjælps Fonden i Told og Skats cirkulæ­re, når Civilretsdirektoratets godkendelse foreligger.

Vi har forstået oplysningen som en anmodning om tilladelse til at ændre fondens navn.

Vi tillader, at fondens navn ændres til Baby Hjælps Fonden.

De bedes indsende en ny vedtægt, hvor fondens navn er ændret. Vedtægten eller vedtægtstillægget skal være dateret og underskrevet af bestyrelsen.

Hvis vi ikke har bemærkninger til det indsendte, vil De ikke høre mere herfra.

Gyldenløvesgade 11 1600 København V

Telefon 33 9233 34 (10.00 - 15.00) Telefax 39 20 45 05

E-post: civilstyrelsen@civilstyrelsen.dk //www.civilstyrelsen.dk

 ************************************************************************

BREV FRA PREBEN HANSENS ADVOKAT:

                                                               J.nr.:                                                                60.448

Sekretær: Inge Halleldn

Advokatfirrmaet

Tommy V. Christiansen

Told- og Skatteregion København Att.: Peter Knudsen

Tagensvej 135

2200 København N.


Tommj'V. Christiansen (R) Niels· Kaiser (H)

Flemming Bos1holm (L)

Lars Hemilcseø (H)

Torben Bagge Lars Mumm (L)

Bodil V. Christiansen (L) Leo Jantzen (L)

Michael Juul Eriksen (L) Lars Segoto

Ole Juel(L)

18.10.2000

Vedr.: Preben Hansen, Pattaya 2. Road 216, 43 suite 17, Banglanon, Pattaya, 20260 Chonburi, Thailand,

cpr. nr. 060345 Deres j.nr. 02198-5829-000 13

I forlængelse af Deres agterskriveIse af 12. oktober 2000 skal jeg venligst bede Dem træffe afgørelse på det foreliggende grundlag, således jeg kan fremsende den endelige kendelse til Landsskatteretten, hvor jeg allerede har påklaget kendelsen af 14.juni 2000.                              Såfremt De har spørgsmål eller bemærkninger, er De naturligvis velkommen til at kontakte undertegnede advokat Michael Juul Eriksen.

Med venlig hilsen Advokatfirmaet Tommy V. Christiansen

Tommy V. Christiansen

Michael Juul Eriksen

Frichsparken, Søren Frichs Vej 42A· DK 8230 Åbyhøj - Århus· Telefon 86 15 0800· Telefax 86 159744· E-mai!: tvc@tvc.dk

 **********************************************************************

DATATA TILSYNET

FS

22-07-03 2001-311-0071

Telefonnotat

Undertegnede har dags dato talt med Peter Hansen (PH) Lanosskatteretten (LSR), tlf.33 760909. PH oplyste, at LSR. tidligere hade behandl et en klage (LSR' s j.nr. 2-6-1661-0018) over Told- og Skatteregion Københavns afgørdse af 14. juli 2000.

Sagen vedrører spørgsmålet. om hvorvidt det er Baby Hjælp Fonen eller Preben Hansen, der skal svare moms af bl.a. indtægter ved udbud på Services 900 Nr.

Ved agterskrivelse,af 12. oktober 2000 tilbagekaldte Told- og Skatteregion København sagen med henblik på at træffe, en ny afgørelse.

Den 11. december 2000 er der hos LSR oprettet en ny sag vedrørende samme spørgsmål ( i realiteten blot en fortsættelse af den tidligere sag). Sagen er. imidlertid sat i bero indtil marts 2004, idet LSR afventer resultatet af politiets,efterforskning i sagen.

*************************************************************************

  Preben Hansens klage over afgørelsen til LSR fra:

Told- og Skatteregion Københavns afgørdse af 14. juli 2000.

Er trukket tilbage af Skats Peter Knudsen, da der var momsfrafald i Kbh. Byrets Foged Afd, Af samme moms han havd lavet afgørelse om.

Sagen om momsudlæg, der blev frafaldet i Kbh. Byrets Foged afd. Var i Skats Stamoplysninger:                           Se. Nr. 21198684 Baby Hjælps Fondens v/ Lamai Patsuri.

Sagsbehandler Peter Knudsen blev jo afsløret i at bruge Preben Hansens Data han havde stjålet med Datatyveri. Derfor kaldte han Preben Hansens klage tilbage fra LSR.

Landsskatterettens sagsbehandlere, der har behandlet sagen har modtaget Udskrift fra Kbh. Byrets foged afd. Frafald af Momsudlæg. Cvr. 21198684. De ved Peter Knudsen Agterskrivelse og nye Afgørelser er løgn og i falske Data. Det ses hver gang en sag starter i PC. Her har ingen kunnet finde Se. Nr. 21979317. Det er stoppet 1985. Var for Pressefotograf Preben Hultgren. Tidligere navn. Det beviser jo tudeligt der er lavet Datatyveri for at vinde en sag og få BONUS. Efter Straffeloven, giver det op til 8 års fængsel og bøde. Det er jo magtsmisbrug, og Retssikkerheden  er lig nul i LSR. Det var jo en bestillings sag fra Skat.

Preben Hansen, har aldrig klaget igen til LSR.               Sagen var slut i Kbh. Byrets Foged Afd. Skat afviser at tilbage betale momsudlæg, og skifter til Preben Hansens Data som Pressefotograf og lyver om, det er hans penge der er sendt fra TDC til ham. Sagsbehandlingen i Skat er jo bedrageri, for selv at beholde pengene. Det er nu sket 4 gange. Med det sammme momsudlæg, der blev skiftet til skat.

Peter Knudsen starter samme sag igen 12. okt. 2000.     Med Agterskrivelse for moms. Og klager selv til LSR.

LSR afviser Agterskrivelsen og klagen, da der kun kan klages over en Afgørelse. Sagen igen nul stillet og slut.

Peter Knudsen starte bare samme sag igen med en ny Afgørelse:

Den 11. december 2000 er der hos LSR oprettet en ny sag vedrørende samme spørgsmål ( i realiteten blot en fortsættelse af den tidligere sag).

Det er den ugyldige LSR. Afgørelse Borgerambassadør Jens Drejer og Gert Bigum samt Skatteankestyrelsen henviser til i en ny sag nu i Preben Hansens Person nr.

Der er brugt fejl Data, der er ikke sendt høringsskrivelse det var momskrav 823.512 kr.Penge er aldrig udbetalt.

Peter Knudsen har selv Klaget over sin egen Afgørelse, for at få en godkendelse, så Skat kan beholde pengene de selv har modtaget fra TDC, og det giver jo BONUS!

Peter Knudsen afslører jo Skat selv kan klage til LSR, og få selv de groveste fejl godkendt. Og LSR har afvist genoptagelse hele 4 gange og afvist alle godkendelser, fra Folketinget Ligningslov § 8 A. Kbh. Byrets Påtalefrafald.

**************************************************************

 

Danmarks bedste Skatte Advokat Advokater: 

Tommy V. Christiansen og Michael Juul Eriksen, havde sagen. Deres beviser med Cvr. 21198684 Baby Hjælps Fonden. Udskrift fra Kbh. Byret, blev afvist af LSR.

************************************************************************

Cpr. 060345 Preben Hansen.
Cvr. 21 19 86 84 Baby Hjælps Fonden

Skat Udland

Sluseholmen

Anmodning om Skats fejl rettes, efter EU Domstolen.

Sundheds bidraget er bortfaldet, da Sverige udsteder Sundhedsbevis og betaler.

I Thailand er Sygesikringen ugyldig, men der er betalt til en ordning, der er ugyldig.

Brev fra:

Inwema.dk A/S

I årevis har Skat snuppet hele dit personfradrag, hvis du har haft indkomst fra udlandet, som har været skatte fritaget i Danmark som følge af en exemptionsregel (skattefritagelsesregel) .
Det kan både være efter LL § 33 A eller en tilsvarende regel i indgåede dobbeltbeskatningsoverenskomst.

Det er EU Kommissionen der har pålagt Skat at tildele personer, der arbejder i udlandet det fulde personfradrag. Det er ikke første gang, at EU har kikket Skat i kortene og krævet ændringer for at sikre overholdelse af de borgerrettigheder som man som statsborger i et EU-medlemsland har.

Med venlig hilsen

Inwema.dk A/S
Godthåbsvej 13A
3400 Hillerød

Derfor har jeg ikke restskat eller andre krav fra Skat. Alt skal slettets.

Skatteansættelserne for for 1996, 1997 og 1998  er fejl.      

Fra 1999 til 2005 hvor jeg arbejdede i Thailand. 

2005 2006, 2007 2009, 2010, 2011, 2012, 2013, 20014, 2015, 2016.Hvor jeg boede i Sverige, er med fejl og skal rettes, efter LL § 33A.
Regel i indgåede dobbelt beskatnings overenskomst.

Se venligst oplysningerne i medsendte.                               

Nyhedsbrev fra Udstationering.dk

Der har oplyst mig om mine årsopgørelser, skal rettes.                

Venligst Agtindsigt § 19. Hvorfor vil Skat ikke rette sig efter EU Domstolen?

**********************************************************************

Nyhedsbrev fra Udstationering.dk 

 I årevis har Skat snuppet hele eller dele af dit personfradrag, hvis du har haft indkomst fra udlandet, som har været skattefritaget i Danmark som følge af en exemptionsregel (skattefritagelsesregel) . Det kan både være efter LL§33A eller en tilsvarende regel i indgåede dobbeltbeskatningsoverenskomster. En sådan regel findes stadig i en del beskatningsaftaler som Danmark har indgået. Det vil således omfatte personer der har arbejdet i Tyskland, Sverige, Norge, Finland, Island, Holland samt visse andre lande. LL § 33 A gælder for arbejde i alle lande.

 Skatteansættelserne for 2010, 2011 og 2012 skal således ændres for mange tusinde personer. Det samme gælder årsopgørelsen for 2013, som også i første omgang vil være forkert. Skat skønner selv, at ca. 100.000 årsopgørelser kan være forkerte. Skat vil selv forsøge at finde disse forkerte årsopgørelser fra disse år, men om dette vil ske automatisk, vil kun tiden vise. Efter Skats opfattelse kan årsopgørelser fra før 2010 ikke ændres uanset, at personer således i årevis er blevet snydt for fuldt personfradrag.

Det er EU Kommissionen der har pålagt Skat at tildele personer, der arbejder i udlandet det fulde personfradrag. Det er ikke første gang, at EU har kikket Skat i kortene og krævet ændringer for at sikre overholdelse af de borgerrettigheder som man som statsborger i et EU-medlemsland har.

Det er ikke mere end nogle måneder siden, at personer der arbejder for internationale organisationer også måtte have hjælp af EU-Kommissionen, for at opnå de fradrag som alle andre personer bosiddende i Danmark har. Det bliver heller ikke sidste gang, at EU-Kommissionen griber ind og kræver ændringer i dansk skattelovgivning. Det er kun et spørgsmål om tid før den næste sag kommer.

Dette skyldes det forhold, at Skat altid vælger den for borgeren mest ugunstige fortolkning af en regel. Især stritter alt på Skat, når en person har en indtægt fra et andet land, og der ikke betales fuld dansk skat heraf. Kontakt os på info@inwema.dk , hvis du har brug for skatterådgivning eller assistance til afklaring af dine skatteforhold.

Med venlig hilsen

Inwema.dk A/S
Godthåbsvej 13A
3400 Hillerød

Telefon: +45 3169 3169
Email: info@inwema.dk
Internet: www.inwema.dk

*************************************************************************

Der er flere grove fejl fra Skat, der skal rettes.


Anmodning om EN sagsbehandler.

Jeg kommer hele Danmark rundt, ved telefon og brev svar.

Skal sagen til EU, for at rette Danske skatte fejl?

Der er af Skat skiftet juridisk person for

Cvr. 21 19 86 84 Baby Hjælps Fonden

Til Cpr. 060365 0493 Preben Hansen.

Hvor Skat har lavet identitets tyveri, og beskattet mig af hele Fondens indsamling.

Venligst aktindsigt i de penge 4.112.706 kr.               Skat har modtaget direkte  fra TDC A/S.

Kbh. Bevillings Politi, har anmodet Fonden om oplysninger og de penge, der er indsamlet af Fonden til nødhjælp for babyer i nød..

Hvad er de 4.112.607,61 kr. Brugt til. Da det er indsamlede penge til Fondens hjælpe arbejde, kanpengene  ikke konfiskeres af Skat

Baby Hjælps Fonden er moms og skatte fritaget af Skat. Ligningslov § 8 A. Kapital over 250.000 kr. Skat oplyser selv der er 4.112.706 kr. + moms. Samtidig med Sagsbehandler Palle Jakobsen i møde med Kbh. Politi B.

Siger Baby Hjælps Fonden er ugyldig, da kapitaler kun er 250.000 kr.

Lyver og sender fejl oplysninger til Landsskatteretten og Kbh. Byret og Skatte kommunerne 1996, 1997 og 1999.

Med skatte udskrivning i falske data. Der er nu fra Kbh. Byret frigivet 1.0100.056,99 kr. Beslaglagt under sagen.

De 1.0100.056,99 kr. Er med fejl oplysninger modregnet fejl skat på: 2.157.599 kr. Der er aldrig udskrevet skat af de penge for 1996, 1997 og 1998. Det er Skatterevisor Gert Bigun, der efter straffesag i Kbh. Byret igen får udskrevet ny skat og AM for Preben Hansen.

Sagen er stoppet, da kravet ikke bestod, og                         Cvr. 21 19 86 84 Baby Hjælps Fonden

Var godkendt med Cvr. Nr. Og ikke lukket eller ophørt.

Gert Bigum får igen startet samme sag om sammme penge i Landsskatterettens gamle Afgørelse. Der er I de gamle Fejl Data. 

Gert Bigum skifter til. 060345 Preben Hansen.

Fonden har anmodet Borgerambassadøren Jens Drejer og Gert Bigum, om oplysninger til Bevillingspolitiet i Skattemimisteriet, men der er ikke modtaget, det de lovede. Det var nemt at sende var oplysningen fra Jens Drejer og Gert Bigum.

Retssikkerhed har overtaget efter Jens Drejer er stoppet.

Hertil sendte Skatterevisor Gert Bigum fejl oplysninger om Fonden ikke var godkendt. Han ved han lyver, da han har modtaget beviser for Fonden ikke er lukket.

4.112.706 kr. Er indsamlet men ikke udbetalt til Fonden, pengene er sendt fra TDC direkte til Skat, helt uden om Foged og Retten.
Skat har beskattet de penge Skat selv har modtaget 4.112.706 kr. Skat har afvist at oplyse om pengene, og hvad Skat har brugt pengene til. Ud over Skat har udskrevet skat og AM til Preben Hansen.
Ja, jeg er sat i skat af penge jeg aldrig har modtaget. 1.0100.056,99 kr. Det er Dir. Johnny Hansens Afd. Der har haft sagen og udskrevet falsk Tiltalerejsning til Kbh. Politi.  
I hele 21 sager i Kbh. Byret er penge, beslaglagt og konfiskeret. Fondens indsamlede penge til nødhjælps arbejde .                 

1.010.056,99 kr. Er Frigivet fra Kbh. Politi B. Da sagen stoppede.

Kbh. Pantefoged udskrev Fogedblad uden at hente pengene hos Kbh. Politi B. Helt uden indkaldelse og rets udskrift. Alt er fejl i mit Cpr. Nr. 060345. Alt ugyldigt og nul stillet.

Der er Påtalefrafald i Straffesag i Kbh. Byret, Da sagsbehandlerne i sagen Peter Knudsen og Palle Jakobsen, havde sendt falske oplysninger til Kbh. Byrets dommer, og Landsskatteretten om Fonden:
Cvr. 21 19 86 84 Baby Hjælps Fonden v/ Lamai Patsuri, var lukket /ugyldig. Der var lavet Data tyveri af Skat til Preben Hansens gamle Se. Nr. Og Cpr. Nr.

Landsskatteretten har fejl brugt:

Cvr. 21198684 Baby Hjælps Fonden v/ Preben Hansen

Cpr. Nr. er derfor brugt til udskrivning af fejl skat 1996, 1997 og 1998.

Den fejl  skat 2.157.599 kr. Er helt bortfaldet. Da kravet ikke bestod.

Det har Kbh. Politi B. og Skat godkendt over for sagens Dommer i Kbh. Byret. Der har frafaldet kravet og straffen 6 års fængsel.

Skats Dir. Johnny S. Hansen oplyser de ikke vil rette sig efter Skats egen godkendelse af sagen stoppes, Skats Sagsbehandlere lyver og har sender Kbh. Byret falske oplysninger om skat for penge, der slet ikke er udbetalt hverken til Fonden eller Preben Hansen.

TDC A/S har sendt 4.112.706 kr. Direkte til Skat uden, nogen Fogedforretning. Det er de penge, der er udskrevet ny skat af.

Direktør Johnny S.Hansen Skat Økonomisk Kriminalitet, der selv laver økonomisk kriminalitet. Stjæler 4.112,706 kr. + moms 25 %.

Skat fandt pengene hos TDC A/S. Der selv havde beholdt de indsamlede penge, og ikke sendt pengene til Fonden.

Det holder Skat hemmeligt, og TDC tilbyder Skat Fondens penge 4.112.706 kr. Mod at Skat starter en skattesag mod Preben Hansen, der også havde fundet svig i manglende udbetalinger fra TDC.

Ja, det fandt Skat bevis for med hele 4.112.706 kr. Samt momsen 25 %.  TDC havde ikke udbetalt 4.112.706 kr, men selv beholdt pengene, og stoppede udbetalinger til Fonden.

Skatterevisor Gert Bigum, lyver helt bevidst og overholder ikke Lovene. Han laver Datatyveri med gamle Data.

Gert Bigum er oplyst om Fonden er godkendt og har Cvr. Nr. 21 19 86 84.

Men han bruger stadig Preben Hansens Cpr. Nr. 060345  og har fastholdt alle skats fejl krav, afvist at give oplysninger, og stoppet andre afd. i at rette Skats fejl.

Persondataloven er tilsidesat. I Loven skrives:

§ 69. Den ansvarlige er erstatningspligtig for fejl, ved skift af data.

For Data tyveri, som Skat har lavet, er der yderligere straf.

1. Jeg var og er, skatte fritaget efter LL § 33A. Udlands ophold over 6 md. LL § 2.

2. Det er Cvr. 21 19 86 84 Baby Hjælps Fondens indsamlede penge, sendt fra TDC A/S til Fondens Bank konto, som Skat har i Cvr. 21 19 86 84, pengene skal ind i Fondens nem Konto Den Danske Bank.

3. Skats Inddrivelse Gert Bigum Næstved, har forsat med at fejl oplyse Landsskatteretten, Skatteministeren. m.fl.

Det er Skatterevisor Gert Bigum og Jens Drejer, der forsat lyver og fastholder Fonden er lukket og Preben Hansen skal betale 2.157.599 kr. I Skat.

Der er fejl bestilt ekstra lønd indholdelse18 % af min Folkepension fra 1. okt. 2010. Træk på 54 %. I Pension.

Fejl ugyldig gældssanering, ved at modregne frigivne penge 1.0100.056,99 kr. I fejl skat for 1996, 1997 og 1998.

1.0100.056,99 kr. Frigivet fra Kbh. Politi B. Da sagen stoppede. Det er Fondens Penge.

De kan jo se i Deres PC. Cvr 21 19 86 84 er en godkendt Almen Fond i Skat Bornholm, der har Fonde godkendt i ligningslovens § 8 A.

Statsautoriseret Revisor

Preben B. Matthisen

Flødahlsvej 28

9230 Svenstrup J

Har ved 2 timer langt møde i Skatteministerier, fremlagt beviser for
Cvr. 21 19 86 84 Baby Hjælps Fonden. Er godkendt i Skat og ikke lukket.

Kbh. Byrets Dommers stop af straffesag, grundet Skat fejl oplysninger og skift af juridisk person til Preben Hansens Data.

Alle de fejl har Borgerambassadøren Jens Drejer og Gert Bigum godkendt i Skatteministeriet,

Jens Drejer og Gert Bigum er betalt af indbetalte skatter fra Borgerne. Der betaler for at blive snydt af Skats ansatte.

Gert Bigum Skat Næstved, skifter til Sagsbehandler Peter Knudsens fejl om, der ikke er nogen godkendt Fond, og henviser til Landsskatteretten. Fejl afgørelse  2006, og afviser Kbh. Byret Påtalefrafald af sagen.

Peter Loft og Jens Drejer er stoppet. Efter mine klager.

Men Sagens Skatterevisor Gert Bigum, har stoppet de korrekte Skatte ansatte, der vil rette de omtalte fejl.

Der er indspillet hele samtalen, ved mødet i holdt Skatteministeriet.

Venlig hilsen

SOS Baby Hjælps Fonden                                                      

Prinsessegade 89 Lej. 31

1422 København K

**********************************************************************

SagsbehandlerJane Juul Kjær LSR. Der ikkr vil rette Data fejl, og fastholder alle LSR Afgørelser i fejl Cvr. 21979317. Efter der er Påtalefrafald i Kbh. Byret.

Da Baby Hjælps Fonden var godkendt, og havde Cvr. Nr. 21198684 i Stamoplysninger i Skat.

BEVIS FOR SKAT HAR BESTILT FEJL AFGØRELSER I LSR.

Direkte telefon 33760937803

*************************************************************************

E- mail Svar til: sosbabyfonden@gmail.com

Skatteankestyrelsen.

Cvr-nr. 10 24 28 94

www.skatteankestyrelsen.dk

05. oktober 2016

Preben Hansen

C/O SOS Baby Hjælps Fonden

v/LamaiPatsuri

Prinsessegade 89, lejl 31 

1422 København K

Klage overafgørelse for SOS Baby Hjælps Fonden

Skatteankestyrelsen har modtaget dit brev den 30. september 2016 og din mail

af 5. oktober 2016.

Vi skal henvise til de afgørelser, du tidligere har modtaget fra Landsskatteretten og Skatteankestyrelsen.

Vi har ikke anset dine henvendelser for at indeholde noget nyt og vi foretager os ikke yderligere i den anledning.

Yderligere henvendelser om disse forhold kan ikke forventes besvaret.

Med venlig hilsen

Jane Juul Kjær

Send post til styrelsens digitale postkasse.

www.skatteankestyrelsen.dk

Telefon 33760909

SagsbehandlerJane Juul Kjær

Direkte telefon 33760937803

Vores sagsnr.12-0207866

**************************************************************************

 

 Relateret billede

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Skattedirektør Johnny Schaadt Hansen                           
10. aug. 2010 Ubesvaret.

Skat Nordsjælland
Lautrupvang 1A
2750 Ballerup

J. Nr. 060345 0493. Straffesag frafaldet, Preben Hansen, var ukorrekt juridisk person.

Klage sag.

Her er Loven, De og Skat ikke har brugt, den vier der er lavet alvorlig fejl:

§ 514. Udlæg kan ikke foretages i gaver, hvis giveren, da gaven blev givet, har bestemt, at udlæg ikke kan foretages. Udlæg kan heller ikke foretages i uhævede renter eller udbytte af en sådan gave indtil 6 måneder efter forfaldsdagen.

Stk. 2. Udlæg kan ikke foretages i aktiver, som skyldneren i øvrigt har erhvervet på vilkår som nævnt i stk. 1, hvis erhvervelsen og vilkåret er led i en tilsvarende ordning for en flerhed af personer og hensynet til ordningens formål taler afgørende imod at tillade udlæg.

Stk. 3. Udlæg kan dog foretages i de i stk. 1 og 2 nævnte aktiver, hvis skyldneren har fri rådighed over dem, eller hvis der ikke er truffet rimelige foranstaltninger til at hindre skyldnerens råden.

Stk. 4. Vilkår om, at modtageren af en gave ikke kan råde over denne, antages at omfatte udelukkelse af udlæg, medmindre andet fremgår af omstændighederne.

Må Baby Hjælps Fondens Bestyrelse høre fra Dem.

Advokaten vil herefter, gennemgå Deres svar.
Stoppe forfølgelsen, eller indgive Tiltalerejsning, samt yderligere
erstatnings krav.

Venligst aktindsigt i beslaglæggelser bestilt af:
Martin Vollmer J. Nr. 02 / 98-5829-00013 25. mar. 1999.

Brev til:
Birgitte Mathisen Kbh. Politi B.

Anmoder om Politiets beslaglæggelse af de hos regionen beroende 115.880,83 kr. og 113.849,62 kr. som regionen har modtaget fra Tele Danmark. I henhold til udlæg af 17.2.1999.
M. v. h. Palle Jakobsen & Martin Vollmer.

Der er slet ikke sket udlæg hos Tele Danmark, viser det brev. Ulovligt!

Det er det momsudlæg Regionen har frafaldet efter Fondens og min protest.
De "samme" penge beslaglægges igen i Cpr. 060345-0493 Preben Hansen, nu for Skat.

Det sker kreativt inden de "samme" penge frafaldes i Kbh. Byrets Foged afd.

Det er beviseligt fejl, og en strafbar handling.
Straffelovens Kapitel 17.

Michael S. Hyttels
TILTALEBEGÆRING  15. juni 2001. Ansvars Nr. 56 / 99

Skatteforvaltningen anmoder om der må blive rejst Tiltalebegæring mod Cpr. 060345-0493 Preben Hansen.

Kbh. Politi B Gert Knudsen, har i Rapport skrevet Fonden uden
godkendelse til Ligningslovens § 8 A. Havde indsamlet 64.000 kr. Det var fejlen!

Den fejl Tiltalebegæring anmoder om op til 5.000.000 kr. Moms og Skat og fængselsstraf.

Michael S. Hyttel, ved han laver fejl, og ved der er skiftet fra
Fonden til Preben Hansen og skiftet Cpr. Nr. Det viser breve fra
Selskabsbeskatningen.
Det er da en alvorlig sag, eller hvordan?
Han har nægtet at rette sine fejl.

Giv ham lige en muliged mere.

Al Skat og moms er ukorrekt, da der er en af Skat selv, godkendt Fond:
Cvr. 21 19 86 84 Baby Hjælps Fonden v/ Lamai Patsuri.

Skønsmæsig Skat 96, 97 og 98 er forældet 2001.
Kun med Tiltalebegæring kan sagen komme op.

Den er nu frafaldet kravet består ikke mere, og har aldrig bestået.

VIL DE SOM ANSVARLIG SKATTEDIREKTØR FÅ FEJL RETTET.

Beslaglagte penge skal ind på:
Cvr.21 19 86 84 Baby Hjælps Fondens Nen Konto hos Skat.

Ja, fonden er stadig godkendt hos Skat, og det beviser at De har lavet en fejlafgørelse.

Tele Danmark tilbød selv Skat at sende Fondens indsamlede penge til Skat.

Hvis Skat ville rejse en skattesag mod Preben Hansen.
Det tilbud modtog Skat Nærum og ansatte i Skats Økonomisk
Kriminalitet, har som det ses modtaget og beholdt pengene.

VENLIGST OPGØRELSE OVER DE PENGE DER ER SENDT.
Aktindsigt efter Forvaltningsloven § 19.

Der er jo oversendelser fra Tele Danmark og beslaglægelserne i Kbh. Byret.
Jeg som sagen er om har ikke modtaget en eneste stævning.

Heller ikke i sidste beslaglæggelse fra Skat Tønder over 1.000.000 kr.
DET ER FONDENS PENGE.

Advokat i sagren indgiver gerne Tiltalerejsning, mod sagsbehandlere, der har medvirket hos Skat.
Han påstår de ikke er værdige til at vartage Skats opgaver, og groft har overtrådt straffeloven, og villedt dommer, med fejl oplysninger.

Der mangler opgørelser for over 5.000.000 kr. fra Skat.
Der anmodes om opgørelser.

E-mail til: sosbabyfonden@gmail.com


Med venlig hilsen
på vegne af bestyrelse.
Baby Hjælps Fonden

Preben Hansen
Store Mølle Vej 5. 3. th
2300 København s


Skat nægter, at rette sig efter afgørelse i Kbh. Byret. 4.112.706 kr. væk?*

SOS Baby Hjælps Fondens indsamlede penge, med TDC A/S.
905 Indsamlings nr. til 50 kr. Opkalds takst. Som kun tildeles Almen
Velgørende Fonde.
De penge har Skat beholdt. Pengene er sendt fra TDC A/S, der ikke havde
udbetalt alle indsamlede penge og selv beholdt al moms 25 %. Det afslørede
Skat, og fik tilbudt pengene. Skat sagde: Ja tak!
Hjalp TDC A/S med at skjule millioner af indsamlede penge, TDC A/S selv havde beholdt.
Penge til nødhjælp, har Skat nægtet at udbetale, og afviser Kbh. Byrets afgørelse.

Vil De få rettet fejl. Sagen er frafaldet, da kravet moms, AM og skat over
2.100.000 kr. Ikke bestod! Pengene var aldrig udbetalt til mig eller Fonden.

TDC A/S har tilbudt Skat 4.112.706 kr. og moms, det har Skat sagt ja til.

Skat har selv tiltrådt sagen stoppes, det er oplyst af Dommer i sagen!

Moms, AM og Skat 1996, 1997 og 1998. Er Cvr. 21 19 86 84 Baby Hjælps Fondens
indsamling,

Preben Hansen først i 2001, med fejl oplysninger, er blevet pålignet. Der er
frafaldet 549.821 Kr.

Forinden af Skat selv. Momsudlæg 17. feb. 1999. Skats Foged og Direktion
godkendte, der var lavet fejl udlæg af Skat, og oplysninger modtaget fra
Tele Danmark var falske. ALT VAR OK!

Hvor efter Skats Palle Jakobsen afslører Tele Danmark ikke har udbetalt
4.112.706 kr. og moms.

Sammen med Martin Vollmer, bestilles ny beslaglæggelse 25. mar. 1999, i Kbh.
Byret for Grundlovsforhør. Af de samme penge, der frafaldes i Kbh. Byrets
Foged afd. I PH Cpr. Nr.

Peter Knudsen fremstiller Agterskrivelse for moms, 12. okt. 2000. Der bruges
til Skat. Ugyldigt!

Revisor Michael S. Hyttel sender 15. juni 2001, hemmeligholdt fejl
 

SKATTE OG MOMS SAGER I LANDSSKATTERETTEN. J.Nr. 060345 0493

 

Forklaring til sagen og klage over, den er kommet op i LSR. igen. FOR 3. Gang!!!

 

Der er Påtalefrafald i Kbh. Byret. Da kravet om Skat, Moms og AM. Var fejl.

 

Skat havde lavet groft Datatyveri og skiftet:

CVR, / Se. Nr. 21198684 Baby Hjælps Fonden V/ Lamai Patsuri.

 

Skats Sagsbehandlere Peter Knudsn og Palle Jakobsen skiftede Data 1999 til UDGÅET.

Til Stoppet Se.Nr. 21979317 Pressefotograf Preben Hansens Data som Pressefotograf.Se. Nr. Er stoppet 1985 og skiftet til ny juridisk person:                   

Cpr.060345 0493 Preben Hansen.

CVR, / Se. Nr. 21979317  Baby Hjælps Fonden V/ Preben Hansen

 

 

 

  1. Afgørelse for moms 14 juli 2000. Er klaget til LSR. Af mig, Preben Hansen.

Da der var fejl, og jeg fremsender Fondens beviser, og Momsfrafald i Kbh. Byret i:

    CVR, / Se. Nr. 21198684 Baby Hjælps Fonden V/ Lamai Patsuri.

 

Det var i Fondens data Skat selv havde GODKENDT TIL LIGNINGSLOV § 8 A.

    CVR, / Se. Nr. 21198684 Baby Hjælps Fonden V/ Lamai Patsuri.

    Fonden er moms og skattefritaget, som Almen Velgørende Fond Lig. § 8 A.

 

     Det er de samme penge, der er krav om i LSR. Som er i den Afgørelsen om moms       frafaldt i Kbh. Byret. Samme krav om skat for 1996. i LSR. & Kbh. Byret.

 Skat  Kbh.  Sagsbehandler Peter Knudsen tilbagekalder min klage! Og laver en ny:

 

2       Agterskrivelsen 12 Okt. 2000 fremsendes til LSR. Der afviser Agterskrivelsen og sender den tilbag! Sagen er dermed afsluttet og afvist, af LSR.

Det er den Agterskrivelse, der er brugt til udskrivning af moms i Skat Kbh. Skønsmæsig Skat i Kbh. Skatteforvaltning, samt Greve og Stevns kommuner.

Agterskrivelsen er ugyldig, og den er aldrig sendt til mig, for godkendelse eller klage.

Endelig er en Agterskrivelse kun et tilbud / foreslag inden en Afgørelse. UGYLDIG!

 

3       Sagsbehandler Peter Knudsen Skat Kbh. Sender selv en NY Afgørelse,  som han så klager igen til LSR. Sagen er der nu igen. Med alle fejl, som er i Agterskrivelsen.

           Der er nu også mit Cpr.Nr.

 

Advokat Karsten Kornerup Jensen har sagen.

Men der er stadig fejl Se.Nr. og Cpr.nr. i ”NY” Afgørelse, der er fra December 2000, den er aldrig sendt høring til mig! Den er ikke brugt til moms eller skat!

Det er den ugyldig Agterskrivelse der er trukket tilbage fra LSR. Så der er aldrig udskrevet gyldig Skat.

Skats Årsopgørelser for 1996, 1997 og 1998. Som er i sagen. Er der afsluttede Årsopgørelser udskrevet.

De nye fejl og ugyldige skattekrav af penge der aldrig er udbetalt. Er der aldrig udskrevet Årsopgørelser fra i de 3 Kommuner.

Der var henstand til straffesagen, der samtidig er i Kbh. Byret er afsluttet.

Der er også henstand fra LSR. Sendt til min Advokat Juul Eriksen og mig.

LSR. Laver en Afgørelse i Decenber 2000. Inden der er afgørelse i Kbh. Byret.

Den ugyldige Afgørelse bestilles af Sagsbehandler Palle Jakobsen med:           DATATYVERI & IDENTITETS SKIFT af Fondens Data til Preben Hansens Data

 

CVR. Nr.  21198684 Baby Hjælps Fonden er Selvstændig juridisk person!

 

PERSONDATALOVER ER OVERTRÅDT LSR. HAR AFVIST AT  BRUGE LOVEN!

 

MIT KRAV OM UKORREKTE DATA SLETTES I FORKERT SE. NR. 21979317.

Er nægtet af sagsbehandlerne i LSR. Momsfrafald fra Kbh. Byrets Foged og Påtalefrafald om skat af Baby Hjælps Fondens indsamlede penge.

Skal ændres i LSR. Der ”Kreativt” Flere gange blot afviser rette og slette de skattekrav,  der er Påtalefrafald om i Kbh. Byret.

 

SKAT RIM. Henviser i Kbh. Byret Foged Afd. Kbh. Byrets tidligere Påtalefrafald.

 

Skat Næstved Borgerambassadørens Rådgiver Gert Bigum har efter Påtalefrafaldl startet samme sag om skat og AM igen. Med helt nye afgifter og andre store afggifts krav mod Cpr. 060345 Preben Hansen for penge, der aldrig er udbetalt til ham eller Fonden.

Nye Fogedforretninger og udskrevet nye meget store krav.

 Efter Gert Bigum har lavet fejl løndindholdelse med 54 % Gældssanering og eftergivet alle Skats krav mod Preben Hansen.

 

Skat Pantefoged Lone Christiansen og Rim. Laver Foged forretning i Kbh. Byrets Foged Afd. Efter nu Gert Bigum er Rådgiver for Retssikkerhed.

Der er jo ikke nogen Retssikkerhed i Skat. Alle kører deres egen ”Forretning”. Det giver bonus m.m.

 

Preben Hansen er som Udlands Dansker af Skat med Afgørelse SKATTEFRITAGET.

Ligningsloven  og Kildeskatteloven § 3. Udlands Dansker 1996, 1997 og 1998.

De år der er Skattekrav om. Alle 3 år er der udskrevet Årsopgørelser til Preben Hansens Adr. I Thailand.

Der er ikke dannet Årsopgørelser fra 1999 til 2005 da Preben Hansen var i Thailand

 

Da Skats sagsbehandler Palle Jakobsen oplyste Preben Hansens A-Kasse Lederne

Han var selvstændig og ejer af Baby Hjælps Fonden der var uregistreret Firma i hans Data og ikke momsregistret, forlangte Lederne Årsopgørelse for 2004 og 2005

Skat gav helt bevidst Lederne falske oplysninger for at Skat kunne udskrive skat og afgifter af hele Baby Hjælps Fondens Landsindsamlings penge.

 

Skat afslørede 4.112.706 kr. + moms 25 % ikke var udbetalt fra TDC. Til Fonden.

 

Fonden brugte TDC Indsamlings 905 Nr. TDC Erhverv havde ikke udbetal Fonden alle de indsamlede penge. 4.112.706 kr. + moms 25 %.

TDC havde lavet groft bedrageri og selv beholdt indsamlede penge fra Danmarks befolkning. Alle hold det hemmeligt.

Men i Agtindsigt fra LSR. Modtog Fonden oplysninge i breve fra Sagsbehandler i sagen Palle Jakobsen til Kbh. Politi. Og Skats Økonomisk Kriminalitet.

 

TDC Gunner Petersen tilbød herefter at sende Fondens tilgodehavende til Skat direkte, hvis Skat ville lave en Skattesag mod Preben Hansen.

 

DET ER DET DER ER SKET. MEN SKAT  MÅTTE JO FØRST LAVE EN MOMS SAG. DA FONDEN VAR MOMSFRITAGET. DET VAR PREBEN HANSEN IKKE.

 

SKAT HAR SELV BEHOLDT DE 4.112.706 kr. + moms 25 %. Samt flere penge sendt.

DET ER DE PENGE++, DER ER UDSKREVET AFGIFTER FOR I FOGED UDLÆG I SKAT TØNDER UDLAND FOGED BIRTE GALLE OG  Skat Kbh. FOGED LONE CHRISTIANSEN. DER HAR FORETAGET 2 UDLÆG HOS KBH. POLITI B.

DER OPBEVAREDE EN LILLE DEL AF PENGENE DER VAR BESLAGLAGT i DEN SAG DER ER AFSLUTTET MED PÅTALEFRAFALD DA KRAVET OM SKAT OG AM IKKE BESTOD. SAGSBEHANDLERE HAVDE LAVET DATATYVERI IG FONDEN VAR SKATTEFRITAGET OG GODKENDT AF SKAT SELV. Ligningslov § 8A. Med navn.

 

Det var Skats Økonomisk Kriminalitet v/ Dir. Johnny S. Hansen m.fl. Der har rådet over de penge fra Kbh. Byret og de penge. TDC har sendt direkte til Skat.

 

Skat RIM. Pantefoged Afd. Har udskrevet afgifter af de penge Skat har modtaget fra TDC, Størelsen på afgifterne er over 5.000.000 kr.

Der er således hos Skat også de penge, der er udskrevet afgifter for! Skat har nægtet at oplyse hvor meget TDC har sendt direkte til Skat.

 

 

MOMSUDLÆG BLEV FORETAGET I FONDENS DATA DER VISTE SKAT

 

De Arsopgørelser blev udskrevet af Skat og viser Preben Hansen er ansat i:.

CVR. Nr.  21198684 Baby Hjælps Fonden er Selvstændig juridisk person!

 

 

Der er jo Data fejl! Der er allerede frafald af samme moms i Kbh. Byret 22 juni 1999.

Tele Danmark har sendt over 850.000 kr. Til T/S Reg. Kbh, for min moms! Spørg T/S.

Jeg beklager min tidligere Advokat har lavet fejl, og helt uden kontrold blot beder om en afgørelse af Agterskrivelsen 12 okt. 2000. Den LSR afviste!!!

 

Nu kom de samme falske data ind af ” BAGDØREN!” I ny Afgørelse!!! Samme sag!!!

 

Momssagen er jo afsluttet i Kbh.Byret, T&S Reg. Kbh. har selv frafaldet momsudlæg!!!

 

Loven om partshøring Forvaltningsloven er overtrådt. Afgørelsen er ugyldig!

Jeg har ikke modtaget noget. Jeg kan kun beklage T/S Reg. Kbh. ikke kender Lovene!!!

 

Jeg vil gerne have Agtindsigt i sagen fra LSR. Der er jo fejl, der er retslig afgørelse!

.

T/S Reg. Kbh. kan da ikke kræve betaling igen for samme moms, der er frafaldet i Kbh. Byret, i Se. Nr. 21198684 Baby Hjælps Fonden V/ Lamai Patsuri, blot ved at skifte til falsk Se.Nr. 21979317 mit gl. som pressefotograf stoppet 1985 og skift til ny juridisk person Cpr.060345 0493 Preben Hansen.

 

Den samme moms er beslaglagt i Kbh. Byret for Grundlovsforhør 850.000 kr. Kontant!

Samme Momskrav hos Dem i LSR. Se. Nr.21979317 i Agterskrivelsen & Afgørelsen.

Da der er afgørelse, har jeg tilbagekaldt den sag!

 

Til Skattesagen 1996 er brugt samme Agterskrivelse for moms.

Kbh. Kommunes Afgørelse i Skatteankenævnet er ukorrekt oplyst, der ikke er stiftet nogen Fondt.

Det har LSR henvist til i sin afgørelse.

LSR har i sin afgørelse brugt dette.

Fonden er korrekt i Civilstyrelsen. Med i Ligningsloven § 8A gældende i indkomståret 1996.

 

LSR har sendt alle mine beviser retur! Så kun Skats fejl er i sagen.

 

Alle mine beviser er sendt retur til min advokat uden min viden.

 

Han er ikke oplyst fra LSR, at sagen er genoptaget!!!

 

Nu afviser LSR, sagen da der ikke er noget nyt!

 

Landsskatteretten er bedt om oplysninger sendt til mig pr. E mail.

 

Der er end ikke oplyst sagen kom op igen.

 

Afgørelsen er sendt til en gl. adr. i Thailand.

 

Folketingets Ombudsmand bruger korrekt min Adr. i Thailand.

Som LSR har modtaget. Men nu sendes der afslag til min adr. i Danmark.

Uden oplysning om sagen var genoptaget, med mulighed for at sende de BEVISER: LSR,

Kreativt har retuneret, de er sendt pr. Fax, i E-mail og pr. Post.

Sagsbehandler i alle år, ved alt om Fondens godkendelser, men kort før afgørelsen skiftes der sagsbehandler!

 

LSR er omfattet af Persondataloven, den er overtrådt. Skift af Se. Nr. og juridisk person.

 

Jeg har anmodet om møde personligt i LSR, er ikke indkaldt. Det har jeg krav på!

 

Den Skønsmæssige skat over en million i 1996, svarer slet ikke til hustandens forbrug.

Jeg modtog slet ingen indtægt fra fonden i 1996. Det ses af min selvangivelse 1996.

Skønsmæssig skat er først udskrevet år 2000.

Bestilt med en Agterskrivelse 12 okt. 2000. falsk fremstillet af T&S Reg. kbh. af